Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Scenario 2030

Scenario 2030 - for et styrket fakultet

Arbeidsgruppens kartlegging viser at fakultetet har betydelige utfordringer, blant annet i lys av dagens finansieringssystem, og står i fare for nedskalering. Skal slik utvikling forhindres kreves sterkere koordinering, prioriteringer på tvers av instituttene og et kritisk blikk på utgiftssiden.

illustrasjonsfoto av et tre med masse undervisningsmateriell
Illustrasjonsfoto: Scenario 2030 - for et styrket fakultet
Foto/ill.:
Colourbox.no

Hovedinnhold

Fakultetsstyret slutter seg til situasjonsbeskrivelsen og hovedinnsatsområdene slik disse er beskrevet av arbeidsgruppen som 10. mars 2017. Fakultetsstyret vil komme tilbake til oppfølging av foreslåtte tiltak.

Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal gi anbefalinger for hvordan vi bør organisere fakultetet fram mot 2030 for å lykkes med å sikre gode vilkår for våre fagområder, sett i lys av forventninger og rammevilkår gitt i skisserte bakgrunn og i mandatet.

I arbeidet skal arbeidsgruppen legge følgende rammer til grunn:

 • UiBs og fakultetets strategier for 2016-2022
 • Økt konkurranse og skjerpede krav til omstilling
 • Stadig større institusjonsenheter i sektoren
 • Økende krav til bidrag for å løse store samfunnsutfordringer

Videre skal arbeidsgruppen anta at:

 • Det vil bli bygget et teknologibygg, der blant annet CMR og HI sitt teknologimiljø flytter inn
 • HI kan bli flyttet til Marineholmen
 • Nansensenteret og HI sine klimaforskere samlokaliseres med Bjerknessenteret

I arbeidet skal arbeidsgruppen legge følgende målsettinger fra fakultetets strategi til grunn:

 • Styrket teknologiinnsats, innovasjonsevne og profilområdesatsing (internt og i samspill med andre aktører inkl. klyngesamarbeid)
 • Videreutvikle fakultetets evne til å støtte miljøer som driver grensesprengende forskning
 • Styrket evne til å lykkes i konkurransen om senteretableringer og EU-prosjekter
 • Synergiskapende og kostnadseffektiv bruk av arealer
 • Organisatoriske tilpassinger for å fremme faglig synergi og samarbeid, styrket strategisk ledelse og optimalisert administrativ ressursbruk

Arbeidsgruppen skal:

 • Rapportere regelmessig til fakultetsstyret, IDU og fakultetets ledergruppe
 • Utarbeide en plan for internkommunikasjon om «Scenario 2030»
 • Åpne for innspill fra ansatte og studenter
 • Vurdere eksterne blikk/innspill på egnede stadier i prosessen

Arbeidsgruppen kan opprette undergrupper etter eget ønske og behov.

Arbeidsgruppen har frist til 1. desember 2016 med å levere sine anbefalinger. Fristen har senere blitt forlenget

(vedtatt i fakultetsstyret 14. mars 2016)

Bakgrunn for oppnevningen

(Gitt i fakultetsstyresak 12/2016 14. mars 2015)

Fakultetet og UiB har utformet strategier for perioden 2016-2022. Sentrale målsettinger for begge strategiene er behovet for å løse store samfunnsutfordringer og møte behovet for omstilling gjennom samarbeid på tvers av fag og disipliner.

Et viktig virkemiddel for å realisere både universitetets og fakultetets strategi er etablering av kunnskapsklynger i samarbeid med kompetanseintensive institusjoner og bedrifter i beslektede temaer. Det er vedtatt å arbeide for å etablere en marin klynge i samarbeid med blant annet Havforskningsinstituttet (HI). Energi- og teknologiklyngen vil legge grunnlag for tettere samhandling med Christian Michelsen Research (CMR) og andre FoU aktører, og styrke regionens teknologiprofil. Byggearbeid er allerede i gang for å samle klimaklyngen i Bjerknessenteret i Jahnebakken 5.

Fakultetet må forvente skjerpede krav til alle sider ved vår virksomhet i årene framover. Konkurransen om eksterne forskningsmidler og studenter øker, og vi møter allerede i dag også konkurranse på den ikke-resultatutsatte delen av grunnfinansieringen. I tillegg ønsker regjeringen sammenslåing av institusjoner til større enheter for å konsentrere ressurser, få til bedre arbeidsdeling og oppnå faglige synergier, og det foregår sammenslåingsprosesser som vil endre det nasjonale landskapet innen UH-sektoren betydelig.

