Hjem

Vær hav og klimafysikk, bachelor, 3 år

Dette studiet opnar dører til å forstå vêr, havstraumar og klimaendringar gjennom matematikk og fysikk. Med høyt etterspurt kompetanse på dagens arbeidsmarknad, kan du være med på å løysa utfordringar forårsaka av klimaendringar, ekstremver, havforsuring og global oppvarming.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • Plassar

  20

 • OpptakskravREALR2
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

 

Ny realfagstudent ved UiB

Produsent:
UiB

Kva lærer du?

På studiet lærer du å forstå  kombinasjonen av meteorologi og oseanografi. Gjennom praktisk erfaring og kodeferdigheiter utforskar du fysiske, kjemiske og statistiske samanhengar. Du får delta i spennande feltarbeid med forskingsfartøy og dronar for å samle inn nøkkeldata. Du dykkar ned i fagområde som stråling, termodynamikk, mikrofysikk, væskedynamikk, samt kretsløp i hav og atmosfære. Denne breie forståinga dannar grunnlaget for avansert vêrvarsel, effektiv havovervaking og framtidsretta klimaføreseie, inkludert vurdering av klimatiltak. Bli ein del av eit unikt læringsmiljø som utfordrar grensene og rustar deg for å møte morgondagens utfordringar innan vitskap og berekraft.

Studiekvardag 

På Geofysisk institutt blir du ein del av eit engasjerande og inkluderande studentmiljø. Her samarbeider studentar på tvers av årskull med innleveringar og førebuingar til eksamen. Du kan forvente rundt seks dobbeltimar med forelesingar kvar veke, i tillegg til rekneøvingar. Praktisk læring inkluderer laboratorie- og dataøvingar, samt spennande tokt og feltarbeid. Lesesalplassar finn du på Universitetsbiblioteket og i Allégaten 66. Det aktive fagutvalet, Geofysisk fagutval (Coriolis), arrangerer både sosiale og faglege aktivitetar. Følg studentlivet på Instagram. Ved Geofysisk institutt blir du ein del av Nordens største klimaforskingsmiljø som samarbeidar tett med store, internasjonale bedrifter.

Kva kan du jobbe som?

Med ein bachelorgrad i Vêr, hav og klimafysikk får du ein svært ettertrakta kompetanse i dagens arbeidsmarknad. Aktuelle område strekkjer seg frå konsulentverksemd, grøn innovasjon og offentleg forvaltning til forsking og undervisning, med unik ekspertise i å forstå naturgitte forhold som vêr, hav og klima – essensielt for berekraftig ressursforvaltning, næring og teknologisk utvikling.

Arbeidsmarknaden etterspør kompetanse i matematikk, fysikk og koding, noko du meistrar etter dette studiet. Din utdanning blir avgjerande for framtidig verdiskaping og berekraft i samfunnet.

Opptakskrav og søknadsfrist 

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg anten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadsfristen er 15. april. Søk her

Studiets oppbygging 

Bachelorprogrammet i vêr, hav og klimafysikk er eit treårig fulltidsstudium som startar i august. I bachelorprogrammet inngår: 

Slik kan studiet sjå ut: 

1. semester

 • Grunnkurs i matematikk I (MAT111, 10 studiepoeng) 
 • Innføring i programmering (INF100, 10 studiepoeng) 
 • Introduksjon til atmosfære, hav og klima (GEOF100, 10 studiepoeng) 

2. semester

 • Grunnkurs i matematikk II (MAT112, 10 studiepoeng) 
 • Lineær algebra (MAT121, 10 studiepoeng) 
 • Mekanikk I (PHYS111, 10 studiepoeng) 

3. semester

 • Atmosfære- og havfysikk (GEOF105, 10 studiepoeng) 
 • Funksjonar av fleire variablar (MAT212, 10 studiepoeng) eller Kjemi og energi (KJEM110, 10 studiepoeng) 
 • Valemne (10 studiepoeng) 

4. semester

 • Differensiallikningar (MAT131, 10 studiepoeng) 
 • Atmosfære-, hav- og klimadynamikk (GEOF110, 10 studiepoeng) 
 • Ex.phil (MNSEM eller MNEKS, 10 studiepoeng) 

5. semester

 • Dataanalyse i meteorologi og oseanografi (GEOF210, 10 studiepoeng) 
 • Fysisk klimatologi (GEOF212, 10 studiepoeng) 
 • Kjemisk oseanografi (GEOF236, 10 studiepoeng) 

6. semester

 • Praktisk meteorologi og oseanografi (GEOF232, 10 studiepoeng) 
 • Numerisk modellering (GEOF211, 10 studiepoeng) 
 • Valemne (10 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det enklaste er å reise på utveksling i femte og/eller sjette (siste) semester. Vi har avtalar med utvalde samarbeidsuniversitet der fagtilboda passar spesielt godt, blant anna i Tyskland, Austerrike og USA. Dette gjeld også for opphald på Svalbard (UNIS). 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Bachelorstudiet gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i meteorologi og oseanografi og andre relevante masterprogram.   

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen for bachelor i vêr, hav og klimafysikk