Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny framgangsmåte for politisk medvirkning

Medvirkning i praksis - deliberativ meningsmåling

For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.

Bergen kommune
Photo:
Colourbox

Main content

Seniorforsker (NORCE) og førsteamanuensis II ved instituttet Sveinung Arnesen, sammen med professor Jacob Aars og professor Anne Lise Fimreite og øvrige kolleger, gjennomfører lørdag 12. juni en deliberativ meningsmåling. Denne teknikken har ikke blitt testet ut i Norge før. Her inviteres et tilfeldig utvalg innbyggere i Bergen til å diskutere og gi råd til Byrådet og politikere i to viktige lokalpolitiske saker om byutviklingen i Bergen i tiden fremover. Den første saken deltakerne skal diskutere er utviklingen av havneområdet på Dokken. Den andre saken de skal diskutere er bilfrie områder i kommunen. Over 100 bergensere skal delta. 

Metoden deliberativ meningsmåling er utviklet av forskere ved Stanford University, USA. Hovedideen bak bruken av deliberativ meningsmåling i den politiske prosessen er å få vite hva innbyggerne mener når de får tenkt seg om og vurdert argumenter for et politisk forslag. Deltakerne vil ta stilling til forslag, presentert for- og motargumenter av et ekspertpanel og diskutere sakene i mindre grupper. Deltakerne vil besvare et identisk spørreskjema, i forkant og etterkant av arrangementet. På den måten kan man etterspore hvilken effekt deltakelse i gruppediskusjonen har. En kontrollgruppe vil også svare på undersøkelsen, men ikke delta i diskusjonen. Slik vil en kunne sammenligne svarene fra utvalget som deltar i gruppediskusjonen og de som kun svarer på undersøkelsen. 

Dette arrangementet er en del av DEMOVATE-prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NORCE - Norwegian Research Centre, og Universitetet i Bergen. Full prosjekttittel er “Demokratisk innovasjon i praksis: forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser“i samarbeid med internasjonalt ledende forskere. Prosjektet studerer demokratisk innovasjon og dens effekt på demokratisk legitimitet i norske kommuner. Sentrale forskningsspørsmål handler om hvem som deltar i Byborgerpanelet, hvordan panelet bør organiseres, samt hvordan deres råd følges opp av politikere og administrasjon i kommunen.

Du kan lese mer om prosjektet her.