Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Samfunnsfarmasi

Samfunnsfarmasi omhandler møtet mellom farmasi og samfunn, og inneholder bl.a. kommunikasjon, etikk, lovkunnskap, legemiddelbruk i samfunnet og apotekets rolle i helsevesenet. Gruppeleder: Lone Holst

Main content

Undervisningsgruppen hører til fagområdet FEST. Samfunnsfarmasi er et kjernefag i farmasistudiet. Faggruppen er også ansvarlig for praksis i apotek.

Om faggruppen
Samfunnsfarmasi har blitt undervist ved UiB siden 2003. I dag ledes Faggruppe for samfunnsfarmasi av førsteamanuensis Lone Holst. Gruppen arbeider med undervisning i samfunnsfarmasi og praksis i apotek og masterveiledning. Den er også involvert i TVEPS, tverrfaglig samarbeidslæring i praksis.

Gruppen har 1,7 fast vitenskapelig ansatte, 1 postdoktorstilling (FREMFARM-prosjektet) , 3 stipendiater hvorav 1 har hovedstilling i Tanzania (PEPER-prosjektet), og 1 universitetslektor i 20 %-stilling (FREMFARM-prosjektet).

Faggruppen underviser i to emner som inngår i profesjonsstudiet i farmasi:

I tillegg veileder faggruppen masterstudenter i farmasi, 9. og 10. semester

FARM103 er en introduksjon til farmasien der studentene møter farmasøyter med forskjellige arbeidsområder og får grunnleggende kunnskap om profesjonen. De lærer om farmasihistorie, viktige farmasøytiske begreper og trener kommunikasjonsferdigheter, litteratursøk og skriveferdigheter, som kommer til nytte gjennom hele studiet. De er også utplassert tre dager i apotek for å bli kjent med den viktigste yrkesarenaen for farmasøyter i Norge.

FARM205 gir studentene en kort, teoretisk introduksjon som skal forberede dem på praksis og gi verktøy og ferdigheter som trengs for å kunne medvirke til legemiddelbruk av høy kvalitet. I tillegg inneholder emnet et helt semesters praksis i apotek, der studentene skal lære og praktisere farmasøytens oppgaver med å identifisere, systematisere og løse legemiddelrelaterte problem for den enkelte pasient, og farmasøytens rolle som kvalitetskontrollør av legemiddelutlevering. De skal lære å finne og bruke evidensbasert kunnskap i formidling av legemiddelinformasjon til ulike brukere. Gjennom arbeid på en farmasøytisk arbeidsplass og ved å ha kontakt med legemiddelbrukere og helsepersonell skal studentene praktisere faget og erverve seg kunnskap og ferdigheter som kun kan læres i praksis. Faggruppen følger opp både studenter og veiledere i apotek under praksisperioden.

Faggruppen er i tillegg aktiv i TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring), ved leder Ane Johannessen, og i samarbeid med andre fakulteter ved UiB og Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Øygarden kommune. Gjennom TVEPS utplasseres farmasistudenter med studenter fra andre helsefag.

Fagutvikling, samarbeid og nettverk
Faggruppen samarbeider med Apotekforeningen og praksisansvarlige ved de øvrige farmasiutdanninger i Norge om organisering av praksis og spesielt med Universitetet i Tromsø om OSCE-eksamen etter praksis. Gruppen tilstreber å bruke studentaktive læringsformer, og å drive forskningsbasert undervisning.