Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS

HMS-håndbok for Institutt for biovitenskap

Ordsky med HMS-relaterte ord montert sammen med et utvendig bilde av instituttet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Denne håndboken gjelder for alle tilsatte og studenter ved Institutt for biovitenskap (BIO) og gjester og andre som benytter BIOs lokaler og utstyr.

HMS-ORGANISERING VED BIO

Instituttleder har det overordnede ansvar for HMS arbeidet ved instituttet. Ansvaret for koordinering av det daglige arbeidet er delegert til administrasjonssjef.

HMS-AVVIK

Det er ønskelig at alle uønskede hendelser eller forhold som har medført eller kan medføre skade på mennesker, miljø og materielle verdier blir rapportert som HMS-avvik ved UiB.

Ved å melde HMS-avvik har vi muligheten til å følge opp eventuelle personskader og uønskede hendelser slik at vi kan iverksette tiltak for å unngå at tilsvarende hendelser skjer flere ganger.

Bilde av ikon for avviksmelding
Foto/ill.:
UiB

HMS-avvik meldes inn via Uibhjelp.

Mer informasjon om hva som er HMS-avvik, og hva som ikke skal meldes som HMS-avvik er forklart i HMS-portalen.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ 

Mobbing og trakassering

UiB og BIO har nulltoleranse for mobbing, seksuell trakassering på arbeidsplassen mellom ansatte og mellom ansatte og studenter.

Studenter har egen varslingskanal for innmelding og rapportering av uønskede hendelser. Mer informasjon ang. mobbing, takassering og seksuell trakasering som berører studenter ved UiB finnes på HMS-portalen

UiB har utarbeidet egne retningslinjer for

Mobbing og trakassering skal ikke meldes som HMS-avvik, men håndteres etter gjeldende retningslinjer for konflikthåndtering og varsling. Lenke til elektronisk varslingsskjema er tilgjengelig i retningslinjene. Alternativt kan varsling gå via verneombud, kollega, tillitsvalgt, advokat eller lignende til en varslingsmottaker.

Mer informasjon ang. varsling for ansatte som gjelder mobbing, trakassering og seksuell trakassering er tilgjengelig på HMS-portalen

sikresiden.no ligger nyttige råd for forebygging av vanskelige situasjoner, og råd om hva du kan gjøre i krisesituasjoner.