Hjem
Institutt for geovitenskap
informasjon

Håndbok for undervisere ved Institutt for geovitenskap

Er du en nytilsatt vitenskapelig kollega ved Institutt for geovitenskap, UiB? Velkommen til oss! Her vil du finne mye viktig informasjon som vil være relevant for deg. Du vil blant annet finne informasjon om hva du må tenke på som ny emneansvarlig og underviser, hvilke frister som gjelder og hvilke programvarer du må kjenne til. Du vil også finne lenker til nyttige ressurser som både du og studentene ved UiB vil ha nytte av å kjenne til.

Hovedinnhold

Velkommen som nytilsatt underviser ved UiB!

Som ny underviser ved GEO og UiB er det mange ressurser, verktøy og rutiner du skal bli kjent med. Under har vi laget en håndbok for deg som er underviser ved GEO. Klikk deg gjennom rullegardinmenyen for å bli mer kjent med undervisningsrollen ved GEO. Ved spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med studieseksjonen og/eller undervisningsleder (kontaktinfo i bunn av nettsiden). 

Denne nettsiden er under konstruksjon, mer informasjon vil tilkomme etterhvert. 

Instituttet tilbyr i dag følgende studieprogrammer: 
Bachelorprogram i geovitenskap (3 år)
Masterprogram i geovitenskap (2 år)
PhD-programmet ved MN-fakultetet
Høsten 2023 planlegger vi å tilby et studieprogram i geovitenskap, geomatikk og informatikk. Mer informasjon om dette kommer. 

Som underviser ved GEO vil du ha mange nye oppgaver og bli kjent med mange nye verktøy og programvarer. Gjennomføring av emnene ved GEO skjer i tett samarbeid mellom underviser(e) og studieadministrasjonen. 

Årsjul ved GEO

 

Årshjul er under arbeid

Hvem jobber i studieseksjonen ved GEO?

Emilie Randeberg
Studieleder

Jobber primært med:
- Masterprogrammet i geovitenskap
* opptak, oppfølging, veiledning og uteksaminering
- Programstyret i geovitenskap
* sekretær i programstyret (Utdanningsleder: Berit Oline Hjelstuen)
* studieplanendringer
* studiekvalitet
* undervisningsbudsjett
* lærerkabal
* tilsetting og oppfølging av undervisningsassistenter
* oppnevning av nye sensorer

Anders B. Kulseng
Studiekonsulent

Jobber primært med:
- PhD-utdanningen ved GEO
* opptak, oppfølging, veiledning og disputaser
* sekretær i forskerutdanningsutvalget (Ledet av prof. Joachim Jacobs)
- Utveksling
* Utveksling for studenter på siste semester i bachelorgrad
* Utveksling av masterstudenter
* Saksbehandling og mottak av innvekslingsstudenter
- Eksamen
* Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid med eksamen og klagesaker (i samarbeid med Karen Tellefsen)

Karen Tellefsen
Studiekonsulent

Jobber primært med:
- Bachelorprogrammet i geovitenskap
* oppstart, veiledning og tilpasninger i studieløp
* tilrettelegging av studieløp for studenter med særlige behov
* studieveiledning (rådgivning)
- Timeplan
* timeplanlegging 
- Eksamen
* eksamensplanlegging (dato for eksamener)
* eksamensarbeid ( i samarbeid med Anders Kulseng)

Studiekonsulentene mottar alle eposter sendt til studieveileder@geo.uib.no. De har alle sentrale kontorer, like ved resepsjonen i GEO i 3. etg på Realfagbygget. 

Emner ved Institutt for geovitenskap

Emner som undervises ved Institutt for geovitenskap er formelt opprettet via forskergruppene og programstyret ved geovitenskap. Alle emner har en egen emnebeskrivelse. Denne skal presisere studentenes læringsmål, innhold i emnet, samt vurderingsformer og ev. obligatoriske arbeidskrav. Et eksempel på en slik emnebeskrivelse finner du for GEOV101 her. Alle emner ved UiB har en slik hjemmeside. Emnebeskrivelsen er fastsatt for det enkelte emne. Emnet har likevel betydning for studieprogrammet som eier emnet, studieplanen for Bachelorprogram i geovitenskap finner du her (kun norsk versjon tilgjengelig). 

