Home
University of Bergen Library

Privacy policy for the University of Bergen Library

This statement explains how the University of Bergen Library (UB) collects and processes personal data. The purpose of the privacy policy is to provide information about UB's processing of personal data.

Main content

Bergen Open Research Archive (BORA)

Denne personvernerklæringa fortel korleis Universitetet i Bergen samlar inn og brukar personopplysingar i Bergen Open Research Archive (BORA). Formålet med erklæringa er å informere deg om kva personopplysingar som vert handsama og korleis dei vert handsama. 

Om BORA 

BORA er Universitetet i Bergen sitt opne, digitale forskingsarkiv. BORA inneheld masteroppgåver, doktoravhandlingar og andre vitskapelege publikasjonar i fulltekst. Målsetnaden er å gjere materialet som vert registrert i BORA tilgjengeleg, kjent og søkbart for omverda. 

Føremål med handsaminga 

BORA tilgjengeleggjer studentoppgåver og forskingspublikasjonar frå studentar og tilsette ved Universitetet i Bergen. Handsaming av persondata knytt til forfattarar eller bidragsytarar på ein publikasjon er naudsynt av omsyn til vitskapleg forsking og arkivformål i ålmentas interesse. Handsaming av persondata for brukarar er naudsynt for å kvalitetssikre administrative prosessar. 

Kva personopplysingar vert handsama? 

Innhald i BORA kan registrerast manuelt. For masteroppgåver kan desse overførast til BORA ved innlevering i StudentWeb. Publikasjonar vert også overført frå Cristin. 

Ved å registrere deg som brukar i BORA vert desse persondata lagra 

 • Førenamn 
 • Etternamn 
 • E-postadresse 
 • Telefonnummer (ikkje obligatorisk) 

Å opprette ein brukarprofil i BORA er naudsynt for å kunne registrere og laste opp dokument. Det er også naudsynt for administrativ handsaming og tilgjengeleggjering av dokument i BORA. 

For masteroppgåver levert via Studentweb og publikasjonar overført frå Cristin vert forfattarnamn berre  registrert i tilknyting til publikasjonane. 

Besøksstatistikk 

Handlingar vert loggført av statistikkomsyn, men på ein måte som ikkje gjer det mogleg å spore enkeltbrukarar. 

Utveksling med tredjepart 

BORA vert hausta av tredjepartsystem som til dømes Google og Oria. I tillegg vil alt innhald i BORA som standard vere opent tilgjengeleg for alle. Av personopplysingar er det berre forfattarnamn som vert delt.  

Tryggleikstiltak 

Pålogging og autentisering 

Systemadministratorar vert autentiserte via LDAP. Andre brukarar vert autentiserte via LDAP eller passord. 

Korleis sikrar vi opplysningane 

All datatrafikk inn og ut av BORA nyttar kryptering over HTTPS. Brukarinformasjon for administratorar blir lagra i ein lukka database internt i applikasjonen. 

Bergen Open Access Publishing (BOAP)

This statement explains how the University of Bergen Library collects and processes personal data in Bergen Open Access Publishing. The purpose of the privacy policy is to provide information about UB's processing of personal data.

About BOAP

BOAP is a publishing service hosted by the University of Bergen Library. BOAP offers researchers and research groups at the University of Bergen a free service for digital, open access publishing of journals and series.

The lawful basis and purpose of processing personal data

The journals and series hosted by BOAP collect, process, store and publish articles. Personal data is collected to make these operations possible. This includes information to enable the editorial process, information to readers on authorship, information about members of the editorial board and collecting aggregated data on readers for statistical purposes. The basis for processing personal data is user consent.

Processed data

The Open Journal Systems software used in the service, processes personal data in several ways. Personal data in the service includes a) User registration data, b) Contributor metadata information, and c) General visitor information.

a) User data

The following personal information are mandatory and stored when users register:

 • First name
 • Last name
 • Affiliation
 • Country
 • Email address
 • Username
 • Password

By editing the user profile, registered users can also provide:

 • Middle name
 • Salutation
 • Website
 • Phone number
 • ORCID iD
 • Academic interests
 • Bio statement
 • Postal address
 • Signature
 • Profile image

b) Contributor Metadata Information

When submitting a manuscript with several contributors, the corresponding author will register the contributors. In general, the contributors are co-authors.  

The following personal information on contributors are mandatory and are stored:

 • First name
 • Last name
 • E-mail address
 • Country

In addition, it is possible to register:

 • Middle name
 • Website
 • ORCID iD
 • Affiliation
 • Bio statement

c) General visitor information

The service collects general visitor information for statistical purposes. The service also uses Google Analytics to collect statistics.

Exchange with third parties

Information about articles published in BOAP is hosted by third party systems, like Google and CrossRef (https://www.crossref.org/). The publications will also by default be openly available for all to access and read. Of personal information, author names, affiliation and biographical information of the authors, information on editors and editorial boards and sometimes information on peer reviewers are shared.

Security measures

Login and authentication

System users and participants in editorial processes need to log in to BOAP. Users are authenticated as local users.

Securing the information

All data traffic in and out of BOAP is encrypted over HTTPS. Administrator user information is stored in a closed database internally in the application.

Søk og skriv

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan UiB samler inn og bruker personopplysninger i Søk & Skriv. Formålet med erklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som blir behandlet og hvordan de blir behandlet.  

Om Søk & Skriv 

Søk & Skriv, https://sokogskriv.no, er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. 

Formålet med behandlingen 

Søk & Skriv ber kun om persondata hvis du henvender deg til redaksjonen via vårt kontaktskjema. Disse persondata blir da innhentet og lagra inntil eposten slettes i redaksjonen: 

 • Navn 
 • E-postadresse 

Ingen sensitive personopplysninger blir samlet eller lagret.  

Besøksstatistikk 

Ulike handlinger (søk, oppslag osv.) blir sammenstilt og registrert for å kunne benyttes til statistikk. Dette blir gjort på en slik måte at ingen data kan spores tilbake til hver enkelt bruker. Statistikken blir lagra i inntil 36 måneder.  

Sikkerhetstiltak 

All datatrafikk i Søk & Skriv bruker kryptering over HTTPS. 

Your rights

Your right to access, rectify and erase personal data, as well as the contact information to the Data Protection officer are described in the Privacy policy for the University of Bergen.

Data controller

The University of Bergen, by the Rector, is the data controller responsible for the institution's processing of personal data (see the Privacy policy for the University of Bergen).

Changes to the privacy policy

The University of Bergen Library reserves the right to make changes to the privacy policy at any time. Any such changes will apply from the moment the updated privacy policy is published on this website.