Home
Norwegian Citizen Panel

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om Norsk medborgerpanel

Lurer du som deltaker på noe om Norsk medborgerpanel? Her finner du informasjon for deltakere, i form av "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Main content

Hva er Norsk medborgerpanel?


Norsk medborgerpanel består av et tverrsnitt av befolkningen i Norge som noen ganger i året svarer på undersøkelser som er laget av samfunnsforskere. For deltakerne er medborgerpanelet en mulighet til å registrere sin mening om viktige saker i samfunn og politikk i korte internettundersøkelser omtrent tre ganger i året.  På denne måten bidrar deltakerne direkte til ny kunnskap.  For forskerne er medborgerpanelet en felles plattform som øker samarbeidet på tvers av fagmiljøer lokalt, nasjonal og internasjonalt.

 

Hvem står bak Norsk medborgerpanel?


Initiativtaker til medborgerpanelet er professor Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen.  Hun har sammen med førsteamanuensis Åsta Dyrnes Nordø det faglige ansvaret for undersøkelsene.

Etableringen av Norsk medborgerpanel ble finansiert av Institutt for sammenliknende politikkInstitutt for politikk og forvaltningInstitutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for sosiologi, alle ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Bergen, samt NORCE. Flere forskere fra de nevnte miljøene er involvert i driften og utviklingen av Norsk medborgerpanel, i tillegg til forskere fra både Det psykologiske fakultet og Det humanistiske fakultet. Universitetet i Bergen bidrar også med finansiering av Norsk medborgerpanel, i tillegg til finansiering fra ulike forskningsprosjekter. Fra 2016-2020 var Trond Mohn stiftelse en viktig bidragsyter.

Til å gjennomføre undersøkelsen samarbeider Norsk medborgerpanel med Ideas2Evidence, som har ansvar for å rekruttere deltakere, samt sende og motta undersøkelsene til respondentene. I tillegg får panelet oppfølging fra relevante støttefunksjoner internt ved Universitetet i Bergen, deriblant IT-avdelingen og Kommunikasjonsavdelingen. 

Norsk medborgerpanel blir driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

 

Hva skal undersøkelsen brukes til?


Hovedformålet er å frembringe ny og uavhengig grunnforskning om meningsdannelse og holdningsendringer spesielt, men ikke utelukkende, på fire viktige felt 1) Klima og miljø 2) Demokrati og digital teknologi, 3) Mangfold og inkludering, og 4) Territorielle skillelinjer og sosiale identiteter.

 

Kan jeg melde meg på hvis jeg ikke har blitt trukket ut?


Det er dessverre ikke mulig å melde seg på selv. Dette fordi panelet skal være så representativt som mulig av innbyggere i Norge. Vi er like mye ute etter meningene til alle innbyggere i Norge, og ønsker derfor at alle typer folk deltar, ikke bare de som er spesielt interessert i samfunnet eller å delta i spørreundersøkelser.
 

Jeg har fått brev med tilbud om å delta, men er usikker på om jeg er i målgruppen for undersøkelsen. Hvordan vet jeg om jeg kan svare?


Alle som har fått brev er i målgruppen for undersøkelsen. Dette gjelder også personer bosatt i Norge som ikke er norske statsborgere, og personer som ikke er spesielt interessert i samfunn eller spørreundersøkelser, eller om du tenker at du ikke har spesielle meninger eller holdninger. Alle inviterte er i målgruppen.

 

Jeg har fått brev med tilbud om å delta, men er usikker på om jeg vil. Hva har jeg igjen for å være med?


Muligheten til å uttrykke dine holdninger om tema som samfunnsforskere ønsker å studere vil være noe av det du personlig sitter igjen med etter å ha deltatt i undersøkelsen. Alle meninger deltakerne kommer med tas på alvor av forskerne, og de brukes i deres arbeid med å forstå samfunnet vi lever i. Undersøkelsen vil legge grunnlaget for vitenskapelige bøker, artikler og rapporter. Vi vil være så ubeskjeden på våre deltakeres vegne og si at i siste instans vil informasjonen de bidrar med være med å danne grunnlaget for å bringe verden framover.

Det finnes også et økonomiske insentiver for å delta. For hver runde vil det bli trekt 3 reisegavekort blant de som har fullført spørreundersøkelsen og registrert e-postadresse.

 

Hvordan vet jeg at invitasjonen/lenken er trygg?


Invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen medborger@horizons.confirmit.eu i form av en lenke med stammen https://cnfrmt.eu/ eller langformen  https://horizons.confirmit.eu

Det er en lenke det er trygt å trykke på, som tar deg til undersøkelsen.