Ønsker du å gjøre endringer i et emne, må dette meldes inn som en studieplanendring. Avhengig av om det er en stor eller liten studieplanendring vil det tre i kraft i påfølgende studieår eller påfølgende semester.  

Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser skal godkjennes av faggruppen din, før den sendes til programstyret. Endringer i emnebeskrivelser skjer i systemet EpN. Vi har faste frister for studieplanendringer:
- emner i høstsemesteret skal senest endres til 1. mars (store endringer allerede 1. oktober året før)
- emner i vårsemesteret skal senest endres til 1. oktober (store endringer allerede 1. oktober året før)

Vi skiller mellom store og små studieplanendringer.

- Store endringer i et emne medfører ofte at studentene vil få et endret læringsutbytte ved å følge emnet. Store endringer kan være
* skifte av antall studiepoeng
* nivå (eks. fra 200 til 300 eller motsatt)
* endring av undervisningssemester
* endring av emneinnhold og læringsutbytte
I slike tilfeller vil også studieprogrammets studieplan bli påvirket. Slike store endringer kan kun meldes inn for kommende studieår. Siste frist for innmelding av slike endringer fra instituttet til fakultetet er 1. oktober. 

- små endringer kan være endringer i
* emnetittel,
* undervisningsspråk,
* mindre justeringer av emneinnhold
* små justeringer av læringsutbytte (redaksjonelle endringer, presiseringer)
* anbefalte og krav til forkunnskaper
* faglig overlapp
vurderingsform og obligatoriske arbeidskrav

Ta endelig kontakt med studieadministrasjonen dersom du har spørsmål om dette. 

Studieadministrasjonen sender ut info om studieplanendringer i god tid før instituttets frist for innmelding (1. mars / 1. oktober). 

Timeplaner og timeplanlegging

UiB bruker TP som timeplanleggingssystem. Alle emner får en egen timeplan generert fra TP innen 1. juni for høstsemesteret og innen 1. desember for vårsemesteret. Du finner emnets timeplan via emnets hjemmeside. 

Info om timeplan på emnenettsiden
Foto/ill.:
UiB/GEO

I midten av hvert semester (mars/april og september/oktober) innhenter studieadministrasjonen informasjon om neste semesters emner og undervisning. Målet med denne innhentingen er å sikre at emnet planlegges i passende rom og i ønsket format. Vi trenger tidlig informasjon om feltundervisning og krav til spesielle rom, eksempelvis datalab, laboratorium i  undervisningen eller rom designet for studentaktive undervisningsformer (Aktiv1, Aktiv2+3, AUD5 etc.). 

Endring av eksisterende timeplaner

Endringer i løpet av et semester er ikke til å komme utenom. Undervisning eller forelesning blir kansellert, rom må endres eller feltarbeid må flyttes. Ta kontakt med studieadministrasjonen, så vil du få hjelp til dette. OBS! Kalenderen i MittUiB (Canvas) vil bruke noe tid fra en endring er iverksatt til den faktisk vises i MittUiB. Er du usikker på om endringen ble riktig? Sjekk emnekalenderen gjennom TPs nettsider, denne oppdateres alltid umiddelbart etter endring iverksatt hos studieadministrasjonen. 

Rombooking

TP kan også brukes til å booke rom i Universitets lokaler. Alle undervisningsrom ved UiB kan bookes i denne løsningen. 

Logg inn i TP her: https://tp.educloud.no/uib/

Det er aller enklest å finne rom om du starter i romkalenderen. Manøvrer deg til riktig rom i riktig bygning, velg uke, og sjekk om tidspunkt er ledig. Om rommet er ledig, kan du selv booke rommet ved å klikke på ønsket tidspunkt og justere bookingen etter eget ønske. 

