Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Relevante midler og søknadsfrister for KMD ansatte

Her finner du informasjon om de viktigste finansieringskildene og hvem som kan hjelpe deg med dette i ditt prosjekt, både som stipendiat og faglig ansatt ved KMD.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er et satsingsområde for KMD. Forskningsprosjekter med ekstern økonomisk støtte bidrar til å synliggjøre fakultetets og instituttenes forskning og kunstneriske utviklingarbeid og nå fakultetets målsetting om økt eksternfinansiering.

Her finner du oversikt over de viktigste finansieringskildene: 

Interne midler

Her finner du informasjon om ulike interne såkorn- og posisjoneringsmidler som UiB-forskere kan søke på.

Utlysning av såkornmidler til tverrfakultært samarbeid - UiBs Humaniorastrategi har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning ved UiB. I 2019 startet UiB planlegging av et senter for humanistisk forskning, der fremragende, nysgjerrighetsdreven grunnforskning og akademisk frihet skal være grunnpilarene. Innenfor denne rammen lyses det hvert år ut midler til tre grunnforskningsprosjekt for ansatte i fast vitenskapelig stilling. Søknadsfrist 2021: Ikke utlyst, men vanligvis i februar.

Globale samfunnsutfordringer: Vår 2021 (ta kontakt med forskningsrådgiver ved KMD for mer info). 

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS). NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole er assosierte medlemmer i UH-nett Vest. Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest. Søknadsfrist: Utsatt pga Corona situasjonen.

Strategiske Midler 

Fakultet for kunst, musikk og design utlyser nå strategiske midler som skal bidra til faglig utvikling både for den enkelte forsker og fagdisiplinene, og fakultetet som helhet. Prosjektene skal primært stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som kan lede fram til større søknader om eksternfinansiering. Rammen for den enkelte søknad vil normalt ligge mellom 50 000 og 200 000 NOK.

Søknadskjemaene vil være tilgjengelig i  Research Catalogue portalen:  https://www.researchcatalogue.net/ innenfor følgende kategorier:

  1. Forskningsprosjekt, 2) Publikasjon og 3)  Undervisningsbasert forskning. Det er ikke kommet utlysning for 2020/2021.

Trond Mohn Stiftelse
Det kan hovedsaklig søkes om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. Søknadsfrist er 1. desember 2020.

Olsens legat
Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 1. desember 2020.

L. Meltzers Høyskolefond
Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter. Søknadsfrist er 1. desember 2020.

SPIRE - såkornsmidler. Søknadfrist er 1. desember 2020 ( ta kontakt med forskningsrådgiver ved KMD for mer info).

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler (POS) for Horisont 2020 Søknadsfrist for POS er 1. desember 2020. 

Kontaktperson ved Forskningsadministrativ avdeling UiB: Kristin Hansen 

Teaching Mobility (undervisnings-mobilitet). Søknadsfrist er høst og vår, 20. januar og 20. august 2020.

Training Mobility (ansatt-mobilitet). Søknadsfrist er vår og høst, 20. januar og 20. august 2020.

Den ansatte sender selv en søknad hvor hoveddelen krever en faglig begrunnelse og en beskrivelse av planlagt mobilitet. Søknaden skal signeres av den ansatte og av representanter fra KMD og den institusjonen man skal besøke. Det er anbefalt å søke så tidlig som mulig. Når reisen er gjennomført skal den ansatte fylle ut en vanlig reiseregning. KMD kontaktpersoner: Tale Vik og Dagfinn Bach

Eksterne midler

Sentre for fremragende utdanning (DIKU - SFU)
Miljøer som søker SFU må utmerke seg når det gjelder kvalitet i eksisterende utdanning og må ha en innovativ og gjennomførbar senterplan som inkluderer spredning av kunnskap og praksis.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) Søknadsfrist er i  29. oktober 2020 klokken 12.

