Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HF2018

HF 2018

Det humanistiske fakultet har etablert et prosjekt, HF2018, som skal arbeide med å gjennomgå og revidere studieprogramporteføljen.

HF2018

Main content

Våren 2016 skal fakultetet gjennomgå og revidere studieprogramporteføljen med sikte på bedre utnyttelse av fakultetets faglige bredde og for å skape større fleksibilitet, slik at flere av programmene og emnene kan gå på tvers av etablerte disiplingrenser. Samtidig er det et mål å sikre at den spesialiserte fagkompetansen består og kommer både studentene og forskningen ved universitetet til gode. Målet er å lyse ut ny studieprogramportefølje med oppstart i 2018.

Bakgrunn

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet og bærekraftig studieprogramportefølje av høy kvalitet. Solide fagmiljø med gode ramme- og utviklingsvilkår både for studenter og ansatte er en forutsetning for dette.

Mens fakultetet inntil ca. 2007 hadde en overvekt av såkalte tilrettelagte, tverrfaglige studieprogram, kjennetegnes det i dag ved en utpreget disiplinbasert studieprogramportefølje. En del av de mindre studieprogrammene er utsatt for betydelig press. Det kan derfor være grunn til å spørre seg om man etter 2007 er gått for langt i disiplinbasert retning. Derfor er det hensiktsmessig å se fakultetets studieprogramportefølje i lys av denne utviklingen.

Fakultets programportefølje omfatter i dag 27 bachelor-program, 24 ordinære master-program, 2 erfaringsbaserte master-program, 3 integrerte masterprogram og 13 årsstudium. Disse studietilbudene fordeler seg på godt over 700 emner.

Den store faglige bredden er et av fakultetets viktigste fortrinn og kvaliteter. Generelt blir både forskning og utdanning i humanistiske fag stadig mer tematisk, tverr- og flerfaglig orientert.  Samtidig er det økonomisk krevende å tilby et så stort antall studieprogrammer og emner.

Enkelte av studieprogrammene baserer seg på små fagmiljø og er dermed sårbare. Noen fagmiljø er under press fordi de har få studenter, andre fordi de har for liten bemanning i forhold til studenttallet. Slikt press kan gå ut over de ansattes arbeidsforhold og tid til forskning, og dermed også føre til redusert studiekvalitet.

I lys av dette mener fakultetsledelsen at det er nødvendig å foreta en grundig vurdering av hvilke muligheter vi har til å sette sammen studieprogrammene og undervisningsressursene på måter som både fordeler ressursene bedre mellom programmene, sikrer fakultetet en langsiktig solid økonomi og fakultetets forskere gode vilkår.  Det er samtidig en forutsetning at den spesialiserte fagkompetansen består og kommer både studentene og forskningen ved universitetet til gode. 

I noen tilfelle kan det være hensiktsmessig å opprettholde et lite studieprogram, men sørge for å tilføre tilstrekkelige ressurser ved å fordele undervisningen på flere fagmiljø. I andre tilfelle kan det være mer hensiktsmessig å erstatte disiplinbaserte programmer med bredere, tverr- eller flerfaglige programmer som baseres på flere fagmiljø. Mindre fag kan også inngå i større tverrfaglige studieprogrammer.

Det humanistiske fakultet vedtok i fakultetsstyremøte 24.11.15 en ny strategi, og en av de prioriterte oppgavene fremover er knyttet til gjennomgang av studieprogramporteføljen: I «Strategi for det Det humanistiske fakultet 2016-2022» heter det:

Mål: Fakultetet skal forvalte og videreutvikle et bredt og tverrfaglig studietilbud.

