Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Avsluttede prosjekter

Under finner du en oversikt over avsluttede forskingsprosjekter tilknyttet SKOK, inkludert avlagte doktorgrader.

Six piles of paper
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I oversikten finner du prosjektene sortert under finansieringskilde, samt en kronologisk oversikt over avlagte doktorgrader ved SKOK – de nyeste øverst. Klikk på prosjektet for å lese mer.

Horisont 2020

SKOK var involvert i to prosjekter under EUs rammeprogram Horisont 2020, som varte fra 2014-2020:

PROTECT | Horisont 2020 | Societal challenges - Inclusive Societies

Tittel: PROTECT - The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization?

Prosjektleiar: Professor Hakan G. Sicakkan, UiB

Forskarar ved SKOK/Institutt for sosialantropologi: Christine M. Jacobsen, Marry-Anne Karlsen, Pascaline Chappart                       

Prosjektperiode: 2020-2023

PROTECT var eit forskingsprosjekt som studerer internasjonalt vern av flyktningar, og det blei offisielt lansert 1. februar 2020. Prosjektet blei gjennomført av eit internasjonalt konsortium av 11 universitet i Europa, Canada og Sør-Afrika. Prosjektleiar var Professor Hakan G. Sicakkan på vegne av Institutt for samanliknande politikk ved UiB.

Forskar Marry-Anne Karlsen, professor Christine M. Jacobsen og gjesteforskar Pascaline Chappart ved SKOK var ein del av UiB si forskingsgruppe i PROTECT. Dei jobba med arbeidspakke WP4, som kartlegg førstelinjetenesta som tek i mot migrantar og asylsøkarar i utvalde innreisesoner i Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Sør-Afrika og Canada. Dei nytta si etnografiske erfaring og ekspertise for å undersøke dersom og korleis FN sine plattformar om flyktningar og migrasjon påverkar førstelinjetenesta si forståing av 'sårbarheit,' spesielt med tanke på kjønn og juridisk status, og dersom/korleis denne forståinga endrar korleis dei samarbeidar for å ta hand om særskilde behov. Jacobsen og Karlsen fullførte begge prosjektet som tilsette ved Institutt for sosialantropologi frå høvesvis 2021 og 2023.

Claus Halberg | FEMSAG - Feminist Theory after Sex and Gender | Horisont 2020 - Excellent Science - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF)

Norges forskningsråd (NFR)

De følgende, avsluttede prosjektene ble finansiert av Norges forskningsråd.

NFR fordeler årlig ti milliarder til forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Christine M. Jacobsen | WAIT | SAMKUL 

Prosjekt: Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration
Prosjektleder: Professor og SKOKs senterleder Christine M. Jacobsen
Prosjektperiode: 2016-2020

WAIT-prosjektet tok utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid.

Prosjektet undersøkte hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserte på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

I tillegg til Jacobsen jobbet også Kari Anne Drangsland (stipendiat), Marry-Anne Karlsen (postdoktor og assisterende prosjektleder) og Randi Gressgård på prosjektet.

Christine M. Jacobsen | DENAT | Institusjonsforankret strategisk prosjekt - ISPSAM-ISP

Prosjekt: Denaturalizing difference: Challenging the production of global social inequality
Forsker ved SKOK: Professor og SKOKs senterleder Christine M. Jacobsen
Prosjektperiode: 2013-2018

Dette prosjektet ble ledet av professor Ståle Knudsen ved Institutt for sosialantropologi, og søkte å utvikle nye teoretiske tilnærminger til produksjonen av ulikhet i en tid kjennetegnet av globale og raskt endrede sosiale, økonomiske og politiske forhold. Gjennom arbeidet for å rekonseptualisere sosial ulikhet, hadde dette prosjektet som mål å påvirke måten antropologi og antropologer forholder seg til verden på.

Slik sett kan prosjektet forstås som et strategisk, disiplinbyggende prosjekt, og involverer antropologer ved Universitetet i Bergen og Oslo, samt Chr. Michelsen Instituttet i Bergen.

Christine M. Jacobsen jobbet på dette prosjektet da hun ble senterleder ved SKOK i 2014.

