Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling på master

Kan jeg reise ut på masternivå? Hvilke alternativer har jeg og hva må jeg gjøre?

Du kan reise på utveksling som en del av mastergraden din i samanliknande politikk. Blant moglegheitene er studiar i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus+ ordningane, eller du kan reise til eit anna kontinent gjennom ei av UiBs mange bilaterale avtalar.

Utvekslingsopphald vert anbefalt at leggjas til 2. semester. På masternivå tek du emne til erstatning for valfrie forskingsemne, samt erstatning for eller ein tilrettelagd versjon av SAMPOL307. Når du reiser ut må du ta emne i statsvitskap på masternivå. Det betyr at ikkje alle avtalar er aktuelle. Avtalen ein vurderer må opne for utveksling på masternivå, og i tillegg bør ein gjennomgå fagtilbodet ved institusjonen for å sjå at dette er relevant. Opphaldet må gis førehandsgodkjenning av instituttet.

Kontakt studierettleiar om du ikkje finn informasjon du treng eller om du ønskjer rettleiing.