For å oppnå dette, skal vi

 • gjennomgå og revidere studieprogramporteføljen med sikte på bedre utnyttelse av fakultetets faglige bredde og for å skape større fleksibilitet, slik at flere av programmene og emnene kan gå på tvers av etablerte disiplingrenser
 • arbeide for å etablere flere større og tverrfaglige studieprogrammer
 • gjennomgå spesialiseringskravene til bachelorgraden og opptakskravene til mastergrad for å legge bedre til rette for tverrfaglige studieprogrammer
 • arbeide for å fjerne administrative, organisatoriske og økonomiske hindre for tverrfaglige og tverrfakultære studietilbud

For å følge opp og sikre fremdrift i forhold til disse strategiske målsettingene vurderer fakultetsledelsen det som nødvendig å opprette et prosjekt for å gjennomgå og analysere studieprogramporteføljen ved fakultetet og foreslå endringer.

Endringer i programporteføljen vil etter all sannsynlighet ha organisatoriske og økonomiske konsekvenser. En grunnleggende forutsetning for de endringene som nå planlegges er at fakultetet fremdeles skal ha et bredt utdanningstilbud, og at ingen fast ansatte ved fakultetet skal sies opp.

De endringene som foreslås, må derfor konsekvensutredes med hensyn til bl.a.:

 • ressurs- og inntektsfordelingen mellom instituttene
 • prinsipper for organiseringen av undervisningen og beregningen av fordeling av studiepoenginntekter. 
 • programstyrenes rolle og sammensetning i forhold til andre organer ved institutt og fakultet
 • implikasjoner for fakultetets bemanningsplan og budsjettmodell.

I forlengelsen av det prosjektet som her presenteres, vil fakultetsledelsen derfor sørge for en utredning av ulike organisatoriske og økonomiske konsekvenser av forslagene, og av organisasjons- og budsjett-modeller som kan ivareta forutsetningene nevnt ovenfor.

Status

Refleksjoner etter allmøtet 13. juni

Gode kolleger og studenter,
Takk for at så mange stilte på allmøtet mandag 13. juni. Auditoriet var ganske fullt, og det var godt oppmøte, særlig fra LLE, IF og AHKR. Vi fikk nyttige spørsmål og konstruktive innspill som vi vil ta med oss videre.

Det er mange hensyn å ta. Studieprogrammene på fakultetet er et intrikat maskineri. Endringer får konsekvenser både for fagmiljøene og studentene.

Våre overordnede mål er å styrke kvaliteten på studieprogrammene, å skape gode betingelser for forskningen og sikre økonomien til fakultetet. UiB og UiO kjennetegnes av en stor bredde av humanistiske fag. Vi mener at dette er en styrke og en viktig kvalitet, men mange av fagmiljøene er små og sliter nå med å drifte de eksisterende studieprogrammene alene. Vi ønsker å bevare den faglige bredden så langt det lar seg gjøre på et forsvarlig vis.

Vi burde ha satt av mer tid til allmøtet. En time, som ble til en og en halv, var altfor knapt. Innspillene og spørsmålene var mange og gode. Her er noen av spørsmålene som ble reist og luftet:

 • Vi må ikke glemme å ha fokus på studentutveksling i programskissene.
 • De fleste av våre studieemner utgjør 15 studiepoeng, mens flere av våre samarbeidsinstitusjoner har 10-poengsemner.  Her er det behov for mer nasjonal koordinering av emnestørrelser.
 • Flere er bekymret for den faglige spesialiseringen når fellesemner erstatter fagspesifikke emner. Særlig er dette utfordrende for språkfagene hvor undervisningen nå skjer på fremmedspråkene.
 • De fleste av programmene har introduksjonsemner i første semester. Disse emnene vektes 10 stp og kan dermed sies å gi studentene 100 stp spesialisering (UiO har 80 stp spesialisering). Statusen til introduksjonsemnene  virker uavklart i HF2018.
 • Å fjerne valgemner fra studieprogrammene gir mindre fleksibilitet og øker personavhengigheten.
 • Arbeidslivsrelevans bør vektlegges i de nye programmene.
 • Det er viktig å være bevisst navngivning til de nye studieprogrammene. Navnene er viktige for rekrutteringen.  
 • Prosjektet bør hente inn mer erfaring og informasjon fra utenlandske universiteter.
 • Vi burde vente på humaniorameldingen før vi omkalfatrer studieprogrammene.
 • Dette er et stort og krevende prosjekt. Milepælsplanen for prosjektet bør endres og prosjektet bør ta lengre tid, for eksempel omdøpe til HF2020.