Christine M. Jacobsen | PROVIR | Forskerprosjekt – VAM

Prosjekt: Provision of welfare to ‘irregular migrants
Prosjektleder: Professor og SKOKs senterleder Christine M. Jacobsen
Prosjektperiode: 2011-2017

Prosjektet undersøkte det norske velferdssystemets vurdering av irregulære migranters rettigheter og deres faktiske sosiale og helsemessige situasjon ut fra en kombinert juridisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming, og så nærmere på det komplekse forholdet mellom lovverk, institusjonell praksis og migranters levde erfaring. Seniorforskere og forskerkandidater fra jus, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap samarbeidet i dette tverrfaglige prosjektet.

Prosjektet ble knyttet til SKOK da Christine M. Jacobsen startet som senterleder her i 2014.

Christine M. Jacobsen | REGREL | Forskerprosjekt – FRIHUMSAM

Prosjekt: Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era
Forsker ved SKOK: Professor og SKOKs senterleder Christine M. Jacobsen
Prosjektperiode: 2011-2015

Målet med dette prosjektet, som ble ledet av Kari Telle ved Chr. Michelsen Institute, var å undersøke forholdet mellom lov og religion, med særlig fokus på hvordan religion oppfattes og reguleres gjennom sekulær lov og juridiske institusjoner.

Christine M. Jacobsen jobbet på dette prosjektet da hun ble senterleder ved SKOK i 2014.

Ellen Mortensen | Thought as Action | Forskerprosjekt - P-KVINN

Prosjekt: Tenkning som som handling: Kjønn, demokrati, frihet
Prosjektleder: Professor og SKOKs senterleder Ellen Mortensen
Prosjektperiode: 2009-2013

Prosjektets fokuserte på spørsmålet: Hvilke teorier og tankemåter vil gjøre det mulig å grundig revurdere spørsmålene om kjønn, demokrati og frihet i vår globale og teknologiske tid? Forskerne på prosjektet utforsket tre forskjellige forskningsområder: i) Statsborgerskap ii) Kropper og seksualiteter og iii) Ny teknologi.

I tillegg til professor Ellen Mortensen var Randi Gressgård ved SKOK tilsatt som postdoktor på dette prosjektet, og Synnøve Økland Jahnsen var stipendiat.

Andre prosjekter

Under finn du en oversikt over avsluttede prosjekter ved SKOK med andre finansieringskilder: Peder Sather Grant Program, Globale samfunnsutfordringer, UiB, STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), egenfinansierte postdoktorstillinger og bokprosjekt som ble til etter konferanser finansiert av Bergen Universitetsfond.

Native/Immigrant/Refugee | Peder Sather-senteret, UC Berkeley | Peder Sather Grant Program

Tittel: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides og Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds

Prosjektleiar: Gjesteforskar og professor Christine Jacobsen, SKOK og Leti Volpp, Center for Race and Gender, UC Berkeley

ProsjektmedarbeidararBeth Piatote, Native American Studies, UC Berkeley; Fantasia Painter, Native American Studies, UC Berkeley; Marry-Anne Karlsen, SKOK; Kari Anne Drangsland, SKOK; og Jessica Schultz, Det juridiske fakultetet, UiB.

Prosjektperiode: 2018-2019 og 2020-2023

Dette prosjektet hadde to fasar: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides og Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movements Across Contested Grounds.

Første fase utforska dei innbyrdes forholda mellom kategoriane "innfødd," "innvandrar" og "flyktning" i ein periode der ein stramma inn grensene.

Andre fase bidrog intellektuelt til korleis vi forstår immobilitet. Covid-19-pandemien har påverka mobiliteten både innad i lokalsamfunn og over internasjonale grenser på ein måte som er utan sidestykke. Dette neste trinnet i det vellukka forskingssamarbeidet mellom SKOK og UC Berkeley ønskte i lys av Covid-19-krisa å utforske korleis kategoriar som "innfødd," "innvandrar" og "flyktning" blir brukt nedsettande og som grunnlag for krav.