Både regjering, Forskningsråd og EU (i Horisont 2020) forventer at UH-sektoren i økende grad samhandler på tvers av disipliner og institusjonsgrenser for å bidra til å løse globale samfunnsutfordringer, til omstilling og til innovasjon. Disse forventningene setter vår nåværende disiplinorganisering under sterkt press. Vi er rigget for å håndtere disiplinene både faglig, organisatorisk, administrativt og økonomisk, men har dårlig utviklede strukturer for å håndtere samhandling på tvers og mot eksterne aktører.

En revurdering av fakultetets oppbygging, inkludert en solid plattform for å utøve god strategisk ledelse, er nødvendig for å få til en mer effektiv og omstillingsdyktig organisasjon som kan bidra til målsettingen om å løse de store samfunnsutfordringene.

I fakultetets strategi finner vi at

 «Fakultetets organisering skal tilpasses ressurssituasjonen og våre strategiske mål, og bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø»

og et konkret tiltakspunkt er å

 «tidlig i perioden gjennomgå fakultetets organisering for å identifisere eventuelle hindre for faglig synergi, utvikling av sterke fagmiljøer og ressursoptimalisering, og deretter vurdere mulige tiltak.»

Strategiene til UiB og fakultetet angir en retning på overordnet nivå, der det er tatt hensyn til myndighetenes krav, samfunnets forventninger og til at fremtiden blir utfordrende på grunn av økt konkurranse. Strategiene gir imidlertid i liten grad konkrete svar på blant annet organisasjonsstruktur, samarbeidsmekanismer, støttefunksjoner og overordnede ressurs-messige prioriteringer.

I lys av ovennevnte bakteppe har fakultetsstyret oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en utredningsprosess og gi anbefalinger til fakultetsstyret om fakultetets fremtidige organisering.

Gruppens sammensetning

DekanHelge K. DahleLeder
ProdekanAnne Marit BlokhusNestleder
ProfessorJan Petter HansenMedlem
ProfessorDag L. AksnesMedlem
ProfessorInga BerreMedlem
AdministrasjonssjefSynnøve MyhreMedlem
InstituttlederGunn MangerudMedlem
InstituttlederNils Gunnar KvamstøMedlem
InstituttlederPetter BjørstadMedlem
InstituttlederRein AaslandMedlem
Adm. direktør, Uni Research ASAina M. BergMedlem
Hovedtillitsvalgt, ForskerforbundetSteinar VagstadMedlem
Hovedtillitsvalgt, ParatRandi HeimvikMedlem
HovedverneombudLill Kristin KnudsenObservatør

Sekretariat: Kristin Bakken

Møter i arbeidsgruppen

4. mai 2016Oppsummering 4. mai 2016
13. mai 2016Oppsummering 13. mai 2016
8. juni 2016Oppsummering 8. juni 2016
18. august 2016Oppsummering 18. august 2016
13. september 2016Oppsummering 13. september 2016
 Rapport undergrupper: UG1 (september 2016), UG2 (september 2016), UG3 (august 2016)
4. oktober 2016Oppsummering 4. oktober 2016
26. oktober 2016Deltakelse på fakultetets høstseminar (se program og presentasjoner som ble holdt)
1. november 2016Oppsummering 1. november 2016
8.-9. november 2016Deltakelse på ledersamling med instituttledere og fakultetsledelse, inkl eget møte (se program)
29. november 2016Diskusjon av utkast til innstilling
20. desember 2016Diskusjon av utkast til innstilling
Sirkulasjon januar 2017En redaksjonsgruppe foretok siste redigering hvorpå endelig innstilling ble godkjent på sirkulasjon. Her finner du innstillingen sammen med saksforelegg til fakultetsstyret 4. mai 2017 og høringsuttalelser.

 

Allmøter

4. oktober 2016GjennomførtDette sa dekan Helge Dahle (video)
22. mars 2017Aud 1. Realfagbygget, 1. etg.Kl. 10.00-12.00 (kan bli avsluttet tidligere). Gikk du glipp av allmøtet? Les Helge K. Dahles presentasjon. Du kan også se opptak av Dahles innledning.
   