Flere var kritiske til at vi har det så travelt med å gjennomføre dette prosjektet. Vi har forståelse for at mange mener at prosjektet har altfor stramme tidsrammer. Arbeidsgruppene skal levere programskissene innen utgangen av august, og nå er det straks ferie.

Det er selvsagt mulig å bruke lengre tid på HF2018, men fakultetet er i en krevende situasjon. Vi strever med å få budsjettet i balanse og det er ingen tegn til at vi vil få større rammer de neste årene, snarere tvert i mot. Vi har satt den nåværende bemanningsplanen på vent og skal utrede nye kriterier for faglig bemanning.  Stillinger blir ikke erstattet når folk slutter. Den vanskelige økonomiske situasjonen rammer vilkårlig. Fakultetet befinner seg i et slags limbo. Vi mener at dette er en uholdbar situasjon som vi ikke kan leve med i mange år. Det er viktig å kunne bemanne langsiktig og strategisk de neste årene, og da trenger vi  å se konturene av fremtidens programportefølje som vil danne utgangspunkt for en ny og realistisk bemanningsplan.

Det tar tid å få på plass nye studieprogrammer. Vi må gjennom mange formelle instanser, faglige korrigeringer og administrative etapper før programmene kan vedtas i universitetsstyret. Vi håper det vil skje i 2018.

Margareth Hagen
Claus Huitfeldt
16.06.16
 

Se også: Tidligere statusoppdateringer

Milepæler

Desember 2015Prosjektorganisasjon og mandat behandles i fakultetsstyret
Januar 2016
 • Oppstartsmøter i styringsgruppen og prosjektgruppen
 • Allmøte for alle ansatte ved fakultetet
Januar 2016Kartlegging av dagens studieprogramportefølje igangsettes i fagmiljøene og studentutvalg
Mars 2016Hvilke studieprogram det skal arbeides videre med avgjøres
Mars 2016Nedsetting av arbeidsgrupper som skal utforme skisser til studieprogram
Mars 2016Orientering i fakultetsstyret
Mai 2016Orientering i fakultetsstyret
Mai 2016Fakultetslederkonferanse (heldags)
Juni 2016Orientering i fakultetsstyret
Juni 201613. juni kl. 9-10: Allmøte HF – orientering om status i prosjektet
August 2016Frist for arbeidsgruppene å levere skisser til studieprogram
September 2016Orientering i fakultetsstyret
September 2016Prosjektgruppen overleverer sin rapport til styringsgruppen
Oktober 2016Informasjon og drøfting i fakultetsstyret av prosjektgruppens rapport og styringsgruppens anbefalinger
Oktober 2016Prosjektgruppens anbefalinger sendes på høring til enhetene og andre interesserte
November 2016Frist for enhetene til å svare på høringen
Desember 2016Programskisser behandles i fakultetsstyret
Desember 2016Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner
Januar–juni 2017Utarbeiding av studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogram
Mars 2017Fakultetsstyret behandler sak om hvilke studieprogram som anbefales opprettet/nedlagt
Mars–november 2017Rekrutteringsmateriell til nye studieprogram utarbeides
September 2017Fakultetsstyret behandler nye studieplaner
September 2017Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret
Januar 2018Nye studieprogram lyses ut med oppstart høsten 2018

Styringsgruppe

Styringsgruppen ledes av dekan og har det øverste ansvaret for prosjektet. Styringsgruppen skal for øvrig bestå av fakultetsdirektør, to instituttledere, en student og en fagforeningsrepresentant. Assisterende fakultetsdirektør er styringsgruppens sekretær og administrativ koordinator for prosjektet.

Styringsgruppen skal sikre en god prosess og vurdere prosjektgruppens forslag før videre behandling i fakultetsstyret.

