Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sørviserklæringa om 2-årige masterprogram

Main content

UiB tilbyr ei lang rekkje høgare grads utdanningar i form av mastergradsutdanningar. Eit masterprogram er eit toårig fordjupingsstudium som byggjer på bachelorgraden, og det inneber to år med vidare studium innanfor det faget du tidlegare har spesialisert deg i. Det blir lagt stor vekt på eigeninnsats i form av eit større skriftleg arbeid, oppgåveløysing og aktiv deltaking i undervisninga. Eit masterprogram fører fram til ein mastergrad.

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld 2-årige masterprogram:

 • Vurdere innpassing av relevant utdanning
 • Syte for at mastergradsstudia som blir tilbydde er fagleg utfordrande, utbyterike og gir høve til fagleg konsentrasjon og utvikling
 • Gi god informasjon om mastergradsstudiet, rettleiing og kontraktsforhold
 • Tildele eit vitnemål, inkludert eit internasjonalt vitnemålstillegg "Diploma Supplement", nå du har gjennomført og klart krava til graden din
 • Ta deg aktivt med i eit fagleg fellesskap med rettleiar(ar) og fagmiljø
 • Gi deg høve til å delta på relevante seminar
 • Gi deg individuell opplæring og rettleiing
 • Syte for at intensjonane i masterkontrakten blir ivaretatt, blant anna ved å syte for at rettleiar og institutt følgjer opp kontraktfesta plikter
 • Syte for at det er rutinar som gjer det lett å få hjelp om noko skjer seg
 • Opplyse om permisjons- og fråversordningar

Universitetet forventar at du som student:

 • Rettar deg etter lover og forskrifter som gjeld
 • Stadfestar utdanningsplanen del II for mastergradsstudiet i Studentweb, mellom anna inngår ein masterkontrakt med fakultetet, ein rettleiingsavtale med instituttet, og fullfører semesterregistrering
 • Følgjer opp dine kontraktfesta (utdanningsplan, rettleiingskontrakt) rettar og plikter, mellom anna søkjer om permisjon  dersom du planlegg eit opphald i studiet

Universitetet tilrår at du som student:

 • Nyttar høvet du får som mastergradsstudent til konsentrert fagleg arbeid
 • Er aktiv og tar initiativ overfor rettleiar og fagmiljø
 • Startar arbeidet med problemstillingar, teori og metodikk for mastergradsoppgåva så tidleg som råd
 • Søkjer hjelp hos leiinga ved instituttet dersom du får problem i mastergradsarbeidet som ikkje kan løysast i samarbeid med rettleiar