Hjem
Det humanistiske fakultet
FFU

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning.

Hovedinnhold

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget er satt sammen av følgende medlemmer:

 • Anne Beate Maurseth, leder
  Vara: Svein Ivar Angell
 • Kevin McCafferty, IF 
  Vara: Ingunn Lunde
   
 • István Keul, AHKR
  Vara: Eivind Heldaas Seland
   
 • Pär Sandin, LLE
  Vara: Sigrun Åsebø
   
 • Hallvard Fossheim, FOF
  Vara: Vibeke Tellmann
   
 • Jan Reinert Karlsen, SKOK & SVT
  Vara: Kari Jegerstedt
   
 • Johanne Kalsaas, stipendiat IF, gruppe B
  Embla Aae, stipendiat AHKR, gruppe B
  Vara: Henriette Hanky, stipendat AHKR, gruppe B
   
 • Sodaba Rasooli, gruppe D
  Vara: Sigbjørn Løland Torpe 

Kirsten Moen er sekretær for utvalget.

Sammensetting av utvalget

 • Prodekan for forskning
 • Forskingskoordinatorene ved instituttene
 • En representant fra SKOK og SVT, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
 • To representanter fra gruppe B (minst en doktorgradskandidat)
 • En studentrepresentant

Prodekanen leder utvalget og assisterende fakultetsdirektør er sekretær for utvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget har møte- og talerett.

Vararepresentant for prodekan for forskning er visedekan for utdanning. Instituttene oppnevner vararepresentanter for forskningskoordinatorene blant den vitenskapelige staben. Det skal videre oppnevnes vararepresentanter for medlemmene fra gruppe B og for studentrepresentanten.

Mandat

(vedtatt i fakultetsstyret 4. februar 2020)

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskning og forskerutdanning.  
 
I saker som gjelder forsking, skal FFU 

 • følge opp og bidra til å realisere fakultetets strategi for forskning
 • bidra til å styrke god tilretteleging for eksternfinansiert virksomhet innen forskning
 • arbeide for at de vitenskapelige ansatte har gode publiseringsstrategier
 • styrke mulighetene for karriereutvikling for vitenskapelig ansatte
 • arbeide for en god humanistisk forskningsinfrastruktur
 • rådgi i forhold til utviklingsmål for innovasjon i forskning og infrastruktur ved HF der det er relevant
 • tildele årlig pris for unge forskere i humanistiske fag    

I saker som gjelder forskerutdanning, skal FFU 

 • fungere som programstyre for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet, se sammensetning og mandat for programstyret 
 • forberede den årlige forskerutdanningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret
 • ha et overordnet faglig ansvar for temadager for kandidater i forskerutdanningen
 • behandle andre forskerutdanningsrelaterte saker som ikke omfattes av programstyret  

 
Dekanen kan ellers pålegge utvalget oppgaver ved behov.  

Det blir normalt holdt to til tre møter i semesteret, men utvalget kan kalles inn oftere ved behov.  

Referat fra møtene skal legges frem for fakultetsstyret som orienteringssaker.