Se mer om rombooking fra UiBs nettsider her

Litteraturlister - Leganto

UiB bruker Leganto som system for digitale litteraturlister. Når pensum for et emnet blir lagt inn i Leganto blir Akademika (UiBs bokhandel) automatisk varslet om pensumet. Nå litteraturlisten er publisert, kan studentene finne den via emnesiden (for eksempel: www.uib.no/emne/GEOV101

Fristen for å levere inn litteraturlister i Leganto:  

2. mai (for emner som går på høsten) 

1. november (for emner som går på våren) 

Litteraturlistene publiseres 1. juni for emner som går på høsten og 1. desember for emner som går på våren.  

Eksisterende litteraturliste 

Dersom emnet ditt allerede har en digital litteraturliste, skal det ikke opprettes en ny liste for emnet. Det lages automatisk en kopi av listen slik den var forrige gang emnet ble undervist. Kopien vil dukke opp i «Mine litteraturlister» i Leganto i hhv begynnelsen av april / oktober (meld fra til Studieseksjonen dersom du ikke finner liste for emnet du er ansvarlig for). Innholdet i disse listene redigeres etter behov og sendes til biblioteket via Leganto på lik linje med nye lister.

Pålogging til leganto (bruk FEIDE-innlogging)

Gå eventuelt via www.uib.no -> «For ansatte» -> Verktøy og snarveier ->  «Vis alle snarveier» -> «L» -> «Leganto – digitalt litteratursystem» 

Du logger deg på med Feide-brukernavn og passord.  

Brukerveiledning 

Biblioteket har laget en brukerveileder for ansatt.
Her ligger det også en sjekkliste i MittUiB.
Arbeidsflyt for litteraturlister.  
Demonstrasjonsvideo (YouTube).

MittUiB - UiBs læringsportal (Canvas)

Mitt UiB er læringsplattformen til UiB og det er emneansvarlig sitt ansvar å vedlikeholde emnet sitt der, men studieseksjonen kan bistå dersom emneansvarlig trenger det.  

Fristen for å legge et minimum av innhold og publisere emnet på Mitt UiB:

10. august for emner som går på høsten 

10. januar for emner som går på våren 

Emnet må være publisert for at studentene skal kunne se innholdet. Gruppepåmelding, registrering av obligatorisk undervisningsaktivitet, oppgaveinnleveringer osv. kan gjøres i Mitt UiB eller ev. eksamensplattformen Inspera. 

Basisinnhold 

Emnets egenart bestemmer hvilke verktøy som skal tas i bruk i Mitt UiB og hvor mye som skal inn av informasjonsmateriell, undervisningsmateriell og oppgaver av ulike slag.  

Innhold som importeres inn til Mitt UiB automatisk:

- Selve emnet så snart det er opprettet i Felles studentsystem (FS) (Studieseksjonens magiske bakgrunnssystem)
- Studenter som er vurderingsmeldt i emnet (inkluderer studenter som kun skal ta eksamen "konting")
- Undergrupper som er definert i FS (kollokvie, lab, seminar osv.) 
- Kalenderinformasjon som er definert i timeplansystemet (TP) 
- Lenke til digital litteraturliste i Leganto publiseres fra emnemenyen («Digital litteraturliste») og dukker opp på emnesiden på www.uib.no 

Innhold som distribueres fra Mitt UiB 

Mitt UiB får ikke informasjon fra andre kilder enn de som er nevnt ovenfor (FS, TP, Leganto). Følgelig må all annen nødvendig informasjon legges inn av emneansvarlig eller studieadministrativ ansvarlig.  

Hjemmeside 

Det er både hyggelig og nyttig med en velkomstside som møter studentene når de kommer inn på emnet. En slik forside kan du lage under menyelementet «Heim/Home». Du velger hva som skal vises på emnets hjemmeside og legger til en egen tekst. Det er mulig å endre tenkte på siden i løpet av semesteret.  

