Hjem
Universitetsbiblioteket
Prosjekter tilknyttet Manuskript- og librarsamlingen

Om gammelnorske diplomer og segl

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen forvalter den nest største diplomsamlingen i Norge med ca. 1500 dokumenter, inkludert avskrifter. I denne samlingen befinner det seg også den eldste fullstendige skildringen av en rettssak som vi kjenner til i Norge: Aga-diplomet (eller Bleiediplomet) fra 26. mai 1293.

Foto av Aga-diplomet laget av skinn, fra år 1292.
Aga-diplomet (eller Bleiediplomet) fra 26. mai 1293.
Foto/ill.:
Spesialsamlingene, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Det gammelnorske diplommaterialet har fått oppmerksomhet av forskere og bibliotekarer som også har ført til en fullstendig katalog over diplomsamlingen ved Manuskript- og librarsamlingen (ManLib) ved Spesialsamlingene. Samlingen videreutvikles stadig, f.eks. med digitale revisjoner av diplomsamlingen, eller digitalisering av diplomer etter 1660.


Denne siden presenterer flere prosjekter som startet opp siden 2019 og som setter materialet som finnes ved ManLib i fokus.

Nytt arbeid rundt det gammelnorske diplommaterialet ved Universitetet i Bergen har begynt med katalogiseringsarbeid av diplommateriale ved ManLib i 2019. Dette arbeidet ble gjennomført under avtale om pliktarbeid mellom Alexandros Tsakos (faglig leder for Manuskript- og librarsamlingen) og Juliane Tiemann (på det tidspunktet PhD-stipendiat i norrøn filologi).

Utfra dette samarbeidet begynte et omfattende prosjektarbeid rundt gammelnorske diplomer i denne samlingen som inkluderer:

 • innsamling av metadata
 • koding av diplomtekster (xml-transkripsjoner)
 • digitalisering av segl
 • kurs (som inkluderer studentbidrag til forskningsdatabaser og publikasjoner)
 • konferanse- og arrangementsbidrag om diplommateriale/pågående prosjekter
 • publikasjoner
 • nasjonale og internasjonale møter og samarbeid rundt diplomarbeid, databaser og koding/transkripsjoner
 • utviklingsarbeid (digitale løsninger for tilgjengeliggjøring av diplommateriale)
 • prosjektskriving med fokus på forskjellige aspekter av diplomer

Historie bak diplomsamlingen

Diplomsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) ble påbegynt av grunnleggerne av Bergens Museum som fra 1825 drev aktiv innsamling av eldre skriftlige vitner fra Vestlandet. Disse ble i senere tid overført til UBB, og det opprinnelige fokuset preger fremdeles samlingen ved ManLib i dag. Diplomsamlingen ved UBB inneholder nemlig både de eldste diplomene og flere skjøter fra tiden etter 1570 som er grensen satt av redaktørene til Diplomatarium Norvegicum (DN), og strekker seg frem til slutten av 1800-tallet. 264 dokumenter i samlingen dateres til 1293-1570, og 17 av disse er fremdeles utrykte i DN.

Diplomkatalogen, nevnt ovenfor er den mest komplette oversikten over diplomsamlingen ved ManLib. Den ble utarbeidet av Bjørn-Arvid Bagge (seksjonsleder, Spesialsamlingene) i 2013. Videre har Pedro Vasquez (avdelingsingeniør) dedikert mye tid til magasinering og digitalisering av diplomsamlingen, mens Marianne Paasche (digitalarkivar) har ledet arbeidet med oppdateringen av diplomsamlingens visning på Spesialsamlingenes plattform Marcus. Arbeidet med optimalisering av visningen fortsetter i samarbeid med utviklere ved Digital Utvikling (UBB) og med fokus på den mest ukjente delen av diplomsamlingen, nemlig manuskripter fra tiden etter 1570.

