Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Reglement for delstudier i utlandet på medisinstudiet

Prosedyrer, regler og retningslinjer som vedrører utveksling på medisinstudiet.

Main content

Utveksling

UiBs minimumskrav for krav for alle som søker utveksling:

 • Søkeren må ha regulært opptak til studieprogram ved Universitetet i Bergen på søknadstidspunktet og for hele utvekslingsperioden.
 • Søkeren må kunne dokumentere eksamener tilsvarende 60 studiepoeng (ETCS) før utreise.
 • Søkeren må legge frem en plan for delstudiene og hvordan de inngår som en del av utdanningen ved Universitetet i Bergen.
 • Søkeren må være semesterregistert ved Universitetet i Bergen i hele perioden for delstudier i utlandet.

Kvalifiserte medisinsøkere søkere rangeres etter loddtrekning. Ved rangering legges det vekt på at:

 • Søker er ajour i studiet, eller har gode utsikter for å bli ajour før utreisetidspunktet.
 • Søker har, eller vil kunne tilegne seg, tilstrekkelige språkkunnskaper for å gjennomføre delstudiet i utlandet.
 • Fakultetet kan forhåndsgodkjenne plan for delstudiene.
 • Søkere som ikke tidligere har gjennomført delstudier i utlandet som del av medisinstudiet prioriteres.

Du kan lese mer om prosedyren for rangering i dokumentet «Ny prosedyre for rangering og nominering av kvalifiserte søkere til delstudier i utlandet (medisinstudiet)».

 

Prosedyre ved trekk eller avbrudd av utvekslingsopphold

Må du trekke deg fra utveksling, ønsker fakultetet at du melder ifra om dette i god tid før utvekslingsperioden starter. Både av planleggingsgrunner, men også fordi vi baserer antallet innreisende studenter på antall studenter som reiser ut. Så langt det lar seg gjøre, ønsker vi at studenter melder ifra om trekk til utveksling innen 1.juni for utreise høst og 1. november for utreise vår.

Dersom du trekker deg fra utvekslingsoppholdet etter at semesteret i Bergen har startet, er du ikke garantert plass på kullet ditt. Dersom tvingende velferdsgrunner ligger til grunn, som for eksempel egen sykdom, sykdom eller dødsfall i familien, vil fakultetet forsøke å ordne en plass til deg, så lenge dette er faglig forsvarlig.

 

Klinisk praksisutplassering i Uganda og Thailand

Kriterier for utvalg

 • Du må være ajour i studiet, eller ha gode utsikter for å bli ajour før utreisetidspunktet. Karakternivå er ikke avgjørende.
 • Du må skrive en begrunnelse for hvorfor du søker.

Det trekkes lodd mellom søkere som oppfyller disse kriteriene.

Ved loddtrekning, er det også tatt hensyn til følgende

 • Om mulig skal gruppen bestå av minst to studenter av hvert kjønn.
 • Søkere som ikke tidligere har gjennomført delstudier i utlandet og/eller utplassering i Uganda som del av medisinstudiet, vil prioriteres, gitt at de andre kriteriene er innfridd. NB! Dette er et nytt vedtak fra PUM (13. april 2016), og gjelder fra opptak med søknadsfrist 1. september 2016.

 

UiB reglement:
Uttak og stipendtildeling for delstudier i utlandet

Les reglementet her.

Prosedyre:
Ny prosedyre for rangering og nominering av kvalifiserte søkere til delstudier i utlandet (medisinstudiet)

Gjeldende fra søknadsfristen 1. februar 2014

Les prosedyren her.

Ny prosedyre ved trekk, avbrudd av utvekslingsopphold på medisinstudiet (se avsnitt om prosedyren over)

Gjeldende fra søknadsfristen 1. september 2018. Orientert PUM ved møte 31.10.18.

 

Vedtak i Programutvalget for medisin (PUM) som vedrører utveksling