Hjem
Det humanistiske fakultet
FFU

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning.

Hovedinnhold

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget er satt sammen av følgende medlemmer:

 • Ole T. Hjortland, leder
  Vara: Svein Ivar Angell
   
 • Laura Saetveit Miles, IF
  Vara:
   
 • Kyrre Kverndokk, AHKR
  Vara: Michael Stausberg
   
 • Pär Sandin, LLE
  Vara: Sigrun Åsebø
   
 • Hallvard Fossheim, FOF
  Vara: Espen Gamlund
   
 • Jan Reinert Karlsen, SKOK og SVT
  Vara: Kari Jegersted
   
 • Julia Christine Marinaccio, postdoktor IF, gruppe B
 • Elisabeth Schøyen Jensen, stipendiat SVT, gruppe B
  (vara kommer seinere)
   

 • Chris F. Langøen, gruppe D
  Vara: Sigbjørn Løland Torpe 
   

Sekretær for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget er seksjonssjef Kirsten Moen, seksjon for forskning og formidling.

Sekretær for programstyret for ph.d.-programmet er seksjonssjef Inger Marie Hatløy, seksjon for studier og forskerutdanning.

Sammensetting av utvalget

 • Prodekan for forskning
 • Forskingskoordinatorene ved instituttene
 • En representant fra SKOK og SVT, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
 • To representanter fra gruppe B (minst en doktorgradskandidat)
 • En studentrepresentant

Prodekanen leder utvalget og assisterende fakultetsdirektør er sekretær for utvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget har møte- og talerett.

Vararepresentant for prodekan for forskning er visedekan for utdanning. Instituttene oppnevner vararepresentanter for forskningskoordinatorene blant den vitenskapelige staben. Det skal videre oppnevnes vararepresentanter for medlemmene fra gruppe B og for studentrepresentanten.

Mandat

(vedtatt i fakultetsstyret 4. februar 2020)

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskning og forskerutdanning.  
 
I saker som gjelder forsking, skal FFU 

 • følge opp og bidra til å realisere fakultetets strategi for forskning
 • bidra til å styrke god tilretteleging for eksternfinansiert virksomhet innen forskning
 • arbeide for at de vitenskapelige ansatte har gode publiseringsstrategier
 • styrke mulighetene for karriereutvikling for vitenskapelig ansatte
 • arbeide for en god humanistisk forskningsinfrastruktur
 • rådgi i forhold til utviklingsmål for innovasjon i forskning og infrastruktur ved HF der det er relevant
 • tildele årlig pris for unge forskere i humanistiske fag    

I saker som gjelder forskerutdanning, skal FFU 

 • fungere som programstyre for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet, se sammensetning og mandat for programstyret 
 • forberede den årlige forskerutdanningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret
 • ha et overordnet faglig ansvar for temadager for kandidater i forskerutdanningen
 • behandle andre forskerutdanningsrelaterte saker som ikke omfattes av programstyret  

 Dekanen kan ellers pålegge utvalget oppgaver ved behov.  

Det blir normalt holdt to til tre møter i semesteret, men utvalget kan kalles inn oftere ved behov.  

Protokoll fra møtene skal legges frem for fakultetsstyret som referatsak.