Hjem

Klima, atmosfære- og havfysikk, bachelor, 3 år

Vær, vind og hav påverkar livet på jorda, og kunnskap om klima er grunnleggjande viktig for framtida. På dette studiet jobbar vi med å observere og forstå naturkreftene – frå pol til pol, frå dei største havdjup til høgt opp i atmosfæren – og på den måten støtta opp under berekraftmåla FN har satt opp.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • Plassar

  20

 • OpptakskravREALR2
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Hos oss nyttar du matematikk og fysikk til å forstå naturen. Dette, saman med målingar, teori og eksperimentering, gjer oss i stand til å forklare og varsle vêr og klima. Utdanninga er veleigna for det meste som har med vêr, hav og klima og gjere, for matematikk- og fysikkrelaterte arbeidsoppgåver, samt for å utvikla energiløysingar for framtida. Bli med og jobb saman med oss!

Atmosfæren og havet er i stadig rørsle, og rørslene skaper og endrar vêret no og klimaet over tid. Er du interessert i å forstå atmosfæren, havet og klima, utforske vêr og klimaendringar i dag og fram i tid, studere havis i Arktis eller Antarktis eller om Golfstraumen er i endring, er dette studiet for deg.

Stadig fleire næringar og lokale og statlege styresmakter treng kunnskap og forståing om vêr, hav og klima. Med utdanninga vår kan du vere den nøkkelpersonen som forstår detaljane og ser heilskapen knytt til naturen som omgjer oss. Du kan vere ei(n) som er med og tek omsyn til at vêr og klima er i endring, og som driv miljøarbeidet framover.

Lista over aktuelle problemstellingar er lang, her er nokre døme:

 • Regnar det meir i dag enn tidlegare? Kvifor og kva med framtida? Korleis ta omsyn til dette i byar, når det vert bygd vegar og jernbane?
 • Bles det meir i dag enn for 50 år sidan? Er det endringar i vindretning eller vindstyrke? Korlis vil dette påverka bølgjer og bølgjevarsel?
 • Korleis kan vi forbetra varslinga av vêret – og er det mogleg å varsla vêret fleire år fram i tid?
 • Endrar havstraumane seg? Kva vil havtemperaturen vera om 100 år? Korleis kan dette påverka plankton og fisk?
 • Kvifor og kor mykje stig havet? Kor ofte treng vi å ta omsyn til stormflo i framtida?
 • Kor mykje CO2 tek havet opp? Korleis vi dette påverka forsuringa av havet? Og kan vi venta endra innhald av oksygen i havet, som igjen vil påverka livet i havet?
 • Kva skjer med isen i Arktis og Antarktis? Kan vi få eit isfritt Arktis fram i tid?

Meir informasjon under

Sigrid studerer klima, atmosfære- og havfysikk!

Jobb

Med denne utdanninga har du solide kunnskapar innan matematikk, fysikk og informatikk, du kan analysere store talmengder og du kan ta eit skritt tilbake for å sjå det store biletet. Dette er kunnskap ein treng innan mange næringar. Med utdanning frå Geofysisk institutt har du både denne realfagskunnskapen og ei spesialisering innan klima-, atmosfære- og havfysikk. Til saman har du då ein bakgrunn næringslivet treng når dei skal planlegge med omsyn på klima, atmosfære og hav.

Dei fleste studentane våre tar ein mastergrad etter at bachelorgraden er fullført. Etter at ein mastergrad er fullført vil du ha mange moglegheiter i næringslivet, innan forvaltning eller med ein vidare karriere i akademia som stipendiat. Bachelorgrad i klima-, atmosfære- og havfysikk kvalifiserer for opptak til Masterprogram i meteorologi og oseanografi og til Masterprogram i Energi. Les på nettsidene for opptak til desse mastergradane for å sjå om det er særskilte krav du bør ta omsyn til undervegs i bachelorgraden din.

Moglege arbeidsgjevarar etter ein master i meteorologi og oseanografi eller i energi kan vere:

Ein mastergrad i realfag kan også kvalifisere til å ta pedagogikkutdanning, slik at du kan jobbe som lærar ved ungdomsskule og vidaregåande skule.

Les meir om kva du kan jobbe med

Meir informasjon under

Oppbygging

Bachelorprogrammet er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex.phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene. Slik kan studiet sjå ut:

1. Semester, haust:

2. semester (vår):

3. semester (haust):

4.semester (vår):

5.semester (haust):

 • GEOF210 (10 studiepoeng)
 • GEOF212 (10 studiepoeng)
 • GEOF213 eller GEOF236 (10 studiepoeng)ev. UNIS eller delstudium i utlandet (30 studiepoeng)

6. semester (vår):

 • GEOF220 (10 studiepoeng)
 • GEOF211 (10 studiepoeng)
 • GEOF232 (10 studiepoeng)eller UNIS eller utveksling (sjå eige punkt for utveksling) (30 studiepoeng)

Det finst ulike måtar å sette saman studiet på, ta kontakt med studierettleiar for hjelp til å skreddarsy eit studieløp som passar dine interesser.

Meir informasjon under

Oversikt over studieløpet
Foto/ill.:
GFI

Studiekvardagen

På Geofysisk institutt har vi eit forskingsmiljø som er det største i Norden innan klima. Arbeidsmiljøet er internasjonalt og vi har nært samarbeid med Norce, Nansensenteret og Havforskingsinstituttet gjennom Bjerknessenteret for klimaforsking. Forskinga er aktuell med fokus på til dømes global oppvarming, klimaendringar havnivåstigning, og for bølger og vind som potensielle energikjelder. Klimautviklinga vil også påverke lokale forhold som giftlokket over Danmarksplass, auka nedbør og ras- og utvida flaumsikring.

