Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Handlingsplan

Handlingsplan for forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastrukturen ved Det medisinske fakultet (MED) skal ha høy kvalitet og bidra til fremragende forskning og innovasjon.

Bilde fra lab
Photo:
Ingvild Festervoll Melien

Main content

Forskningsinfrastrukturen skal også bidra til posisjonering av fakultetet og rekruttering av gode medarbeidere og samarbeidspartnere, samt være en naturlig del av undervisningen ved våre studieprogram. Forskningsinfrastruktur dreier seg om både utstyr og teknisk kompetanse. Ved MED er kompetanse- og kostnadskrevende utstyr samlet i kjernefasiliteter. Dette er en ordning som styrker oss strategisk og ordningen skal videreføres.

Du kan laste ned en PDF-versjon av handlingsplanen her: Forskningsinfrastruktur

Mål 1: Avansert forskningsinfrastruktur skal være tilgjengelig for alle forskere ved MED

Tiltak:

 1. Forskningsinfrastruktur skal i størst mulig grad samles i kjernefasiliteter.
 2. Kjernefasilitetene skal ha utfyllende nettsider som tydelig viser priser og tjenester, samt ha felles booking og faktureringssystem.
 3. Kjernefasilitetene skal gjøre ressursene i enheten likt tilgjengelig for forskningsmiljøene ved MED, men også andre forskere ved UiB og Helse Bergen. Samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, inkludert næringsliv/industri, kan få tilgang etter avtale.

Mål 2: Anskaffelse, drift og vedlikehold av infrastruktur og kjernefasiliteter skal bidra til å fremme forskning

Tiltak: 

 1. Leder av en kjernefasilitet skal til enhver tid være fast vitenskapelig ansatt ved MED og aktivt drive forskning som er relevant for kjernefasiliteten.
 2. Det skal etableres faglige styringsgrupper for hver av kjernefasilitetene. Styringsgruppene skal sikre at fasiliteten til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet og skal rapportere årlig til prodekan for forskning.
 3. Teknisk personale med relevant høy kompetanse skal knyttes til kjernefasilitetene i tilstrekkelig grad til å sikre robust drift av kjernefasiliteten.
 4. Vi skal utvikle planer og retningslinjer for håndtering av data og deling av data på en funksjonell og sikker måte. Forskningsinfrastrukturen skal når hensiktsmessig kobles til Lab-IT.

Mål 3: Forskningsinfrastrukturen skal benyttes som redskap for rekruttering og for etablering av samarbeid med andre forskningsmiljø, offentlig sektor og næringsliv

Tiltak:

 1. Vi skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturnettverk for å optimalisere synlighet og kapasitet.
 2. Vi skal ha gode og informative nettsider for alle kjernefasiliteter tilpasset både egne forskere og eksterne brukere.
 3. Vi skal fremheve relevant og aktuell forskningsinfrastruktur i rekrutteringsprosesser. 

Mål 4: Vi skal arbeide for gode økonomiske rammer for kjernefasilitetene

Tiltak:

 1. Utstyr og kompetanse ved kjernefasilitetene skal prioriteres ved tildeling av midler til infrastruktur fra fakultetet og i søknader om midler fra UiB sentralt.
 2. Vi skal delta aktivt i søknadsrunder om midler til forskningsinfrastruktur, både nasjonalt og internasjonalt.
 3. Vi skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturnettverk for å bedre posisjonering inn mot aktuelle utlysninger.
 4. Vi skal, i samarbeid med instituttene, arbeide for at tekniske ressurser allokeres inn mot kjernefasilitetene i tilstrekkelig grad for robust drift.
 5. Vi skal utarbeide tilpassede driftsmodeller tilpasset hver kjernefasilitet hvor brukerbetaling skal inngå.