 

Hvem er med i trekningen om reisegavekort?


Hver runde trekkes nytt reisegavekort, og alle deltakere som har gjennomført undersøkelsen i den aktuelle runden er med i trekningen. Husk at vi trenger din e-postadresse eller telefonnummer for å kunne kontakte deg.

Reisegavekortet kan brukes til reiser innenlands og utenlands.

 

Kan jeg melde meg av når jeg selv ønsker?


Ja, det kan du. Du kan når som helst trekke deg fra panelet, uten å oppgi noen grunn for det.

 

Kan jeg endre svarene mine i undersøkelsen?


Etter at undersøkelsen er fullført kan du ikke endre, men du kan gå frem og tilbake i undersøkelsen før den er gjennomført.

 

Kan jeg avbryte undersøkelsen og starte opp igjen der jeg avsluttet?


Ja, det kan du. Svarene dine lagres, og når du logger inn på nytt starter du ikke forfra, men fortsetter der du slapp ved forrige økt.

 

Må jeg oppgi e-postadresse for å delta?


Når du blir invitert, får du en innloggingskode på brev, postkort eller SMS, som du bruker første gangen. Du blir da bedt om å skrive e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer. Dersom du ønsker å være med som deltaker etter din første runde, trenger vi dette for å kunne kontakte deg igjen. Kontaktinformasjonen din blir ikke under noen omstendigheter gitt videre til noen tredjepart.

 

Hvor mange undersøkelser skal vi svare på?


Det er opp til deg. Vi ønsker å beholde deltakere så lenge som mulig, og at de er med i lang tid framover. I utgangspunktet er det lagt opp til å være tre undersøkelser i året, hver på 15 minutter, i tillegg til en mulighet for korte undersøkelser i forbindelse med hendelser i samfunnet (det ble for eksempel sendt ut en ekstrarunde ved nedstengingen av samfunnet i mars 2020). Det er også meningen at panelet skal bestå i flere år framover. For å oppnå dette legges det opp til en miks av etablerte deltakere og påfyll av nye deltakere underveis.

 

Jeg har tekniske problemer med å gjennomføre undersøkelsen. Hvor skal jeg henvende meg for hjelp?


Du kan kontakte oss ved å sende en epost til medborger@uib.no. Der vil du normalt få svar i løpet av 24 timer, og dette er hovedkanalen for kontakt med Norsk medborgerpanel.
Du kan også fylle ut kontaktskjemaet som det ligger lenke til i selve undersøkelsen, eller du kan ringe hjelpetelefonen vår:
55 23 40 00
Åpningstid for telefonen:
Ukedager: 9-11 og 12-14
Helger: Stengt

 

Kvifor er undersøkinga berre på norsk bokmål?


Norsk medborgerpanel er berre på norsk og bokmål fordi det er majoritetsspråk og -målform i Noreg. Det er viktig for oss at alle får lik undersøking, då nyansar i spørsmålsformulering oftast vil spele inn på korleis eit spørsmål vert tolka av deltakeren. Om me då har to ulike målformer, bokmål og nynorsk, eller ulike språk, som engelsk eller samiske språk, vil dette gjere tolking og analysering av data vanskelegare for forskaren og det vert umogleg å vere heilt sikker på at deltakarane har svart på det same. I tillegg vert det sjølvsagd mykje meir arbeid å kvalitetssikre undersøkinga på to målformer. Me håpar at dette ikkje vil skape problem for deltakarane. Mange av oss som arbeidar med Norsk

 

Hvorfor har dere reisegavekort som premie? Og hvorfor kan ikke alle få premie?


Vi skulle gjerne hatt en premie til alle våre deltakere, fordi vi setter veldig stor pris på innsatsen de gjør. Siden økonomien ikke tillatter dette har vi valgt å ha en litt større premie til tre deltakere per runde. Vi gir reisegavekort, fordi vi håper at alle kan sette pris på muligheten til en reise, og man kan reise både innenlands og utenlands.

 

Kan jeg bare bruke reisegavekortet til å ta fly?


Du kan bruke reisegavekortet på fly, cruise og hotell, i tillegg til togreiser i Norge. Vi håper dette slik er en god premie for alle.

 

Kan jeg få vite hvem som har vunnet reisegavekortet?


Vi ønsker at deltakerne våre skal slippe å oppgi at de er med i Norsk medborgerpanel, og at de har vunnet. Hvis de ønsker det kan de selvsagt fortelle, men vi har valgt å holde på anonymiteten. Vi kan likevel love at vi trekker vinnere i hver runde, og dette finnes i våre regnskap. Vi oppgir vanligvis i neste invitasjon hvilke fylker vinnerene kom fra.

 

Vil mine svar kunne bli gjenkjent av andre?


Nei, informasjonen du oppgir i undersøkelsen blir avidentifisert/pseudonymisert. Det vil si at det ikke er mulig for andre å knytte det til deg som person. Det vil ikke være mulig for brukere av dataene å knytte informasjonen til deg som person.

Norsk medborgerpanel følger alle forskningsetiske retningslinjer for behandling av informasjon vi samler inn. Alle personopplysninger og svar du gir på undersøkelsen blir behandlet i tråd med nasjonale forskningsetiske retningslinjer og personvernforordningens bestemmelser. Universitetet i Bergen, som behandlingsansvarlig, har i denne sammenheng rådført seg med Sikt (tidligere NSD) sine Personverntjenester og eget personvernombud.

Norsk medborgerpanel sin databehandler (Ideas2Evidence) benytter surveyverktøyet Confirmit til gjennomføring og håndtering av undersøkelsene. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke store surveyorganisasjoner. Confirmit har kontorer både i og utenfor EØS. Data fra Norsk medborgerpanel vil alltid være lagret i EØS og følge europeisk lov. I noen sjeldne tilfeller vil data kunne prosesseres av teknisk personell ved Confirmit i USA. Vi har gjort tiltak for å minimere denne tilgangen, slik at Norsk medborgerpanel sine data i Confirmit i all hovedsak er utilgjengelig utenfor EØS.

Lenken mellom responsdata og respondentenes epostadresse brytes når feltperioden er over. På dette tidspunktet slettes datafilen fra Confirmit sitt lager og versjonen som overføres til databehandler avidentifiseres. Dataene blir da lagret kryptert i SAFE (Universitetet i Bergen sitt trygge lagringssystem).

De personidentifiserbare epostlistene med enkel bakgrunnsinformasjon (kjønn, alder, kommunenummer, yrke, utdanning), panelhistorikk og unike påførte løpenummer lagres ikke koblet sammen med svarene du avgir i undersøkelsen. Denne informasjonen blir heller ikke eksportert fra SAFE. Før forskerne får tilgang på data, skal databehandler fjerne eller slå sammen bakgrunnsopplysninger, slik at data i filen som gjøres tilgjengelig for prosjektgruppen ikke er direkte eller indirekte personidentifiserbar.

I noen tilfeller vil det likevel være slik at data kan være indirekte identifiserbare, særlig når deltakerne blir bedt om å svare med egne ord i åpne tekstfelt. Dette har vist seg å være en svært spennende og lærerik del av medborgerpanelet. Fordi vi ikke kan kontrollere hva deltakerne skriver i disse boksene har vi utviklet spesielle prosedyrer for håndtering av disse dataene. Dette for å sikre personvernet ved at data som blir brukt i forskning ikke er verken direkte eller indirekte identifiserende. Alle tekstsvar blir behandlet konfidensielt inntil de har gått igjennom en prosess med avidentifisering. De som gjør denne avidentifiseringsjobben skriver under på taushetserklæring og behandler data i Universitetet i Bergen sin sikre løsning, SAFE. Stedsnavn på mindre byer og tettsteder, navn, og all annen informasjon som kan være identifiserende blir tatt bort. Etter dette, vil tekstdataene kunne bli koplet til andre data fra medborgerpanelet.

Om vi finner at det ikke er mulig å avidentifisere data på en tilstrekkelig måte, så vil de ikke bli levert ut sammen med resten av datasettet, men beholdt inne i SAFE-løsningen, der bare personer som har signert taushetserklæring for data i Norsk medborgerpanel ha tilgang.

 

Kan jeg få slettet informasjonen dere har om meg?

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg,
  • å protestere på behandling av personopplysninger,
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Om du ønsker å slette personopplysninger og ikke lenger delta i undersøkelsen, kontakt oss på medborger@uib.no

 

Hva gir dere rett til å behandle personopplysninger om meg?

Behandling av personopplysninger i Norsk medborgerpanel har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e) "nødvendig for å gjennomføre en oppgave i allmennhetens interesse" og artikkel 9 nr 2 bokstav j) "nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning’" personopplysningsloven § 8, og på grunnlag av ditt samtykke til deltakelse.

Hvis du har spørsmål til Norsk medborgerpanel eller ønsker å benytte dine rettigheter, kan du kontakte oss på medborger@uib.no.

Hvis du vil klage på behandling av dine rettigheter kan du kontakte personvernombudet ved UiB eller Datatilsynet.