Speculative Urban Futures: Inequality and Migration | Globale samfunnsutfordringar, UiB

Tittel: Speculative Urban Futures: Inequality and Migration

Prosjektkoordinator: Global Research Programme on Inequality (GRIP)

Prosjektmedarbeider ved SKOK: Gjesteforskar og professor Christine M. Jacobsen

Prosjektperiode: 2021-2022

Dette prosjektet utforsket mulige framtider for byer.

New Tools for Transnational Analysis in Postgraduate Intersectional Gender Research | STINT | Institutional Grants

Prosjekt: New Tools for Transnational Analysis in Postgraduate Intersectional Gender Research
Prosjektleder: Linköpings universitet - SKOK var en av universitetspartnerne.
Prosjektperiode: 2018-2019

SKOK var ein av partnarane i dette internasjonale prosjektet, som har som mål å styrke jobbmoglegheitene til doktorgradskandidatar innanfor kjønnsforsking.

Donna McCormack | Bok: Queer Postcolonial Narratives and the Ethics of Witnessing | Postdoktorstilling 2011-2014

Donna McCormack gav ut boken Queer Postcolonial Narratives and the Ethics of Witnessing da hun var postdoktor ved SKOK.

Kari Jegerstedt | Bok: Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices | Bergen Universitetsfond

Kari Jegerstedt var en av redaktørene for boken Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Boken var et resultat av konferansen Black Venus: Body, Desire, Figuration and Narrative, som ble finansiert av midler fra Bergen Universitetsfond.

Kari Jegerstedt | Bok: Gendered Citizenship and the Politics of Representation | Bergen Universitetsfond

Kari Jegerstedt var en av redaktørene for boken Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Boken var et resultat av The Ida Blom Conference: Gendered citizenship: History, Politics and Democracy i 2013, som ble finansiert av midler fra Bergen Universitetsfond.

Tidligere ph.d.-prosjekt ved SKOK

Under finner du en kronologisk oversikt over avlagte doktorgrader ved SKOK – de nyeste øverst. Klikk på prosjektet for å lese mer.

The politics of racial translation: Negotiating Foreignness and Authenticity in Russophone Intersectional Feminism and Timati's Hip-hop (2012-2018) | Dinara Yangeldina | 2023 |

Forsker: Dinara Yangeldina

Disputas: 2023

Hva skjer med rase-, kjønns- og seksualitetspolitikk i interseksjonell feminisme og hiphop når de forflytter seg østover til postsovjetiske, russiskspråklige kontekster?

Denne avhandlingen utforsker oversettelsens betydning i sirkulasjonen av det amerikanske, engelskspråklige idiomet ‘rase som motstand’ i russiskspråklige tilpasninger av hiphop og interseksjonalitet i perioden 2012-2018.

Ved hjelp av digital etnografi, diskursanalyse og nærlesing av et utvalg musikkvideoer, analyseres to oversettelsesprosjekter empirisk: en russiskspråklig grasrotside for interseksjonell feminisme, FIO (Feminist Intersectionality Against Oppression), og den – i Russland kontroversielle – tatarisk-jødiske hiphop-entreprenøren Timati.

"'Taking part in society the way I am.' An exploration of active citizenship norms in Denmark and Norway" | Noor Jdid | 2021|

Forsker: Noor Jdid

Disputas: 2021

Begrepet aktivt medborgerskap forbindes gjerne med positive verdier som naboskap, frivillighet og politisk deltakelse. Vi kjenner begrepet fra politisk retorikk, der det viser til en forventning om at borgere skal delta i samfunnslivet, eksempelvis i organisasjoner eller aktiviteter av formell karakter.

I sin avhandling undersøker Jdid norske og danske borgeres forståelser av aktivt medborgerskap og deres motivasjon for deltakelse i samfunnet. Jdid har snakket med 123 personer i fem nabolag i Oslo og København. Disse personene er ikke rekruttert ut ifra bestemte identitetskategorier eller en bestemt forståelse av hvem som er «aktiv» eller ikke. På denne måten fanger Jdid opp ulike forståelser av aktivt medborgerskap, og hvordan disse forståelsene er formet gjennom både stedstilhørighet, livserfaring og maktrelasjoner i det danske og norske samfunn.

