Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskningsstøtte

Ekstern prosjektfinansiering - søknadsprosess ved BIO

Søknader fra BIO om ekstern finansiering skal være godt planlagt, og forankret i instituttledelsen. For å gi god administrativ støtte til prosessen (inkludert oppsett av budsjett), gjelder følgende retningslinjer.

Bilde av hengende arkivmapper merket med ordet "grants"
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Generelt for alle søknader gjelder:

 • Søknaden skal registreres ved innsending av skjema (prosjektleder) 
 • Budsjettet skal kvalitetssikres av prosjektøkonom
 • Søknaden skal være godkjent av instituttledelsen før den kan sendes inn

Tidsplan for forskningssøknader

 • I planleggingsfasen: Ta kontakt med instituttets seksjon for forskningsstøtte (se høyre kolonne)
 • 4 uker før søknadsfristen: Send inn dette skjemaet så snart du har plan om å søke om midler (senest 4 uker før søknadsfrist / planlagt innsendingsdato): BIO Proposal Registration Unit4.
  • Søknaden vil deretter bli registrert i prosjektsøknadsmodulen og en prosjektøkonom vil bli tilordnet prosjektet. 
  • Budsjettet kan deretter utarbeides i samarbeid med prosjektøkonomen i tråd med TDI-modellen, se BIOs retningslinjer for budsjettering i prosjektsøknader (Se BIO-Ansatt Forsiden/Forskning)
  • Hvis aktuelt, gi tilgang til administrasjonssjef og prosjektøkonom i søknadsportalen (NFR, espresso, EU Funding and Tenders portal)
 • 1 uke før frist: Ferdigstilt budsjett sendes til instituttledelsen (administrasjonssjef) for godkjenning.
 • Siste uke før søknadsfrist: Ferdigstillelse av formalia ("Letters of intent", "-support" etc) kan først skje ETTER at budsjettet er godkjent.
 • Ved innsending: Kopi av søknaden sendes forskningsrådgiver. 
 • Etter innsending: Gi beskjed til forskningsrådgiver så snart du har fått tilbakemelding om prosjektet har eller ikke har fått tildeling.

Administrasjonen går ikke inn i det faglige innholdet, men vil kvalitetssikre søknader ettersom de binder instituttet økonomisk.

EU - Horizon Europe

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert i Funding and tender portal Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om EU sine store programmer.  For mer informasjon se: UiB Horizon Europe

Merk spesielt for EU prosjekter som BIO ansatte deltar i gjelder:

Kontaktperson BIO: Sjoukje Kuipers

Kontaktpersoner hos FIA: Hvem gjør hva? Local Contact Points og BOA Ekspertteam

Forskningsrådet

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert på Forskningsrådets nettside. Instituttet arbeider tett sammen med BOA-teamet som har særskilt kunnskap om NFR sine store programmer SFF, SFI og INFRASTRUKTUR.  For mer informasjon se: Forskningsrådets søknadstyper og program (UiB.no)  For alle andre programmer gjelder retningslinjene i instituttets generelle tidsplan for søknader, se over.

Merk spesielt for Forskningsrådsprosjekter som koordineres av BIO

4 uker før søknadsfrist / innsending - Opprett e-søknad i søknadsprotalen og

Kontaktperson ved BiO

 • Knut Olav Daasvatn - utdanningsrelaterte utlysninger/prosjekter [f.eks. INTPART, FINNUT]
 • Rannveig Myklebust - prosjekter knyttet til innovasjon og kommersialisering [f.eks. IPN, KOMMERSFORSK]
 • Sjoukje Kuipers - alle andre [f.eks. alle FORSKER-prosjekter]

HK-dir

Aktuelle og planlagte utlysninger blir publisert her: Tilskuddsutlysninger. Forskningsadministrasjonen samarbeider tett med studieseksjonen om alle studierelaterte søknader.  

4 uker før søknadsfrist / innsending: Opprett e-søknad i Espresso (søknadsportalen) og gi tilgang til prosjektøkonom og forskningsrådgiver for søknaden.

INTERNASJONALISERING

UiB er medlem av en rekke nasjonale og internasjonale nettverk  som kan tilby ulike tilbud til UiB ansatte og partnere.  For mer informasjon, se denne siden:

Samarbeid (UiB)

Finn informasjon om muligheter for finansiering, kurs, mobilitet, og nettverksbygging her:

Tilbud til ansatte fra UiBs nasjonale og internasjonale partnere