Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiekvalitet

Studiekvalitet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet skal ved hjelp av egenevalueringer, studentevalueringer, eksterne evalueringer og oppfølging sikre at utdanningene vi tilbyr har god kvalitet. Fakultetet har ansvar for kvalitetssikring av studieprogram og emner. Kvalitetssikringen skal være i samsvar med UiBs system for kvalitetssikring av studiene.

Dragefjellet skole
Photo:
Eivind Senneseth

Main content

Sykliske prosesser

Sentralt i studiekvalitetssystemet er årlige egenvurderinger av emner og studieprogram. Hvert år behandles en egenvurdering av programmet i Studieutvalget, og fakultetet behandler en samlet studiekvalitetsmelding basert på egenvurderingen. Universitetsledelsen gjennomfører dialogmøter med fakultetene med utgangspunkt i fakultetenes studiekvalitetsmeldinger.

I tillegg til de årlige prosessene gjennomføres det emneevalueringer hvert tredje år, og større programevalueringer hvert femte år. Disse prosessene skal sikre at studietilbudene tilfredsstiller de kvalitetskravene som går fram av nasjonale krav til akkreditering. I de årlige egenvurderingene av studieprogrammene og de femårige programevalueringene bidrar eksterne fagfeller. På juss har vi tradisjon for at det er to fagfeller - en praktiker og en akademiker fra en annen utdanningsinstitusjon.

Fakultetets årlige studiekvalitetsmeldinger og fagfellerapporter kan leses her

Læringsdesigngruppen

Læringsdesign refererer til utforming og utvikling av læringsinnhold på ulike nivå. Fakultetene skal ha læringsdesigngrupper med nødvendig spisskompetanse på den faglige egenarten til utdanningene på det aktuelle fakultetet. Læringsdesigngruppen skal veilede fagmiljøene i forbindelse med utforming, videreutvikling og evaluering av emner og studieprogram. På juridisk fakultet består læringsdesigngruppen av meriterte undervisere, administrativt ansatt med ansvar for studiekvalitet, samt en student oppnevnt av JSU. Gruppen knytter til seg andre ressurser ved fakultetet, UiB eller eksternt etter fortløpende vurdering av behov.

Studiekvalitetskomité

De femårige programevalueringene evalueres av fakultetets studiekvalitetskomité, som gir sin anbefaling om reakkreditering av programmet til fakultetsstyret. Ved Det juridiske fakultet har fakultetsstyre vedtatt følgende sammensetning av studiekvalitetskomiteen:

  • to programsensorer, hvorav én representant fra akademia, og én fra det praktiske rettsliv
  • leder eller nestleder i Studieutvalget
  • én studentrepresentant utnevnt av Juridisk studentutvalg med vara
  • studiesjef eller representant utpekt av denne

Sekretær for Studieutvalget går inn som sekretær for studiekvalitetskomiteen.

Komiteen har en rådgivende funksjon overfor Studieutvalget og fakultetsstyret