Som student på Geofysisk institutt blir du ein del av eit forskingsmiljø med røter langt tilbake i tid, her oppstod Bergensskulen i meteorologi og fundamentet for all moderne vêrvarsling blei lagt her.

Undervisning og arbeidsmengde

Stort sett vil du ha rundt seks dobbelttimar med forelesingar i veka. I tillegg kjem rekneøvingar. Nokre dagar vil du ha laboratorieøvingar, dataøvingar og innimellom reiser du på tokt eller feltarbeid. Utanom dette bruker du tid på å førebu deg til forelesingar og rekneøvingar. Det er viktig å rekne mykje for å klare å forstå og kunne bruke matematikken og fysikken som reiskap i mange emne innan klima-, atmosfære- og havfysikk. Den jevne student brukar rundt 40 timar i veka på studiar.

På bachelornivå er det vanleg å ta tre emne på eitt semester, dei tre emna gir variasjon i det faglege innhaldet utan at det er for mykje å følge med på parallelt.

Sosialt liv

Vi har eit lite og tett studentmiljø med eit aktivt Geofysisk fagutval (GFFU) som viktig medspelar. Følg studentane på Instagram.

Hos oss er det kort veg frå student til forskar, til glede for både studentar, administrasjon og dei vitskaplege. Du får vere med på forsking som er nyskapande og som kan vere ei av alle brikkene i det store puslespelet om framtida for jorda vår. Forskingsmiljøet er særs internasjonalt, så på eit vis er “heile verda” samla på Geofysisk institutt og er ikkje forskaren du leitar etter på kontoret sitt, kan det godt hende han er langt ut i verda ein stad.

Mykje av forelesingane og anna undervising skjer i historiske lokale på Geofysisk institutt eller på Realfagbygget på Nygårdshøgda. Du finn lesesalsplassar på læringssenteret til Universitetsbiblioteket på Realfagbygget eller i nabobygget til Geofysisk institutt, Allegaten 66. På dei varmaste dagane sit mange studentar ute i den fine hagen framfor instituttet med bøkene sine.

Utanom den faste undervisinga er det lurt å bruke tid på universitetsområdet, samarbeide med andre studentar og å gjere kjekke ting saman. Då blir ein fort ein del av studentmiljøet i klassa og på studieprogrammet. Fagutval på dei ulike institutta arrangerer ulike aktivitetar og tek gjerne imot nye studentar som kan vere med på laget.

Meir informasjon under

Geofysen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Feltarbeid

I fleire av emna er tokt og feltarbeid ein del av programmet. I tredje semester får du vere med på tokt, gjere målingar i sjø og luft og skrive rapport om arbeidet. Målingar i laboratoriet høyrer også med i emnet GEOF105 Atmosfære- og havfysikk (lenke). I sjette semester kan du velje emnet GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi: her planlegg studentane sjølv tokt og feltarbeid og saman skriv dei ein oppsummerande rapport på arbeidet dei har gjort. Erfaring frå desse tokta kan gje deg ein peikepinn på om ei masteroppgåve med praktisk arbeid eller om ei oppgåve med teori og analyse kan passe for deg.

Du kan velje å ta delar av studiet på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), med tokt og feltarbeid i arktiske strok. Du bur i Longyearbyen. Dette er spennande erfaringar!

Vi jobbar med å etablere nye opningar for praksis og viser til Saman sitt tilbod om Externship.

Obligatoriske og valfrie deler

Spesialiseringsdelen på 110 studiepoeng er obligatorisk og inkluderer 10 studiepoeng spesialisering som ein vel.

Den valfrie delen er på 40 studiepoeng, som du tar mot slutten av bachelorgraden. Her kan du vinkle utdanninga mot eit felt du er spesielt interessert i eller eit felt du ønsker å arbeide vidare innan på masternivå. Ved å reise til UNIS eller på utveksling kan du gjere graden din ekstra spesiell og spennande, slik kan du gjere utdanninga di unik.

Mentor

Som ny realfagsstudent blir du med i ei gruppe, der du får to mentorar. Mentorane er meir erfarne studentar som studerer det same som deg. Du møter gruppa og mentorane gjennom heile det første året på universitetet.

På mentormøta blir du kjend med medstudentane dine. Du lærer kva det vil seie å studere på eit universitet og om korleis det er å vere student. Møta handlar om studieteknikk, eksamen- og stressmestring og life hacks for studentar. Les meir om mentorordninga ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet!

Meir informasjon under

Mentorordning for førsteårsstudenter

Produsent:
Arnt Brandseth

Studiestart

Som ny realfagsstudent blir du tatt imot av mentorane dine. Dei første tre dagane i studiestarten er obligatoriske, og du vil bruke tida på å bli kjend med medstudentane dine.

Les meir om studiestarten

 

Utveksling

Du kan reise ut i løpet av bachelorstudiet, og moglegheitene er mange:

Det enklaste er å reise på utveksling i sjette (siste) semester, då dette semesteret har få eller ingen obligatoriske emne. Vi har avtalar med gode lærestader i for eksempel Tyskland, Austerrike og USA der dei har dei same matematikk- og fysikktunge studiane innan atmosfære- og havfysikk, men du kan også reise andre stader.

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og REALR2: Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her