Svart-hvitt fotografier

Blant diplommaterialet finnes det ikke bare originalmateriale ved ManLib, men også svart-hvitt-fotografier som Riksarkivet sendte til Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, mens de avfotograferte deres enorme samling, samt fotografier fra norske diplomer som ligger i København. Fotografiene har siden 2003 vært oppbevart i skuffer i magasinene i HF-bygget, og i mai 2019 kom materialet inn i fokus for forskning under samarbeidet mellom ManLib og LLE/norrøn filologi. Juliane Tiemann er kommet inn som fagperson med kunnskap om diplomer, gammelnorsk materiale, og ikke minst gammelnorsk språk, mens Pedro Vasquez (bl.a. ansvarlig for magasinering, samlingspleie og digitalisering av originalmateriale) håndterte det fysiske materialet ved ManLib og har digitalisert diplomer fra ManLibs samling. Disse er tilgjengelige gjennom Marcus

Svart-hvitt fotografiene samt noen avskrifter er tilgjengelig i fysisk form direkte ved ManLib. Her ligger også kartotekskapet med grunnleggende informasjon om disse fotografiene, samt bl.a. topografisk og sekundær litteratur.

Juliane Tiemann ved Manuskript- og librarsamlingen
Foto/ill.:
Alexandros Tsakos/Special Collections at the University of Bergen
 

Siden dette katalogiseringsarbeidet har Juliane Tiemann hatt en ledende rolle for flere prosjekter rundt diplommaterialet ved UiB/UBB og er en kontaktperson både for studenter, forskere og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere når det gjelder arbeid innenfor diplomatikk.

Universitetskurs i diplomatikk og kodering av diplomer

I 2020 har Juliane Tiemann sammen med Alexandros Tsakos utarbeidet et kurs med et nytt konsept som gir studenter praktisk erfaring og mulighet for å lære praksisorienterte ferdigheter med fokus på diplomatikk. Kurset har ikke bare lagt til rette for at studenter får innføring i materialet de ellers ikke hadde jobbet med under studiene, men også å komme i kontakt med fagpersoner fra ulike områder. I tillegg fikk studentene for første gang mulighet for å lage publikasjoner og for å bidra aktivt til videre forskning. Studentene hentet inn viktige metadata for diplomene de jobbet med under kurset og kunne slik tilføye informasjon til dette materialet som hverken finnes i Diplomatarium Norvegicum (DN) eller Regesta Norvegica (RN). Disse dataene ble publisert på Marcus.

Diplomkurs-bilde fra undervisning
Foto/ill.:
Alexandros Tsakos/Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen
 

Ved siden av muligheten for å fordype og utvide kunnskapene om gammelnorsk materiale fikk studentene også en opplæring i xml-koding for å kunne arbeide videre digitalt med diplomene. Her transkriberte de et utvalg av diplomtekster på faksimilært nivå (dvs. en nøyaktig avskrift av tekstene som viser fram de spesielle tegnene som finnes i håndskriften, altså middelalderens særegne bokstavformer og forkortelsestegn), ved å bruke MenotaBlitz-standarden. En så nøyaktig transkripsjon finnes hverken i DN eller RN. For transkripsjonene under kurset brukte vi en xml-editor, men nå finnes MenotaBlitz også som nett-verktøy (se også manualen). Dette verktøyet ble utviklet av Robert Paulsen (overingeniør, tidligere stipendiat i norrøn filologi). Videre har studentene lagt til rette en oversettelse av diplomtekster til moderne norsk og forfattet et eget sammendrag, inspirert av sammendraget som finnes i DN.

Ressursene som studentene kunne tilrettelegge bidrar til nytt arbeid innenfor diplomstudier i Norge og er nyttige både for paleografisk og lingvistisk, men også for lokal- og rettshistorisk forskning (se "Publikasjonskanaler for gammelnorske diplomer" på denne siden for mer informasjon om kursresultatene).