Emnet sin hjemmeside bør inneholde viktig informasjon til studentene. Det betyr at informasjon og lenke til følgende skal legges inn: 
- Tittel på emnet 
- (Lenke til) hva emnet handler om (emnebeskrivelse, læringsutbytte osv.) 
- Kontaktinformasjon til emneansvarlig, studieadministrativ ansvarlig 
- Eksamen 
- Fraværsregler for emner med obligatorisk undervisningsaktivitet (se eget punkt lenger nede)  
- Innleveringsfrister (mappevurdering, feltrapporter, andre skriftlige arbeider osv.) 
Det er også mulig å legge inn bilder, video o.l. 

Dersom en ønsker at kunngjøringer skal komme øverst på hjemmesiden kan en endre det under «Innstillinger» -> «Emnedetaljar» -> «Fleire innstillingar».  

Det kan også være relevant å lenke til informasjon om korrekt bruk av litteratur og konsekvenser av fusk:  

Søk og skriv 
Lær deg å bruke kilder riktig 
Fusk – hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student 

Brukerveiledninger 

Brukerveiledninger for Mitt UiB  
Nettkurs om Mitt UiB 
Videoveiledninger om Mitt UiB 
Ressurssider digital undervisning og vurdering 

Den sentrale studieavdelingen ved UiB tilbyr også tilpasset opplæring og veiledning i bruk av Mitt UiB og kan hjelpe fagmiljø med å utvikle gode (digitale) arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer tilpasset fagmiljøets egenart.  

Fraværsregler for obligatorisk undervisningsaktivitet 

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent i henhold til emnebeskrivelsen for at studenten skal kunne ta eksamen. Det skal stilles samme krav til dokumentasjon av gyldig fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet som til dokumentasjon av gyldig fravær til vurdering. Det er likevel mulig å godta egenmelding ved fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet hvor det fremstår som rimelig.  

Definisjon av gyldig fravær 

* Egen sykdom eller barns sykdom, med de begrensningene som går fram av arbeidsmiljøloven § 12-9 
* Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet skjer innen to uker før eksamen 
* Begravelse eller bisettelse 
* Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted når vurderingen finner sted
* Forhold utenfor studentens kontroll som gjør det sterkt urimelig å kreve at studenten gjennomfører en vurdering 

Krav til dokumentasjon av gyldig fravær 

Sykdom skal dokumenteres med attest fra lege eller annen sakkyndig person. Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon studenten hadde til avdøde, for øvrig kreves ikke dokumentasjon. Andre forhold som påberopes som gyldig fravær må dokumenteres.  

Frist for å innlevering av dokumentasjon er snarest og senest en uke etter vurderingen fant sted. Studenten kan levere dokumentasjon til studieseksjonen personlig eller avtale sending per e-post (studieveileder@geo.uib.no).

Tilrettelegging

Ifølge lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelova) har UiB en plikt til universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne.  

Studenter som trenger tilrettelegging av undervisning kan ta kontakt med studieadministrativ ansvarlig for emnet eller se nettsiden www.uib.no/tilrettelegging. I samsvar med emneansvarlig vil vi prøve å finne praktiske og gjennomførbare løsninger for studenten avhengig av hva behovet for tilrettelegging er.  

Vurdering

Følgende vurderingsformer tilbys ved UiB: 
Muntlig eksamen, mappevurdering, skriftlig skoleeksamen og blandet vurdering. 

Eksamensplan 
Eksamensdato for alle skriftlige emner blir publisert 1. juni (høst) og 1. desember (vår). Etter publisering er det som hovedregel ikke mulig å endre eksamensdato.  

Tidspunkt for eksamen (eksamenstart kl. 9 eller kl. 15) kan endre seg fram til 14 dager før eksamen (for emner som har eksamen på over 4 timer). Eksamenslokalet blir publisert 10 dager før eksamen, rom inntil 3 dager før.   

Eksamensplaninformasjon: ligger på emnet sin side på uib.no (f.eks. uib.no/emne/GEOV101), ev. fakultetets samlede eksamensplan.

