Hjem
Bachelor

Klima, atmosfære- og havfysikk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Plassar20
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Er du interessert i å forstå atmosfæren, havet og klima på Jorda, utforske vêr og klimaendringar, studere havis i Arktis eller Antarktis, eller bli ekspert i fornybar energi?

Klima, luft og hav er hovudtema i dette særs samfunnsrelaterte studiet, som bygger på og gjer seg nytte av anvendt matematikk, fysikk og informatikk.

Som student hos oss lærer du dei fysiske lovene som styrer hav og atmosfære. Ved å kombinera teori, eksperimenter, matematisk modellering og feltobservasjonar vil du kunne løyse ei rekkje geofysiske problemstillingar i praksis, og du blir del av eit av dei største og mest anerkjende naturvitskaplege klimaforskingsmiljøa i Norden.

Kunnskapen du får i studiet gjev deg moglegheit til å gå vidare med Master- og PhD-studie knytt til klimaendringar, vêrvarsling, fornybar energi (bølgjer, vind, sol og vasskraft), polarforsking og forsking på havstraumar, havis og marine økosystemer.

Samfunnet treng kunnskapsrike og innovative geofysikarar. Som student kan du til dømes studera korleis ein kan varsla ekstremvêr, kva globale klimaendringar kan ha å seie for klimaet i Noreg, kva som skjer med Golfstraumen og klimaet i Arktis og i Antarktis, korleis havstraumane påverkar torskebestanden eller korleis vi best kan nytta vinden i ein vindpark.

Sjå elles blogg om kva nokre tidlegare masterstudentar jobbar med no: skolelab.uib.no/blogg/darelius/author/nst092/

https://skolelab.uib.no/blogg/darelius/author/nst092/

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med fullført bachelorgrad i klima, atmosfære- og havfysikk har du eit særs godt grunnlag for å ta eit 2-årig masterstudium i klima, atmosfære- og havfysikk eller i fornybar energi. Kombinert med ein mastergrad er arbeidsmoglegheitene gode innan forsking, offentlig forvaltning, konsulentbransjen, energibransjen, i skuleverket eller i andre sektorar.

Sjå blogg om kva tidlegare masterstudentar jobbar med:
https://skolelab.uib.no/blogg/darelius/author/nst092/

Her er nokre døme på arbeidsstader til tidlegare studentar: Bjerknessenteret for klimaforskning, Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning, UNI Research, Norsk geoteknisk institutt, Christian Michelsen Research, Nansensenteret for miljø og fjernmåling, StormGeo, Kjeller vindteknikk, Polytec, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Polarinstituttet, Bergen Kommunale Kraftlag, Agder energi, Statoil, Marinen, Forsvarsbygg, Jenbaneverket og vidaregåande skular.

Vidare studium

 • Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i meteorologi og oseanografi eller i energi. Det er opptakskrav til masterprogramma og desse kan du dekkje i løpet av bachelorgraden.
Sjå meir om masterprogramma ved GFI på https://www.uib.no/studier/MAMN-GEOF og https://www.uib.no/studier/MAMN-ENERG

 • Forsking

Stormkast, havstraumar, regnbyger, snøskred, CO2-opptak og heitebølger - det er fysikk alt saman. Ved Geofysisk institutt jobbast det med å auke forståinga av korleis naturkreftene driv verda. Ein stor del av forskinga tek for seg spørsmål kring klimaendringar, energi og miljø.

 • Sjå også desse studia

Matematiske fag, fysikk, datateknologi, datavitskap, kjemi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten
- kjenner til den historiske utviklinga av meteorologi (atmosfærefysikk) og oseanografi (havfysikk), og koplinga mellom desse som utgjer vårt fysiske klima
- er kjent med terminologien som vert nytta i meteorologi og oseanografi
- har ein oversikt over rørsla og fysikken i atmosfære og hav og tilhøyrande fysiske og termodynamiske prinsipp
- kjenner til vekselverknader i vårt fysiske klima mellom atmosfære og hav
- kjenner til korleis ein modellerer grunnleggjande eigenskapar for atmosfæren og havet
- kjenner til matematisk formalisme innan til dømes analyse, komplekse tal, lineær algebra og enkle differensiallikningar anvendt på geofysiske problem
- kjenner til vanlige måleinstrument og feltaktivitet i meteorologi og oseanografi

Ferdigheiter

Kandidaten
- kan måle grunnleggjande storleikar i atmosfære og hav
- kan bruke programmeringsspråk til å analysere og visualisere data
- kan utføre utrekningar ved bruk av kunnskap frå væskedynamikk, informatikk, klassisk mekanikk og termodynamikk
- kan skrive felt- og laboratorie-rapport og essay innan klima-, atmosfære- eller havfysikk

Generell kompetanse

Kandidaten
- kan forklare og formidle sentrale omgrep i klima, meteorologi og oseanografi til lekfolk og fagfolk
- er i stand til å skildre og kvantifisere faktorane som styrer variasjon og endring i klima
- kan utføre sjølvstendig prosjektarbeid, og skrive og presentera avsluttande prosjektrapport i tråd med god vitskapleg praksis
- kan hente relevant informasjon frå bibliotek og vitskaplege databasar
- kan reflektere over sentrale, etiske og vitskaplege problemstillingar innan fagområda meteorologi, oseanografi og klima

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i klima-, atmosfære- og havfysikk inneheld 30 studiepoeng med innføringsemne, medrekna ex.phil., og ei spesialisering på 110 studiepoeng. Spesialiseringa er ein kombinasjon av emne i matematikk, fysikk, klima, atmosfære- og havfysikk (meteorologi og oseanografi). Dei siste 40 studiepoenga er valfrie, men for å gje deg ein heilskapleg fagkombinasjon råder vi at du tek emne i fysikk, meteorologi og oseanografi, informatikk, matematikk og statistikk. For å gje deg kompetanse til å undervise i geofag, matematikk og fysikk i den vidaregåande skulen, kan du nytte delar av dei frie studiepoenga til å opparbeida deg påkravd kompetanse.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av studiet på nettet: uib.no/studieprogram/BAMN-GEOF.