Kursopplegget ga også inspirasjon for senere kurs i norrøn filologi ved UiB som overtok dette nyttige og fruktbare konseptet og involverer studentene på samme måte tettere til faktisk forskningsarbeid. Et følgekurs som bygger på denne strukturen er f.eks. et kurs om koding av runer, holdt ved Odd Einar Haugen et semester etter diplomkurset.

Kurset i diplomatikk resulterte samtidig i videre frivillig arbeid av studenter som har bidratt til ytterligere katalogiseringsarbeid av diplomer ved ManLib under veiledning av Juliane Tiemann. Studentene ble senere også inkludert i prosjektarbeid rundt segl.

Kodingsarbeid for gammelnorske diplomer

Under kodingsarbeidet som ble gjennomført i sammenheng med diplomkurset har studentene brukt MenotaBlitz for teksttranskripsjoner av høy kvalitet på faksimilært nivå. Basisen som ble skapt her blir brukt både i lokale prosjekter og store databaser slik som Menota. MenotaBlitz er et digitalt verktøy for korthånd-transkripsjoner av primært gammelnorsk kildemateriale og kan brukes for enkel produksjon av Menota-kompatible xml-utgaver. Verktøyet tilbyr en eksport til menotisk TEI-xml og er lett å bruke i undervisning - også for studenter som ikke har jobbet med xml før.

Xml-strukturen er relativt enkelt slik at man transkriberer i en flytende tekst med markering av side (recto/verso) og linjetall. Det følger opplysninger om spesialtegn i nettopp det diplomet man transkriberer - etter bestemte regler - som er markert i selve transkripsjonsteksten. Strukturen består da av

<text> 
  <div type="text">
    <div type="chapter">
      <p> ... </p>
    </div>
  </div>
</text>

Det som mangler i denne typen transkripsjon er en TEI-header som inneholder metanivåinformasjon om selve teksten, dens kilde, dens koding og dokumenterte revisjoner. Ved eksport til menotisk-xml må man tilføye en slik header og her har kursdeltakerne sammen med Juliane Tiemann og Odd Einar Haugen gått sammen etter diplomkurset i 2020 for å lage en header slik at transkripsjonen kunne også lastes opp i menotas diplomkatalog. Grunnlaget for headeren er tag-biblioteket til Charters Encoding Initiative.

Ved siden av generelle opplysninger om involverte personer, prosjekt, og verktøy brukt for transkripsjoner, har arbeidet fra diplomkurset lagt til rette ei liste over metadata som skulle gå inn i en slik TEI-header og som kan brukes som standard for digitale utgaver. Den inneholder bl.a.:

 • En tittel som viser til identifikasjon i Diplomatarium Norvegicum samt dato, t.d.: <title>DN 3:153 : 1329-11-25 : [Bergen] : a digital edition</title> (gjerne også med henvisning til Regesta Norvegica)
 • Lengden av teksten, t.d. <extent n="200">200 words</extent>
 • Oppbevarigssted av originalen samt identifikatorinformasjon, informasjon om teksttype; fysisk beskrivelse som materialbase, størrelse, tilhengende segl, osv. En del av informasjonen rundt den fysiske beskrivelsen mangler i både DN og RN. Se f.eks.:

                    <physDesc>
                        <objectDesc>
                            <supportDesc>
                                <support><p><material>Parchment</material></p></support>
                                <extent>1 leaf; ca 92 mm (height) by 287 mm (width).</extent>
                            </supportDesc>
                        </objectDesc>
                         ...

                        <sealDesc>
                            <seal>
                                <p>Two partially remaining seals.</p>
                            </seal>
                        </sealDesc>
                  </physDesc>
                

I tillegg har vi bestemt oss for å ta med ytterligere informasjon fra DN og RN, som inkluderer sammendrag direkte hentet fra de digitale utgavene. Studentene selv har også levert eget sammendrag under kurset som blir lagt til i xml-filen. Et eksempel med fullstendig TEI-header laget under dette arbeidet er transkripsjonen av diplomet DN 3:153 (1329-11-25 : Bergen) i Menotas diplomkatalog.

