Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kontaktinformasjon

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet har tilhold i Armauer Hansens hus (4. etasje).

Main content

Stab

Staben har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for fakultetsstyret, koordinering av tilgjengelege areal og bygningsmasse ved fakultetet samt leiarstøtte. I tillegg har staben ansvar for intern og ekstern kommunikasjon samt formidling og profilering av den totale verksemda ved fakultetet. Her ligg også fakultetsekspedisjonen, som tek imot spørsmål på telefon og e-post frå både eksterne og interne brukarar av fakultetstenestene.

Se også:

HR-seksjonen

Hvert institutt, samt fakultetsadministrasjonen har en HR-konsulent som hjelper med saksbehandling og rådgivning innen HR arbeid. I tillegg har fakultetet HR-konsulenter som saksbehandler og gir råd innen rekruttering fra publisering til vedtak om tilsetting.

For spørsmål om utlysninger kontakt:

Studieseksjonen

Studieseksjonen - i samarbeid med studieadministrasjonen ved institutta - har ansvar for å følgje opp studieprogram og dei 2000 studentane ved fakultetet, frå første dag som student til vitnemålet ligg klart. Oppfølginga inkluderer studierettleiing, informasjon, saksbehandling av studiesaker og tilrettelegging for studentutveksling. Seksjonen driftar også informasjonssenteret for studentar.

 • Martha Houen Dahle seksjonssjef for studieseksjonen (midlertidig)

 • Marit Bergheim koordinator informasjonssenter, FS-superbruker, timeplankoordinator

 • Siri Bjerkestrand studieveileder odontologi, tannpleie

 • Tone Larsson studieveileder odontologi og tannpleie, Programutvalg odontologiske fag

 • Karen H. Budal administrativ koordinator for Medisinsk ferdighetssenter og OSKE (Objektiv strukturert klinisk eksamen)

 • Marte Nørve Årvik studieveileder farmasi, utveksling medisin og farmasi, Programutvalg farmasi

 • May K. Skjerlie studieveileder medisin 5.-6. studieår, eksamen, vitnemål

 • Kristin Walter prosjektsekretær for Alrek helseklynge og Grimstadutvalget

 • Marte Bjerke Roska studieveileder og programutvalgskoordinator for studieprogrammene i ernæring, administrativ kontaktperson for Enhet for læring

 • Lovise Haugen Wiik Programkoordinator for Programutvalg medisin, elektive perioder

 • Sigrún Stefnisdóttir studieveileder medisin 1.-4. studieår 

 • Eirik Dalheim seniorrådgiver utdanningsprosjekter og digitalisering

 • Øystein K. Bondevik koordinator for internasjonalisering, utveksling medisin (utreisende studenter)

 • Kristin Kvinge studentinformasjon, rekruttering og studentmottak

 • Annik Falkenhaug Lea, studiekonsulent for Vestlandslegen (arbeidssted Stavanger universitetssjukehus)

 • Mari Ellingsbø Haaland, studiekonsulent for Vestlandslegen (arbeidssted Stavanger universitetssjukehus)

Forskningsseksjon

Forskningsseksjonen administrerer ph.d.-programmet og forskarlina, og arbeider med søknadsstøtte for eksternfinansierte prosjekt, innovasjon og andre forskingssaker. Henvendelser ang. eksternfinansiering kan sendes til MEDforsk@uib.no

Økonomiseksjon

Økonomiseksjonen har det overordnede faglige ansvaret for økonomistyring ved Det medisinske fakultet gjennom rådgivning og arbeid med prosessforbedringer. I tillegg har seksjonen ansvar for økonomi og innkjøp for fakultetsadministrasjonen og håndterer også fakultetets fond og legater.

Øvrige arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Samhandling
 • Standardisering
 • Effektivisering
 • Frigjøre mer tid til rådgivning
 • Verdiskapning
 • Overblikk

Medarbeidere: