Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kvalitet i utdanning

Kvalitetsarbeid i emner og studieprogram

Kollegialt samarbeid om undervisning, læring og vurdering

Main content

En forutsetning for at studieprogram og emner ved UiB skal ha høy kvalitet, være relevante og forskningsbaserte, er at de jevnlig blir evaluert og diskutert i fagmiljøene de hører hjemme i. "Studenten i sentrum" er et hovedprinsipp som understreker at studenter og ansatte er likeverdige partnere i sine lokale læringsfellesskap. 

Systematisk arbeid for meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læring og vurdering bør stå sentralt i utvikling av nye og videreutvikling av etablerte studietilbud. Her er studentenes medvirkning avgjørende, på linje med dedikert utdanningsledelse og samspill med samfunns- og arbeidsliv.

Overførbare kompetanser
I møte med et omskiftelig arbeidsliv skal kandidater med utdanning fra UiB ha kvalifikasjoner som setter dem i stand til å takle usikkerhet og uforutsigbarhet. Analytisk tenkning og kritisk refleksjon er opplagt. Det bør digitale lese- og skriveferdigheter også være. Avhengig av faglig egenart og aktuelle yrkesroller bør fagmiljøene vurdere kompetanser knyttet til kommunikasjon, samarbeid, mellommenneskelige forhold, personlige ferdigheter, globalt medborgerskap og innovasjon.

Å identifisere overførbare kompetanser kan være et godt sted å starte i utvikling og videreutvikling av helhetlige studieprogram.

Insentivordning
Arbeid med oppdatering av emner og studieprogram kan med fordel organiseres som små eller større utviklingsprosjekter. Du kan søke støtte fra UiBs Insentivordning for studiekvalitet

Dersom det er aktuelt å samarbeide med partnere utenfor Norge, åpner særlig EU-programmene og andre internasjonale ordninger for det.