Working to "Wait Well." Exploring the temporalities of irregular migration in Germany | Kari Anne Klovholt Drangsland | 2021

Forsker: Kari Anne Klovholt Drangsland

Disputas: 2021

Drangslands avhandling er en studie av tysk migrasjonskontroll etter 2015 og landets rolle i "flyktningekrisen" i 2015 og 2016. Landet behandlet mer enn 1,2 millioner asylsøknader, og Merkel’s ord «vi klarer det» ble nær ikoniske. Samtidig gjennomførte tyske myndigheter endringer i asyl- og flyktningpolitikken som medførte økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser og lengre ventetider.

Denne utviklingen er et utgangspunkt for Drangslands studie, som hadde som en hovedmålsetting å undersøke betydningen av venting, midlertidighet og fremtidsforestillinger både i migrasjonskontrollen og i migranters liv. Avhandlingen var en del av det NFR-finansierte prosjektet WAIT.

Problematizing the transgender phenomenon: sexual geopolitics and Europeanization in contemporary Ukraine | Nadzeya Husakouskaya | 2019

Forsker: Nadzeya Husakouskaya

Disputas: 2019

Avhandlingen utforsker framveksten av transkjønn som fenomen eller problemområde innenfor profesjonalisert NGO-aktivisme i Ukraina. Husakouskaya undersøker hvordan transkjønn skapes om patologisk fenomen gjennom en medisinsk forståelsesramme, samtidig som fenomenet transkjønn får en sentral geopolitisk betydning i Ukrainas forhold til EU, som symbol og pekepinn på demokratisering.

Avhandlingen bidrar å utvide perspektiver og nedslagsfelt for internasjonal forskning på kjønn og seksualitet, samtidig som den bidrar med viktige kjønns- og seksualitetsperspektiver på forskning om europeisering generelt, post-sosialistiske staters relasjon til EU spesielt. Framfor alt viser avhandling den sentrale geopolitiske betydningen av kjønn og seksualitet i dagens europeiske Øst-Vest-relasjoner.

Tarrying with Sexual Matters; Thinking Change from Lacan to Badiou | Magnus Bøe Mikkelsen | 2018

Forsker: Magnus Bøe Mikkelsen

Disputas: 2018

Det overordnede spørsmålet for avhandlingen er hvordan endring og nyskaping er mulig. Dette utforskes gjennom en lesning av Alain Badious filosofi og dennes såkalte traversering av Jacques Lacans psykoanalytiske antifilosofi. Hvilke implikasjoner har denne traverseringen for Badious tenkning omkring subjektets forutsetninger og mulighetsbetingelsene for radikal endring? 

Politicization of grievable lives on the Iranian Facebook pages | Gilda Seddighi | 2017

Forsker: Gilda Seddighi

Disputas: 2017

Avhandlingen tar for seg produksjon av tekst om politiske fanger og om aktivister som mistet livet under den politiske konflikten rundt presidentvalget i 2009 – kjent som den grønne bevegelsen – på iranske Facebook-sider mellom 2011-2013. Prosjektet fokuserer på hvordan den politiske posisjoneringen «apolitisk» er skapt gjennom emosjonelle utrykk på tre Facebook sider: «We are all Haleh Sahabi», «Nasrin Sotoudeh» og «Supporters of Mourning Mothers Harstad».

Avhandlingen støtter seg på tidligere forskning om konstitutive sorg-praksiser og ritualer i shia-iransk politisk kultur for å se hvordan disse praksisene reproduseres i digitale medier. Det vil bli rettet særlig fokus på kjønn og seksualitetsnormer i sorg-prosesser, og hvordan disse muliggjør hvem kan bli subjekt for sorgen (og dermed ekskludere andre), hvordan normer om kjønn og seksualitet i sorg-prosesserer bidrar til produksjon av diskursen omkring «sørgbare liv» på iranske Facebook-sider, og hvordan emosjonelle utrykk på disse sidene bidrar til den politiske posisjoneringen som «apolitisk».