Programmet støtter prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som bidrar til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

Forskningsrådet Kompetanse, innovasjon og samarbeidsprosjekter: 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/  Søknadsfrist: 15. september 2020)

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/stotte-til-arrangement/ Søknadsfrist: Løpende

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/utenlandsstipend-for-doktorgrads--og-postdoktorstipendiater/ Søknadsfrist: Løpende

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-forskningsopphold-utlandet-forskere/ Søknadsfrist: Løpende

(Ta kontakt med forskningsrådgiver ved KMD)

CEMPE - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving Søknadsfrist: April 2020.
Programmet støtter prosjekter og ideer som kan bidra til å styrke studenters refleksjon rundt sin egen kunstneriske utvikling, eller som styrker samarbeid og interaksjon mellom lærere, studenter, institusjoner eller på tvers av faggrenser og sjangre.

CEMPE - Innovasjonsmidler - ( utlysning på vårparten)

Utlysningen er åpen for undervisere fra alle norske utdanningsisntitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Innovasjon Norge  - Offentlig eller industrielle forsknings- og utviklingskontrakter. Søknadsfrist: Løpende og utlysningene legges ut i januar hvert år. 

Modell: En bedrift eller offentlig etat har et behov, som kan løses av en forskningsinstitusjon. Bedriften/etaten søker og fullfinansierer kjøp av FoU-tjenester fra forskningsinstitusjonen. Egner seg for tverrfaglige forskningssamarbeid. 

Regionalt Forskningsfond Vestlandet Ingen aktive utlysninger grunnet regionsreformen. 

INTPART Søknadsfrist: Utsatt pga Corona situasjonen. Programmet bidrar til etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kopling av høyere utdanning, forskning og innovasjon mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika: Ingen ny utlysning for 2020 ( ennå) Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika tildeler støtte til samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada. 

Internasjonale midler

Marie Skodowska-Curie, Individual Fellowships Søknadsfrist: 25. september 2020. Utlysningen av EUs MSCA-Individual Fellowships (IF) 2019 er nå åpen. IF støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren, og søkerne kan komme fra hele verden. Programmet er åpent for alle fagområder, og det er søker som bestemmer tema for prosjektet. Søkeren må ha en doktorgrad eller minst fire års fulltids forskningserfaring for å kunne søke. Det er knyttet stor prestisje til å få en slik tildeling, og erfaring viser at de som har mottatt midler fra MSCA-IF, styrker sine muligheter til å få annen finansiering fra EU, som f.eks. et ERC Grant.

Siden programmet er både et trenings– og forskningsprogram, kreves det at søkerne må ha en erfaren forsker som skal fungere som veileder gjennom prosjektperioden, og søknaden må utvikles i samarbeid med veilederen ved vertsinstitusjonen.

Ta kontakt med seniorrådgiver Emmanuel Babatunde ved Forskningsadministrativ avdeling ved UiB sentralt.

Marie Skłodowska-Curie Actions  Ansattutveksling for kortere perioder. Søknadsfrist: 25. september 2020. 

EU- ERASMUS KA2 Kapasitetsbygging - Vis interesse ved å  ta kontakt med forskningsrådgiver Dagfinn Bach. Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging. Utlysningene er vanligvis på vårparten ( februar)

Erasmus KA2 - Strategic Partnerships for Higher Education - Ta kontakt med forskningsrådgiver Dagfinn Bach om mer info om dette programmet.Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging ( februar).

Erasmus KA2, Kunnskapsallianser (passer for klynger) - Ny søknadsfrist blir våren 2020. Ta kontakt med forskningsrådgiver Dagfinn Bach om mer info om dette programmet. Søkere må være ute i god tid for å få administrativ støtte og tilrettelegging.

Erasmus+ Capacity Building (in the field of higher education). Søknadsfrist: Februar 2021.

Erasmus+ Sector skills alliances. Søknadsfrist: Februar 2021.

EU Creative Europe - Ingen utlysning ennå.  

European Research Council (ERC) - Call for proposals for ERC Advanced Grant - For mer informasjon, ta kontakt med gruppe for forskningsstøtte.

Nordplus Horisontal - Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og prosjekter som kan ta opp nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer. Ta kontakt med KMDs rådgiver Tale Vik for mer informasjon om Nordplus-programmene.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Stiftelsen Dam har seks søknadsfrister for seks ordninger, les mer her . Kan være aktuell for KMD forskere som ønsker å samarbeide med stiftelsens medlemsorganisasjoner. Ta kontakt med gruppe for forskningstøtte for mer informasjon.