Den obligatoriske delen er spesialiseringa og geofysikkval som utgjer desse emna:
Geofysikk: GEOF105, GEOF110, GEOF210, GEOF212 og eitt av emna GEOF213, GEOF220 og GEOF236 (Geofysikkval)
Matematikk: MAT112, MAT121, MAT131 og MAT212
Fysikk: PHYS111 og PHYS113 eller PHYS112
I tillegg er følgjande emne obligatoriske i studieprogrammet: EXPHIL-MNSEM og MAT111(ev. MAT101)

Tilrådd studieplan ser slik ut:

1. semester (haust):
MAT111, INF100, GEOF100

2. semester (vår):
MAT112, MAT121, PHYS111

3. semester (haust):
MAT212, GEOF105, PHYS113/PHYS112

4.semester (vår):
GEOF110, MAT131, EXPHIL-MNSEM

5.semester (haust):
GEOF210, GEOF212, GEOF213/GEOF236 (geofysikkval)
ev. UNIS eller delstudium i utlandet

6. semester (vår):
GEOF220 (geofysikkval) og valemne GEOF211 og GEOF232 er tilrådd.
ev. UNIS eller delstudium i utlandet (sjå eigen fane for utveksling)

Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk (krav 180 SP)
Innføringsemner (krav 30 SP)
Du velger mellom to ulike varianter av examen philosophicum, eksamensmodellen eller seminarmodellen.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
GEOF100Introduksjon til atmosfære, hav og klima101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen10-4
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell10-4
Spesialisering i klima, atmosfære- og havfysikk (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
PHYS111Mekanikk 1101–62
GEOF105Atmosfære- og havfysikk101–63
MAT212Funksjonar av fleire variable101–63
GEOF110Atmosfære-, hav- og klimadynamikk101–64
MAT131Differensiallikningar101–64
GEOF210Dataanalyse i meteorologi og oseanografi101–65
GEOF212Fysisk klimatologi101–65
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS112Elektromagnetisme I101–63
PHYS113Mekanikk 2 og termodynamikk101–63
Geofysikkvalg (krav 10 SP)
Skal du kvalifisere deg for masterprogrammet i metorologi og oseanografi? Dei ulike emna er krav for opptak til ulike studieretningar
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF213Atmosfære- og havdynamikk101–65
GEOF236Kjemisk oseanografi101–65
GEOF220Fysisk meteorologi101–66
Anbefalte valgemner (krav 40 SP)
Anbefalte valgemner på bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF100Introduksjon til atmosfære, hav og klima101–61
GEOF232Praktisk meteorologi og oseanografi101–66
GEOF211Numerisk modellering101–66
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan nytte valfridommen i programmet til å reise på utveksling. Eitt eller to semester av utdanninga kan gjennomførast ved eit utanlandsk universitet eller ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), som tilbyr fleire emne innan arktisk geofysikk. Bachelorprogrammet har avtaler med universitet i mange land. Det finst tilbod både i Norden, Europa og andre verdensdelar. Her kan du få eit utanlandsopphald som blir integrert i graden.

Snakk gjerne med medstudentar som har vore på UNIS eller sjå denne sida for meir informasjon om UNIS: http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-GEOF#uib-tabs-utveksling

For fagområdet arktisk geofysikk sjå denne sida: https://www.unis.no/studies/geophysics/

Om du reiser til UNIS haust 5. semester og tek emna AGF-213 og AGF-214 får du dekka det obligatoriske emnet GEOF212 som ligg i plan for dette semesteret. Du dekker også delar av innhaldet i GEOF213 (geofysikkval).

AGF-213: https://www.unis.no/course/agf-213-polar-meteorology-and-climate/
AGF-214: https://www.unis.no/course/agf-214-polar-ocean-climate/

I vårsemesteret er desse emna mest relevant og tilrådd i bachelorprogrammet:

AGF-211: https://www.unis.no/course/agf-211-air-ice-sea-interaction-1/
AGF-212: https://www.unis.no/course/agf-212-snow-and-ice-processes/

Søknadsfrister til UNIS er 15. april for haustsemesteret og 15. oktober for vårsemestert. Når du søker legg du ved ein karakterutskrift og eit skjermbilete av emna du tek i inneverande semester.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi, studiekode i Samordna opptak: 184916.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Undervisninga i bachelorprogrammet i klima-, atmosfære- og havfysikk bygger på Fysikk 1+2 og Matematikk R1+R2. Desse faga er ein føresetnad for å følge anbefalt studieplan.
Om grunnlaget ditt frå matematikk R1+R2 ikkje er godt nok kan du velge å utvide studietida med eitt år.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184916

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30