Prosjektet benytter seg av det teoretiske rammeverket til Pierre Bourdieu og Judith Butler, med særlig vekt på begrepet «politisering». Likheter og ulikheter mellom disse teoretiske perspektivene på «politisering» blir diskutert for å fremheve at mens digitale medier kan brukes til politisk posisjonering, og annerkjennelse av politiske fanger og liv mistet i politisk konflikt, er det samtidig noen liv som ikke er anerkjent som «sørgbare» hvis de ikke er i samsvar med visse kjønnsnormer.

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel | Synnøve Økland Jahnsen | 2014

Forsker: Synnøve Økland Jahnsen

Disputas: 2014

Avhandlingen til Jahnsens retter et kritisk blikk mot endringer i norsk prostitusjonspolitikk og stiller seg spørrende til” modelltenkningen” som preger internasjonale prostitusjonsdebatter, der det ene lands tilnærming holdes frem mot det andre.

Studien avdekker store variasjoner med hensyn til hvordan norsk prostitusjonspolitikk fortolkes og implementeres på lokalt nivå og illustrere med dette noen av de mange metodologiske grunnproblemene som preger menneskehandel som forskningsfelt.

Avhandlingen var en del av det NFR-finansierte prosjektet Thought as Action.

The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature | Claus Halberg | 2013

Forsker: Claus Halberg

Disputas: 2013

I denne avhandlingen ser Halberg på to fremtredende aspekter ved arbeidet til den franske 1900-tallsfilosofen Maurice Merleau-Ponty: på den ene siden det filosofiske fokuset på og tilnærming til natur som er gjennomgående i både hans tidligere og senere tekster, og hans tendens til å seksualisere og spesielt feminisiere terminologien han bruker for å tilnærme seg dette problemet.

Gjennom nærlesninger av Merleau-Pontys tekster vises det i avhandlingen hvordan det filosofiske problemet om natur for ham handler om vår erfaring av den som annethet, uminnelighet og generativitet, og hvordan disse aspektene antar feminine skikkelser i tekstene hans. Når det gjelder naturen som annethet, vises det hvordan denne annetheten gjennom Merleau-Pontys tekster implisitt antar skikkelsen til det” evig kvinnelige,” forstått som det uoppnåelige, uutgrunnelige objektet for en tradisjonell maskulin erobringsfantasi.

Debating family law in contemporary Iran:  Continuity and Change in Women’s Rights Activits’ Conceptions of Shari’a and Women’s Rights | Marianne Bøe | 2012

Forsker: Marianne Bøe

Disputas: 2012

Spørsmålet om hvorvidt shari‘a og kvinners rettigheter kan kombineres er svært omstridt og diskuteres flere steder i dag, også i Den islamske republikken Iran. Avhandlingen ser på iranske kvinnerettighetsaktivisters oppfatninger av shari‘a og kvinners rettigheter slik de kommer til uttrykk i deres diskusjoner av familielov.

Avhandlingen bygger på intervjuer og samtaler med flere iranske kvinnerettighetsaktivister i Iran og noen bosatt i Europa, samt studier av lovtekster, filmer, og internettsider hvor ekteskapsordninger og familielov blir omtalt. Avhandlingen viser at iranske kvinnerettighetsaktivister har svært ulike syn på og tilnærminger til familielov.

Rebuilding Lives after Genocide: Life Histories of Rwandan Refugees in Zimbabwe and Norway |  Gaudencia Mutema | 2005

Forsker: Gaudencia Mutema

Disputas: 2005

Studien ser på hvordan rwandiske flyktninger som har gjennomlevd folkemordet i Rwanda, gjenoppbygger sitt liv i Zimbabwe og Norge. Flyktningene har gjennomlevd stor nød og mange traumer forbundet med folkemordet og gjenkaller ofte de vanskelige minnene i sine nye omgivelser.

Avhandlingen viser at dette til tross, så tilpasser de seg sin nye livssituasjon på en meningsfull måte; ved bruk av ulike intellektuelle, følelsesmessige, spirituelle, og kulturelle kilder greier de å håndtere vanskelige følelsesmessige situasjoner.