Fakultetsstyresaker

Møte 14. mars 2016Fakultetsstyresak 12/2016
Møte 28. april 2016Fakultetsstyresak 25/2016 
Møte 16. juni 2016Løypemelding fra arbeidsgruppen v/dekanen                         
Møte 8. september 2016Løypemelding fra arbeidsgruppen v/dekanen
Møte 3. november 2016Løypemelding fra arbeidsgruppen v/dekanen
Møte 15. desember 2016Løypemelding fra arbeidsgruppen v/dekanen
Møte 2. februar 2017Løypemelding fra arbeidsgruppen v/dekanen
Møte 16. mars 2017Innstillingen fra arbeidsgruppen datert 10. mars 2017 følger sakspapirene til fakultetsstyret.
Møte 4. mai 2017Fakultetsstyresak 15/2017 (med høringsinnspill)
Møte 15. juni 2017Fakultetsstyresak 32/2017 (her ble fusjon av Molekylærbiologisk institutt og Institutt for biologi vedtatt)

Milepælsplan

DatoForaHovedinnhold
14. mars 2016Fakultetsstyret (sak 12)Mandat vedtatt og arbeidsgruppe oppnevnt
28. april 2016Fakultetsstyret (sak 25)Utvidelse av arbeidsgruppen
4. mai 2016ArbeidsgruppenMøte 1: Oppstart - diskusjon om modeller og intern kommunikasjon
13. mai 2016ArbeidsgruppenMøte 2: Videre diskusjon om modeller. Hovedstruktur på milepælsplan
8. juni 2016ArbeidsgruppenMøte 3: Inndeling i undergrupper, justering av milepælsplan mm
juni-september 2016Tre undergrupper arbeiderRapport undergrupper: UG1 (september 2016), UG2 (september 2016), UG3 (august 2016)
22. juni 2016Leder og sekretærEpost til alle ansatte om prosessen
25. mai 2016SekretærOpprette webside for Scenario 2030 - oppdateres fortløpende
15. juni 2016IDULøypemelding fra arbeidsgruppen v/dekan
16. juni 2016FakultetsstyretLøypemelding fra arbeidsgruppen v/dekan
18. august 2016ArbeidsgruppenMøte 4: Oppsummering fra møtet
7. september 2016IDULøypemelding fra arbeidsgruppen v/dekan
8. september 2016FakultetsstyretLøypemelding fra arbeidsgruppen v/dekan
13. september 2016ArbeidsgruppenMøte 5: Oppsummering fra møtet
4. oktober 2016ArbeidsgruppenMøte 6: Oppsummering fra møtet
4. oktober 2016Allmøte (oppslag om allmøtet)Orientering om prosessen v/dekan - diskusjon og innspill (se video fra dekanens innlegg og ppt-presentasjonen)
26. oktober 2016Fakultetets høstseminar - arbeidsgruppen deltokSe program og presentasjoner som ble holdt
1. november 2016ArbeidsgruppenMøte 7: Oppsummering fra møtet
2. november 2016IDUOrientering om status for scenarioprosessen - muntlig v/fakultetsdirektør
3. november 2016FakultetsstyretOrientering om status for scenarioprosessen - muntlig v/dekan
8-9. november 2016Samling for fakultetets ledergruppe og arbeidsgruppen inkl eget møte for arbeidsgruppenSe program
29. november 2016ArbeidsgruppenMøte 8
14. desember 2016IDUGrovutkast til innstilling fra arbeidsgruppen legges fram som orienteringssak
15. desember 2016FakultetsstyretGrovutkast til innstilling fra arbeidsgruppen legges fram som orienteringssak
20. desember 2016ArbeidsgruppenMøte 9 - siste planlagte møte i arbeidsgruppen - sluttføring av dokumentet skjer deretter i en redaksjonsgruppe og på sirkulasjon - hvis behov legges et nytt møte til januar
Våren 2017 Arbeidet er blitt forsinket. Ikke avklart når en endelig innstilling legges fram for fakultetsstyret, men målet er 16. mars 2017. Se orientering gitt til fakultetsstyret 2.2.2017
13. mars 2017Innstillingen fra arbeidsgruppen sendt på høring.Høringsfrist er 20. april. Innstillingen skal behandles i instituttrådene, men også enkeltpersoner eller grupper kan gi innspill.
22. mars 2017Allmøte, Aud. 1 Realfagbygget 1. etg, kl. 10.00-12.00Åpent for alle ansatte og studenter. Instituttrådsmedlemmer oppfordres til å delta.
4. mai 2017Fakultetsstyresak 15/2017Fakultetsstyrets første behandling av innstillingen. Konkret oppfølging vil behandles i senere møter, blant annet 15. juni.