Hjem
Universitetsbiblioteket

Forskingsdata

Universitetsbiblioteket kan gje råd og rettleiing om lagring og tilgjengeleggjering av forskingsdata og utforming av datahandteringsplanar.

Det vert stadig vanlegare at forskingsfinansiørar krev lagring og tilgjengeleggjering av forskingsdata. Fleire utgjevarar har også som føresetnad for publisering at grunnlagsdata knytt til publikasjonen vert gjort tilgjengeleg.

Datahandteringsplan

Noregs forskingsråd og EUs rammeprogram Horisont 2020 stiller krav om at prosjekt må ha ein datahandteringsplan. Det er ein plan for korleis data skal samlast inn, handterast og gjerast tilgjengelege, både undervegs og etter prosjektslutt. Planen må også kartleggje eventuelle sensitive data og nødvendige tryggleikstiltak og restriksjonar for deling.

Det finst fleire verktøy for utforming av datahandteringsplanar. Ved å bruke desse kan ein utforme datahandteringsplanar i samsvar med krav frå ulike forskingsfinansiørar. Desse planane kan også delast og redigerast av andre. Døme på slike verktøy er:

Fordelen med NSD er at dei tilbyr rettleiing på norsk og du unngår dobbeltregistrering ved import fra Cristin, medan DMPonline og DMPTool har eksempel på opne tilgjengelege datahandteringsplanar. 

Meir informasjon:
Forskingsrådets retningslinjer for forskingsdata
Horisont 2020 sine retningslinjer for forskingsdata
Ten Simple Rules for Creating a Good Data Management Plan
Example DMPs and guidance
Horizon 2020 DMP Compliance rubric

Lagring av forskingsdata

Det finst ei rekkje ulike arkivtenester for forskingsdata som oppfyller forskingsfinansiørane sine krav. Er du forskar på UiB, kan du arkivera data dine i UiB Open Research Data. Her får kvart datasett tildelt ein DOI og ein automatisk generert referanse til bruk i publikasjonar. Arkivet har også versjonskontroll, som registrerer og synliggjer alle endringar som er gjorde i datasettet etter publisering. For meir informasjon og brukerguidar, sjå info.dataverse.no.

Det kan òg vera aktuelt å velja ei teneste utanfor UiB. For nokre prosjekt finansiert av Forskingsrådet, vil det vere eit krav at data vert arkivert hjå NSD, som generelt er gode på sensitive data. I mange forskingsmiljø er det naturleg å benytte eit fagspesifikt arkiv. På nettsida re3data.org får du tilgang til eit omfattande register over forskingsdataarkiv i heile verda.

Sensitive personopplysingar

Dersom eit forskingsprosjekt skal handtere personopplysingar, må det vurderast om prosjektet må meldast til personvernombodet for forsking. Les meir her.

IT-avdelinga ved UiB har ei eiga teneste for sikker tilgang til sensitive personopplysingar, SAFE.