Avhandlinger knyttet til diplomprosjektene (2019-) 

I løpet av 2023 vil masterstudent i norrøn filologi, Tonje H. Waldersnes, levere sin avhandling om ulike mønstre i et utvalg diplomer fra mellom 1300 og 1500-tallets vestland. Korpuset består av minimum 20 unike diplomer som er bevart og en del av ManLibs samlinger. Avhandlingen tar for seg de paleografiske trekkene ved diplomskriftene, godt hjulpet av den høye kvaliteten på fotografiene publisert på Marcus. Veiledere for avhandlingen er Prof. Åslaug Ommundsen og Dr. Juliane Tiemann.

Publikasjonskanaler for gammelnorske diplomer fra UiB/UBB

Det gammelnorske diplommaterialet ved ManLib (samt en fullstendig katalog over hele diplomsamlingen) er publisert på Spesialsamlingens plattform Marcus. Her ligger også resultatene fra diplomkurset i 2020 som viser transkripsjonene av diplomtekster på faksimilært nivå og en del metadata (se f.eks. Diplom datert 1362, 4. september, Bergen).

På Marcus publiserer vi også resultater av pågående prosjekter rundt det gammelnorske diplommaterialet, slik som digitaliserte segl (se t.d. Segl 2 på diplom datert 1457, 25.februar, Berge). Dette er resultater fra segl-prosjektet som startet i 2021 (se "Prosjektarbeid" på denne siden for mer informasjon om dette prosjektet).

Segl 2 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland)
Foto/ill.:
Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen

Transkripsjonsarbeidet fra diplomkurset er ellers også publisert på emroon.no - her på tre nivåer (faksimilært, diplomatarisk, normalisert) og med full morfologisk annotasjon.

emroon.no - skjermedump
Foto/ill.:
emroon.no

Etter at diplomkurset sluttet, ble studentenes xml-filer også tilrettelagt for en import til menota.org. Via MenotaBlitz er det mulig å genere menota-xml automatisk slik at det er kun igjen å tilføye en header (se "Kodingsarbeid for gammelnorske diplomer" på denne siden for mer informasjon om headeren). Legg merke til at diplomtranskripsjoner fra kurset i 2020 blir vist på alle de tre nivåene (faksimilært, diplomatarisk, normalisert) på Menota. Diplomkatalogen inneholder også en del andre diplomtekster som ble importert fra Språksamlingene. Disse er tilgjengelig på diplomatarisk nivå, og med morfologisk annotasjon, delvis gjennomført ved Gammalnorsk Ordboksverk.

DN 3:153 – 1329-11-25 : Bergen
Foto/ill.:
menota.org
 

Videre legger ManLib hver måned ut informasjon om et utvalgt diplom i diplomkalenderen.

Artikler og informasjonsmateriale for diplomprosjektene

Det ble publisert flere artikler siden arbeidet med de nye diplomprosjektene startet opp i 2019 og som tar for seg enkelte diplomer, aktiviteter rundt materialet, eller beskriver pågående prosjekter.

Norrønt på Shetland - denne artikkelen setter fokus på det såkalte Shetland-diplomet som dokumenterer norsk språk fra Shetland.

Diplomer i fokus – oppstart til ny forskning - denne artikkelen beskriver studentarbeidet som ble foretatt under diplomkurset i 2020.

Informasjonsvideo om diplomer (eksempel: diplom fra 1314)

Informasjonsvideo om diplomer (eksempel: diplom fra 1465)

Spor av kvinner i middelalderskrift - denne artikkelen viser til funn rundt Abbedissen i Munkeliv kloster som resultat av arbeidet med segl i segl-prosjektet ved ManLib.

