Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet har tilhold i Armauer Hansens hus (4. etasje).

 

Stab

Staben har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for fakultetsstyret, koordinering av tilgjengelege areal og bygningsmasse ved fakultetet samt leiarstøtte. I tillegg har staben ansvar for intern og ekstern kommunikasjon samt formidling og profilering av den totale verksemda ved fakultetet. Her ligg også fakultetsekspedisjonen, som tek imot spørsmål på telefon og e-post frå både eksterne og interne brukarar av fakultetstenestene.

Se også:

 

Personalseksjon

Rekrutteringsseksjonen

Rekrutteringsseksjonen skal finne dei beste folka til stillingane på fakultetet. Seksjonen samarbeider med institutta, og behandlar alle jobbsøknadar som kjem inn. Dei følgjer opp søkarane og deltek også på intervjua.

Studieseksjon

Studieseksjonen - i samarbeid med studieadministrasjonen ved institutta - har ansvar for å følgje opp dei 2000 studentane ved fakultetet, frå første dag som student til vitnemålet ligg klart. Oppfølginga inkluderer studierettleiing, informasjon, saksbehandling av studiesaker og tilrettelegging for studentutveksling. Seksjonen driftar også informasjonssenteret for studentar.

 • Ørjan Leren seksjonssjef

 • Martha Houen Dahle nestleder for studieseksjonen, studieveileder medisin 1. - 4. studieår, praksisutplassering og særplass medisinstudiet

 • Marit Bergheim koordinator informasjonssenter, FS-superbruker, timeplankoordinator

 • Siri Bjerkestrand studieveileder odontologi, tannpleie

 • Tone Larsson studieveileder odontologi og tannpleie, Programutvalg odontologiske fag, studieveileder ernæring

 • Karen H. Budal administrativ koordinator for Medisinsk ferdighetssenter og OSKE (Objektiv strukturert klinisk eksamen)

 • Marte Nørve Årvik studieveileder farmasi, utveksling medisin og farmasi, Programutvalg farmasi

 • May K. Skjerlie studieveileder medisin 5.-6. studieår, eksamen, vitnemål

 • Linn Solvang Aarvik studentrekruttering og informasjon

 • Dina-Kristin Topphol Midtflø Programutvalg medisin, koordinator elektive perioder i medisinstudiet

 • Kristin Walter prosjektsekretær for Alrek helseklynge og Grimstadutvalget

 • Marte Bjerke Roska koordinator for internasjonalisering, utveksling medisin (utreisende studenter)


I permisjon:

 • Sigrun Stefnisdottir  koordinator for internasjonalisering, utveksling medisin (utreisende studenter) og studieveileder ernæring

Forskningsseksjon

Forskningsseksjonen administrerer ph.d.-programmet og forskarlina, og arbeider i tillegg med søknadsstøtte for eksternfinansierte prosjekt, innovasjon og andre forskingssaker. 

Økonomiseksjon

Økonomiseksjonen jobbar med økonomistyring - budsjettering, rapportering og prognosearbeid, samt analyser og utgreiingsoppgåver innan økonomifeltet. Seksjonen har ansvar for økonomi og innkjøp for fakultetsadministrasjonen. Økonomiseksjonen handterer også fakultetet sine fond og legatar.

 

Foto- og tegneseksjon

Se Foto- og tegneseksjonen sin nettside for informasjon om tjenester og priser.