Hjem
Det juridiske fakultet
Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Oversikt over alle juridiske doktorgrader avlagt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

2015

Malgorzata Cyndecka: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

Ola Johan Settem: The balance between procedural safeguards and efficiency: An analysis of the application of the «fair hearing» norm in ECHR Article 6(1) to civil proceedings

Arnt Skjefstad: Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling

Ragnar L. Auglend: Polisiær handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativ og innsatsrettet virksomhet

Sören Koch: Natur- og folkerett hos Ludvig Holberg

2014

Bjarne Kvam: Politiets persondatarett – en studie av hjemmels- og formålskrav ved politiets utlevering av personopplysninger til utlandet

Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred – med særlig fokus på kjente personers vern mot offentliggjøring av private forhold i redaktørstyrte medier

Steinar Fredriksen: Ro, orden og frihet. En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste

Torger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser 

2013

Herdis Helle: Konkurransereglane i EU- og EØS-retten som skranke for nasjonale styresmakter

Knut Einar Skodvin: Freedom of navigation in the exclusive economic zone under the LOS-Convention – Balancing coastal and maritime State interests

Halvard Haukeland Fredriksen: Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen

2012

Lars Anders Heimdal: Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett

Kjetil Mangset Skjerve: Slutning fra lovtekst – Rettsteoretiske spørsmål knyttet til den språklige tolkingen av lovtekster

Johan Sandstedt: Förarbeten till en komparativ sakrättsdialog: Substantialismens blick på den nordiska funktionalismen med exemplifiering genom valda fragment

Ingvill Helland: Rulings of the European Court of Human Rights as a legal argument – a comparison between Norwegian and German law

Maja Janmyr: Protecting Civilians in Refugee Camps: Issues of Responsibility and Lessons from Uganda

Gert Johan Kjelby: Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess

2011

Elin I. Sarai: Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold

Jan-Ove Færstad: Erstatningsansvar for villedende informasjon

Annika Suominen:Gjensidig anerkjennelse i straffesaker mellom EUs medlemmer 

Ronny Gjendemsjø: Oligopolproblemet – Om anvendelsen av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol

Hugo P. Matre: Studier i det skatterettslige rentefradraget – med særlig sikte på hybridfinansiering av aksjeselskaper

Eirik Holmøyvik: Maktfordeling og 1814

Miriam Skag: Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Elizabeth Baumann: States in transition and the duty to prosecute international crimes. Alternatives under international law with lessons from Afghanistan

2010

Knut Høivik (ph.d.): Foretaksstraff – En analyse av ansvarskonstruksjonen i straffeloven § 48a og dens forutsetninger 

Christian Franklin (ph.d.): Consistency in EC External Relations Law

Lars Erik Steinkjer (ph.d.): Eneretten til bioteknologiske oppfinnelser

Ørnulf Øyen (ph.d.): Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Tina Hunter (ph.d.): Legal regulatory framework for the sustainable extraction of Australian offshore petroleum resources: a critical analysis

Magne Strandberg: Beviskrav i sivile saker: En bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger

Camilla Bernt: Meklerrollen ved mekling i domstolene

2009

Hans Fredrik Marthinussen (ph.d.): Forholdet mellom panterett og pantekrav. - Om panterettens avhengighet av det pantesikrede krav i norsk og europeisk rettstradisjon, og betydningen av denne avhengigheten for fremtidig regulering av panteretten blant annet i Skandinavia, EU og utviklingsland

Tine Eidsvaag (ph.d.): Handlaus gjæte. Vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse

Gjermund Mathisen (ph.d.): Utlevering for straffbare forhold. Norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid

Olav Fr. Perland (ph.d.): Tilretteleggeransvar - Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner

Ragna Aarli (ph.d.): Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker

Bjørn Henning Østenstad: Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente.

Henrik Øvrebø: Rettslig kontroll med usikre følger for naturmiljøet, som følge av utsetting av GMO

Ingunn Elise Myklebust: Strandrett og offentleg styring. Strandeigaren sin rett til tradisjonelle og nye utnyttingsmåtar i sjøen i møte med offentleg arealplanlegging og konsesjonsreglar

2008

Anne Marie Frøseth Anfinsen (dr.juris): Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Bjørnar Borvik (ph.d.): Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar

Ragnhild Collin-Hansen (dr.juris): Barnets rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen

Hilde Hauge (ph.d.): Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner. Analyser av begrepsbruk, strukturer og argumentasjonslinjer i den avtalerettslige ugyldighetslære

Jørn RT Jacobsen (ph.d.): Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten

Endre Nåmdal (ph.d.): Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar

2007

Sigrid Eskeland Schütz (dr.juris): Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak. Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42

Jørn Øyrehagen Sunde (dr.juris): Fornuft og Erfarenhed" - framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet

2006

Benn Folkvord (ph.d.): Fusjon og fisjon - skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap

Erik Monsen (dr.juris): Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. §§ 8a jf. 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.