Før eksamen - Godkjente/ikke godkjente obligatoriske aktiviteter

Studenter med godkjent/ikke godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet 
Dette punktet gjelder emner med obligatorisk undervisningsaktivitet som må være bestått for å kunne ta avsluttende eksamen i emnet.  

Emneansvarlig må senest 1 uke før eksamen levere inn liste over studenter som har godkjent/eventuelt studentene som ikke har godkjent obligatoriske undervisningsaktivitet. 

Studieseksjonen registrerer godkjent/ikke godkjent undervisningsaktivitet i FS og gir beskjed til studentene som ikke har fullført obligatorisk undervisningsaktivitet at de ikke kan ta eksamen i emnet.  

Før eksamen - Inspera

Fristen for å lage eksamensoppgaver og legge de inn i Inspera er 3 arbeidsdager før eksamen.  
Studieseksjonen vil opprette et oppgavesett som du og de andre faglærerne i emnet får tilgang til. 

Eksamensoppgaver skal fremlegges på norsk (bokmål, ev. nynorsk hvis studenter med nynorsk som hovedmål har deltatt i emnet) og ev. engelsk. Engelsk brukes i tilfeller der undervisningen har foregått helt eller delvis på engelsk, eller undervisningsmateriell kun er fremlagt på engelsk. 

Innlogging i Inspera 
Gå til: https://vurdering.uib.no/admin  
Du logger inn med Feide-brukernavn og passord.   

Brukerveiledninger 
Digital vurdering for vitenskapelige ansatte 
Lage oppgaver i Inspera 
Inspera Knowledge Base 

Gi beskjed til administrativ ansvarlig når du er ferdig med eksamensoppgavene i emnet ditt.  

Før eksamen - Sensorveiledning

Det skal utarbeides sensorveiledninger for all vurdering ved UiB (jf. UHL § 3-9 (2)). Denne skal publiseres på MittUiB når sensuren blir publisert, da sensorveiledningen skal være tilgjengelig for kandidatene etter at karakter er fastsatt (jf. UHL § 5-3 (3)). Sensorveiledning skal bidra til å sikre at institusjonenes plikt til faglig forsvarlig og upartisk prøving, i tillegg til å sikre det faglige nivået ved studiet.  

Anbefalte retningslinjer for sensorveiledning 

Av hensyn til god og grundig sensurering, og med tanke på at sensorer som ikke selv har undervist i emnet, samt sikring av konsistent sensur ved eventuell klage, er det viktig å utarbeide gode sensorveiledninger til eksamensoppgavene. Sensorveiledningene utarbeides av emneansvarlig(e). 

Følgende punkter bør være med:  

- Læringsutbytte: det er dette studentene skal vurderes i forhold til. Punktene for læringsutbytte står på emnet sin hjemmeside (f.eks.: www.uib.no/emne/GEOV101)  
- Pensum: oppgi relevante pensumdeler for hvert av eksamensspørsmålene (mest relevante kapitler/avsnitt i pensum, artikler osv.) 
- Undervisning: for hvert eksamensspørsmål kan du forklare hva som har vært vektlagt i undervisningen, hvordan tema er behandlet på forelesningene, om det er tatt opp i seminarer, obligatoriske oppgaver osv.  
- Forventning til besvarelse: for hvert eksamensspørsmål kan du gi eksempel på minstekrav, gjennomsnittlig besvarelse og god besvarelse. Det bør beskrives hva som kan forventes av en gjennomsnittlig besvarelse, men også hva gode besvarelser kan tenkes å legge vekt på (altså punkter som differensiere besvarelsene) 

Før eksamen - ekstern sensor

Alle muntlige eksamener skal ha en ekstern sensor. Ved skriftlig eksamen er det valgfritt å bruke ekstern eller intern sensor. Det er emneansvarlig sitt ansvar å finne ekstern sensor fra listen over oppnevnte eksterne sensorer (kontakt studieseksjonen for tilgang til listen).  

Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved institusjonen og heller ikke hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner bør ikke benyttes som eksterne sensorer dersom de har nær tilknytning til det fagmiljøet som har ansvar for undervisningen i emnet. 