Medlemmer

 • Margareth Hagen (leder)
 • Trine Moe
 • Jan Heiret
 • Åse Johnsen
 • Johan Myking
 • Kjell Erik Lommerud
 • Birgit Mjeldheim
 • Kim Ove Hommen (sekretær)

Mandat

Styringsgruppen skal sikre at:

 • forslag til ny studieprogramportefølje er basert på en kvalitativ og fremtidsrettet analyse av de humanistiske fagenes potensial
 • forslag til ny studieprogramportefølje gir rom for en forsvarlig ressursmessig drift av utdanningstilbudet ved fakultetet og er dimensjonert innenfor en realistisk ressursramme for alle fagmiljø
 • forslagene samlet sett medfører en bedre ressursutnyttelse med størrefagmiljøer bak hvert enkelt program
 • prosjektets analyser og anbefalinger er tuftet på faglig kvalitet, fakultetets strategi og fagenes nasjonale status i tillegg til kvantitative og økonomiske hensyn
 • fakultetet fremdeles skal ha et bredt utdanningstilbud, selv om dette ikke nødvendigvis gis i form av fulle studieløp på spesialiseringsnivå og masternivå i alle fag
 • antall studieprogram ikke økes, og studenttallene på små studieprogram økes
 • forslagene samlet sett ikke innebærer økt behov for administrativ støtte
 • ingen fast ansatte skal sies opp      

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen ledes av prodekan for utdanning og internasjonalisering, som er prosjektleder og vil ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arbeidet. Prosjektgruppen vil for øvrig bestå av minst to vitenskapelig og en administrativt ansatt med studieadministrativ kompetanse. Studiesjefen er prosjektgruppens sekretær.

Prosjektgruppen skal ha dialog underveis med styringsgruppen og administrativ koordinator for prosjektet, og kan i samråd med fakultetsledelsen nedsette arbeidsgrupper og bestille utredninger og forslag fra disse. Arbeidsgruppene skal være sammensatt av vitenskapelig ansatte og ha studieadministrativ kompetanse og sekretærfunksjoner knyttet til seg.

Medlemmer

 • Claus Huitfeldt (leder)
 • Anne Katrine Bang
 • Sorin Bangu
 • Hilde Corneliussen
 • Dag Elgesem
 • Pär Ola Sandin
 • Torgeir Skorgen
 • Silje Grønner Stang
 • Ranveig Lote (sekretær)

Mandat

Prosjektgruppen skal gjennomgå og analysere studieprogramporteføljen ved HF og komme med forslag til en ny studieprogramportefølje, med vekt på:

 • humaniorafagenes internasjonale utvikling og samfunnsrelevans
 • større bærekraftige fagmiljøer og studiemiljøer knyttet til hvert program
 • bedre utnyttelse av administrative og faglige ressurser på tvers av fagmiljø og institutter
 • hensyn til fagenes nasjonale rolle
 • bruk av emner i flere studieprogram
 • god faglig sammenheng mellom bachelor- og master-nivå, f.eks. gjennom større fleksibilitet i opptakskravene til masterprogrammene
 • at forslagene ikke innebærer studieløp som fører til økt behov for studieadministrative ressurser

For å styrke studieprogram med få ansatte og/eller få studenter bes prosjektgruppen om å vurdere følgende hovedmodeller:

 • Eksisterende studieprogram styrkes ved at det hentes inn emner og/eller undervisningsressurser fra andre disipliner ved samme eller annet institutt.
 • Eksisterende studieprogram legges ned og berørte fag inngår i større tverrfaglige eller tematiske program, for eksempel som årsenheter eller i form av emner.

Det vil være naturlig at prosjektgruppen innhenter informasjon om organisering av studieprogramporteføljer ved andre fakulteter og universiteter i inn- og utland.

Prosjektgruppen skal også se hen til erfaringene som ble gjort sist gang HF gjennomførte en større endring av studieprogramporteføljen og de evalueringer som ble gjennomført da.

Prosjektgruppen bes om å drøfte og komme med forslag til felles overordnede læringsmål samt lærings- og vurderingsformer som kan være fornyende, kvalitetshevende, og samtidig ressursbesparende.