Amund Bjøranger Tørum (dr.juris): Direktekrav ved kjøp tilvirkning og entreprise - formuerettslige analyser i komparativ belysning

2005

Bent Liisberg (dr.juris): Læren om mildere erstatningsansvar ved svikt i offentlig servicevirksomhet - en juridisk vranglære?

Karl Harald Søvig (dr.juris): Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3

Knut Martin Tande (dr.juris): Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1

2004

Thomas Eeg (dr.juris): Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse

Synne Sæther Mæhle (dr.juris): Grenser for rettsanvendelsesskjønn - om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern

Filip Truyen (dr.juris): Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper

2003

Bjarne Andreas Meidell (dr.juris): International contracts and currency exchange rate fluctuations - A study in the anational legal approach to interantional contracts

Morten Kinander (dr.juris): The view from within. An analysis and critique of legal realism and descriptive jurisprudence.

2002

Asbjørn Strandbakken (dr.juris): Uskyldspresumsjonen: "In dubio pro reo".

1973-2001

2001

Bjarte Askeland (dr.juris): Erstatningsrettslig identifikasjon

Torstein Frantzen (dr.juris): Arveoppgjør ved internasjonale ekteskap: studier i norsk internasjonal privatrett med særlig vekt på gjenlevende ektefelles rettsstilling.

Tore Lunde (dr.juris): God forretningsskikk næringsdrivande imellom

1999

Arnfinn Bårdsen (dr.juris): Krenkelser og klager: vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Terje Einarsen (dr.juris): Retten til vern som flyktning: med hovedvekt på FNs flyktningbegrep: de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. 

Berte-Elen Reinertsen Konow (dr.juris): Løsørepant over landegrenser

1998

Henriette Sindig Aasen (dr.juris): Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling: om selvbestemmelsesrettens grunnlag, innhold og rekkevidde.

1995

David Roland Doublet (dr.juris): Rett, vitenskap og fornuft: et systemteoretisk perspektiv på den rettslige argumentasjons verdimessige forutsetninger.

Alice Kjellevold (dr.juris): Sosialhjelp på vilkår: om bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser.

Rune Sæbø (dr.juris): Innsidehandel med verdipapir

1994

Johan Giertsen (dr.juris): Generasjonsskifte: kontrakts- og arverettspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving.

Jørgen Aall (dr.juris): Rettergang og menneskerettigheter: den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess.

Erling Johannes Husabø (dr.juris): Rett til sjølvvalt livsavslutning?

Ørnulf Rasmussen (dr.juris): Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet

1991

Gudrun Holgersen (dr.juris): Tilbake til arbeid?: folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår.

1990

Ernst Nordtveit (dr.juris): Oppdragssamarbeid: joint ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forsking og utvikling.

1988

Hanne Sophie Greve (dr.juris): Kampuchean refugees "between the tiger and the crocodile": international law and the overall scope of one refugee situation.

1986

Arne Fanebust (dr.juris): Oppsigelse i arbeidsforhold: krav om "saklig grunn", forhandlings- og søksmålsordningen, sanksjonssystemet.

Kåre Lilleholt (dr.juris): Personskifte i husleigeforhold

Magnus Matningsdal (dr. juris): Inndragning

1984

Henry John Mæland (dr.juris): Æreskrenkelser

1983

Kristian Huser (dr.juris): Avtaletolking: en innføring i avtaletolkingslærens alminnelige del. 

1979

Jan Fridthjof Bernt (dr.juris): Avtale og offentlig myndighetsutøving: avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter - kompetansespørsmål og rettsvirkninger.

1975

Mons Sandnes Nygard (dr.juris): Eigedomsavhending i norsk rettshistorie

1974

Nils Nygaard (dr.juris): Aktløysevurderinga i norsk rettspraksis

1973

Sverre Tønnesen (dr.juris): Retten til jorden i Finnmark: rettsreglene om den såkalte "Statens umatrikulerte grunn": en undersøkelse med særlig sikt på samenes rettigheter.