Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterprosjekt - Klima

Paleoflommer i Glomma

Main content

Prosjektbeskrivelse:
Sedimenttransport, flom og vannstandsendringer i Øyeren – analyser av sedimentkjerner tatt i et transekt

Institutt for geovitenskap (UiB) og NORCE har sammen med Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) starta et internt forskningsprosjekt kalt Øyerens Hydrologiske og Sedimentære Endringer (ØHSE).

Formålet med prosjektet er å studere hvordan vannstand, flommer og sedimenttransport i Øyeren henger sammen over lengre tidsintervall, og hvordan dette vil endre seg i fremtiden. I første omgang vil vi fokusere på å utvikle en grunnleggende forståelse av hva som styrer sedimenttransport i Øyeren, og hvordan denne nye kunnskapen kan anvendes til å lage ulike typer rekonstruksjon av flomfrekvens som igjen kan kobles til rådene klimaendringer.

Alle partnerne vil bidra med arbeid i prosjektet gjennom involveringa av hydrologer og geofysikere/geologer fra UiB, NVE og NORCE. Detaljerte sedimentanalyser vil skje primært ved EARTHLAB ved UiB. EARTHLAB og Institutt for Geovitenskap ved UiB vil ha hovedansvar for å hente inn og analysere sedimentkjerner fra Øyeren. Studentene som blir involvert i dette prosjektet vil også bli inkludert i Bjerknessenterets sin tematiske gruppe, Climate Hazards hvor det finnes et unikt spekter av kompetanse.

Institutt for Geovitenskap ved universitetet i Bergen har parallelle aktiviteter og oppdraget fra NVE vil delfinansiere innhentingen og analysene av sedimentkjernene. Vi vil legge ut flere masteroppgaver som vil kunne finansieres over prosjektet.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV217 / Geofarar (10 stp)
GEOV302 / Dataanalyse i geovitskap (10 stp)
GEOV226 / Felt og lab metodekurs (10 stp)
GEOV228 / Kvartær geokronologi (10 stp)
GEOV322 / Master ekskursjon i kvartærgeologi (5 stp)
GEOV222 / Paleoklimatologi (10 stp)
GEOV324 / Paleoklima i polare strok ( stp)

Felt- lab- og analysearbeid
Det vil bli omlag tre månader med laboratoriearbeid på EARTHLAB. Det er og aktuelt med ei feltsynfaring kring Øyern.

Vedlegg: Kart over studieområde, Øyeren