Hjem
Det medisinske fakultet

Programutvalg for medisinstudiet

Her kan du laste ned referat fra møter i programutvalg for medisinstudiet.

Sammensetning av Programutvalg for medisin (PUM):

Medlemmer: Programutvalget består av semesterstyreledere fra hvert av de fire instituttene som har undervisningsansvar for medisinstudenter, i tillegg til tre studenter oppnevnt av Medisinsk fagutvalg (MFU).

Arbeidsutvalg (AU): Består av en semesterstyreleder fra hvert av de fire instituttene og leder av PUM. Har høyere møtefrekvens enn det øvrige PUM.

Sekretærfunksjon: Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet

Deltagende institutt: Institutt for biomedisin, Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studieprogram: Profesjonsstudiet i medisin