17. mai før 17.mai - denne artikkelen omtaler handlinger beskrevet i diplom som skjedde på 17. mai før det ble nasjonaldag.

Reduce, Reuse, Recycle: Das Schicksal der Handschrift Bergen, UB, MS 1550.5 - denne artikkelen belyser et palimpsest der den opprinnelige teksten på er skrapt vekk på verso-siden for å gi plass til en diplomtekst.

Diplomets vitner – underskrift i strek og voks - denne artikkelen setter søkelys på seglmaterialet og segl-prosjektet ved UBB.

Prosjektarbeid

Nasjonalt arbeid - oppsummert 

Palimpsest-Bryggens Museum
Foto/ill.:
Special Collections at the University of Bergen
 • Koding av diplomtekster (siden 2020)
  • Nye transkripsjoner på høy kvalitet på faksimilært nivå (automatisk generert: diplomatarisk og normalisert nivå)
  • Gjennomført ved å bruke MenotaBlitz og publisert på emroon.no med en eksport til menota.org og marcus.uib.no
  • Utvikling av en TEI-header for xml-filene
  • Studentpresentasjon av diplomkursets resultater på Bryggens Museum

Studentpresentasjon Bryggens Museum
Foto/ill.:
Juliane Tiemann/UBB
 • Videre arbeid med transkripsjoner
  • Ytterligere transkripsjonsarbeid på faksimilært nivå (med automatisk generert diplomatarisk og normalisert nivå) (siden 2021)
 • Metadatainnhenting (siden 2020)
  • Definisjon av relevant metadata og laging av et datasett for gammelnorske diplomer 
  • Arbeid med det fysiske originalmaterialet
 • Søknadsskriving i sammenheng med de forskjellige deler av diplomer 
 • Digitalisering og databasebygging av segl (siden 2021)
  • Avfotografering av segl bevart ved ManLib, se et eksempel for Segl 3 på diplom datert 1314, 21. februar. Bergen
  • Definisjon av relevant metadata og laging av et datasett for segl
  • Videre arbeid med headeren som ble laget etter diplomkurset (integrasjon av segl-informasjon)
 • Presentasjon av Segl-prosjektet på universitetsbibliotekets middelalderdag i oktober 2021, samt byvandring i Bergen "I fotspor av diplomene" med Knut Høiaas
 • Presentasjon av Diplom-prosjekteter på universitetsbibliotekets middelalderdag i oktober 2022, samt byvandring i Bergen "I fotspor av diplomene" med Knut Høiaas
 • Konferansebidrag på Norske historiedager 2022 ved Juliane Tiemann og Jo Rune Ugulen Kristiansen
 • Samarbeid med Helge Pedersen fra Sunnhordalandmuseum rundt segl fra Augustinarklosteret på Halsnøy, sammen med Forskergruppe i mellomalderfilologi (pågebynt 2023)

Internasjonalt arbeid

 • Utveksling med København og Lund rundt sigillografi og digitalisering av objekter med mulighet for 3D-visning (siden 2021)
  • Digital diskusjon på UBs middelalderdag med Juliane Tiemann (UBB), Marianne Paasche (ManLib), Anne Mette Hansen (Københavns universitet/Den Arnamagnæanske Samling) og Nicoló Dell'Unto (Laboratoriet för Digital Arkeologi ved Lunds universitet) om fremtiden i studier og formidling av diplomseglene
  • Videre utveksling rundt diplom/segl-databaser og framtidig internasjonalt samarbeid mellom København og Bergen
 • Utveksling med SSRQ-prosjektet i Sveits (siden 2022)
  • Kollaborasjon rundt TEI-standard for segl-beskrivelse
 • Utveksling med Guðrún Harðardóttir på Island som arbeider med segl-beskrivelser (siden 2022)
 • Utveksling med Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań med et samarbeidsmøte om det gammelnorske diplommaterialet i november 2023.