Praktiske avklaringer med studieseksjonen før eksamen 

For alle eksamener (og andre vurderinger)

* Hvem skal være sensor på eksamen (både interne og eventuelt eksterne)?  

For skriftlig eksamen 

- Skal studentene ha tilgang til besvarelsene sine etter eksamen? Hvor lenge skal de i så fall ha tilgang (spesifikk dato eller ubegrenset)? 
- Skal eksamen sensureres direkte i Inspera?  
- Hvem av faglærerne skal være tilgjengelig på telefon under eksamen eller besøke eksamenslokalet?  

For muntlig eksamen 

Dato for muntlig eksamen (legges inn i FS slik at det blir synlig for studentene på Studentweb og emnet sin hjemmeside). Frist for å gi beskjed til studieseksjonen: 

1. februar (vår) 
1. september (høst) 

Avklare om emneansvarlig ordner rom til muntlig eksamen selv eller om studieseksjonen skal booke rom. 

Etter eksamen - Inspera

Eksamensbesvarelser blir åpnet for vurdering i Inspera av studieseksjonen så fort den sentrale studieavdelinga har lastet opp håndtegninger og registrert oppmøte på eksamen. Vanligvis blir dette gjort første arbeidsdag etter eksamen.  

Ved digital eksamen er det ikke nødvendig med protokoll på papir, karakterene blir overført fra Inspera til FS. Gi beskjed til studieseksjonen når karakterene er klar til overføring. Protokoll på papir må manuelt registreres av studieseksjonen. Studentene får e-post når sensuren er publisert. Når sensuren er publisert har studentene rett på begrunnelse for karakter og kan klage på karakteren. 

Begrunnelse for karakter 

Frist for å be om begrunnelse for karakter er 1 uke etter publisering av sensor. Fra og med våren 2022 kan studenter be om begrunnelse direkte i Inspera. 

Studieseksjonen samler opp alle søknadene om begrunnelse og sender de over til sensor/emneansvarlig når fristen for å be om begrunnelse har gått ut. Emneansvarlig bestemmer selv om begrunnelsen skal gis som muntlig eller skriftlig tilbakemelding. Ved skriftlig tilbakemdling skjer dette i Inspera, se mer informasjon her: https://support.inspera.com/hc/no/articles/360033805171-Begrunnelse-for-...).  

Sensor/emneansvarlig gir karakterbegrunnelse innen 14 dager i Inspera. 

Klage på karakter 

Frist for å klage på karakter på skriftlig eksamen er 3 uker etter at sensuren er publisert. Vær obs på at dersom en student har bedt om begrunnelse for karakter er klagefristen 3 uker fra den datoen studentene får begrunnelsen. Studenten klager på karakteren ved å fylle ut et elektronisk skjema.  

Studieseksjonen saksbehandler klager når klagefristen har gått ut og gjør følgende:  

Kontakter emneansvarlig om forslag til intern og ekstern sensor til klagekommisjonen (1 av hver) og annen nødvendig informasjon som trengs for å behandle sensurklagen (sensorveiledning, eksempel på besvarelser osv.) 

- Oversender sakspapirer til klagekommisjonen 
- Mottar protokoll fra klagekommisjon og avslutter saken på instituttnivå 
- Videresender resultatet av klagen til fakultetet som publiserer eventuelt ny karakter 

Studiekvalitet og evaluering

Årlige egenvurdering av emnet 

Emneansvarlige leverer en kort årlig egenvurdering av emnet. Egenvurderingen skal kort beskrive undervisningsopplegget for emnet, hva som fungerte eller ikke fungerte i undervisningen og hva som gjøres for å følge dette opp, samt eventuelle andre forhold av betydning for kvaliteten på emnet. 

3-årige emneevalueringer 

Alle emner som det undervises i skal evalueres minst hvert 3. år. Instituttet har satt opp en plan for evaluering av alle emner ved instituttet:

 

Plan for 3-årige emneevalueringer ved GEO
Foto/ill.:
UIB/GEO