Hjem
Det humanistiske fakultet

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget er satt sammen av følgende medlemmer:

 • Anne Beate Maurseth, leder
  Vara: Svein Ivar Angell
 • Åsta Haukås, IF
  Vara: Ingunn Lunde
   
 • István Keul, AHKR
  Vara: Eivind Heldaas Seland
   
 • Sigrun Åsebø, LLE
  Vara: Endre Brunstad
   
 • Hallvard Fossheim, FOF
  Vara: Vibeke Tellmann
   
 • Torjus Midtgarden, SKOK & SVT
  Vara: Kari Jegerstedt
   
 • Pål Antonsen, postdok ved FOF, gruppe B
   
 • Kimberly Marie Skjelde, stipendiat ved IF, gruppe B 
  Vara: Kristoffer Løkken Økland, stipendiat ved AHKR 
   
 • Petter Morland, studentrepresentant (ny vara kommer)
  Vara: Sigbjørn Løland Torpe

Kirsten Moen er sekretær for utvalget.

Sammensetting av utvalget

 • Prodekan for forskning
 • Forskingskoordinatorene ved instituttene
 • En representant fra SKOK og SVT, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
 • To representanter fra gruppe B (minst en doktorgradskandidat)
 • En studentrepresentant

Prodekanen leder utvalget og assisterende fakultetsdirektør er sekretær for utvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget har møte- og talerett.

Vararepresentant for prodekan for forskning er visedekan for utdanning. Instituttene oppnevner vararepresentanter for forskningskoordinatorene blant den vitenskapelige staben. Det skal videre oppnevnes vararepresentanter for medlemmene fra gruppe B og for studentrepresentanten.

Mandat

(sist justert i fakultetsstyret 16. juni 2015)

FFU skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning, og skal videre:

Forskarutdanning

 • ha overordnet ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nye emnetilbud
   
 • ha overordnet faglig ansvar for utvikling og gjennomføring av 5 stp. av opplæringsdelen knyttet til overførbare ferdigheter
   
 • ha overordnet ansvar for å godkjenne eksterne studiepoeng i overførbere ferdigheter, etter anbefaling fra FFU ved kandidatens lokale enhet
   
 • ha overordnet faglig ansvar for startdager for nye doktorgradskandidater
   
 • ha overordnet tilsyn med kandidatene som er tatt opp til forskerutdanning ved fakultetet (fremdriftsrapportering, midtveisevaluering, kandidatgjennomstrømning m.m.) basert på rapporter fra grunnenhetene
   
 • behandle opptak til forskerutdanning for kandidater med ekstern og egen finansiering og som ikke er en del av et prosjekt
   
 • forberede den årlige forskerutdanningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret

Forsking

 • sikre utvikling og oppfølging av fakultetet sin forskningsstrategi i samarbeid med grunnenhetene
   
 • arbeide for økt internasjonalisering
   
 • forberede den årlige forskingsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret

Dekanen kan ellers pålegge utvalget oppgaver ved behov. Det blir normalt holdt to møter i semesteret, men utvalget kan kalles inn oftere ved behov. Referat fra møtene skal legges frem for fakultetsstyret som orienteringssaker.