Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

– Hvorfor er det viktig med tverrfaglighet?

Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.

Toppene om TVEPS

Producer:
Gunhild Agdesteen

Main content

TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring trener helse- og sosialfagsstudenter i tverrfaglig samarbeid.

Men, hvorfor er tverrfaglig samarbeid så viktig? Vi har spurt og fått svar. 

Helhetlig tilbud

– Det er ingen som jobber alene for å løse pasientenes eller klientenes helseproblemer. Man jobber i en sosial konteks, i et yrke hvor andre yrkesgrupper er en del av det helsetilbudet som pasientene får, sier Berit Rokne, rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). 

Rokne forklarer at tverrfaglighet om å gi et helhetlig tilbud til mottakerne av helse- og omsorgstjenester. 

– Hvis man skal jobbe enkeltvis går man glipp av mye informasjon om pasienten, og ikke minst; hva som hjelper for pasienten.

Forberede studentene på arbeidslivet

Studentene i TVEPS er i slutten av studieløpet og kommer fra HVL og Universitetet i Bergen (UiB). Hittil har 200 studenter i året fått TVEPS-praksis, men fra høsten 2020 blir det obligatorisk for over 800 studenter per år.

Bakgrunnen for at TVEPS blir obligatorisk er Kunnskapsdepartementets nye forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene. Her inngår tverrprofesjonell læring som 1 av 12 obligatoriske læringsutbytter for fremtidens studieprogrammer.

Les mer: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sier målet med TVEPS er å forberede studentene på den tverrfaglige samhandlingen de møter i arbeidslivet.

– Det er nesten ingen helseutfordringer som kan løses av en disiplin alene. Vi må jobbe på tvers av ulike fag og profesjoner, for å gi det beste helsetilbudet, sier Olsen og legger til; 

– Vi skal utdanne våre studenter på en slik måte at de er best mulig rustet til å møte den hverdagen de skal inn i som helsepersonell.

Komplekse utfordringer

Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper har økende fokus, - og etterlyses, i helsesektoren. Forskriften om obligatorisk tverrprofesjonell læring handler om et felles løft for å styrke helse- og sosialfagutdanningenes kompetanse i tverrfaglig samarbeid.

Viktig, i møte med pasienter som har stadig mer komplekse utfordringer, sier Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin og instituttleder ved Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 

– Befolkningen blir eldre, har flere sykdommer, lever lenger med flere sykdommer og sykdommene er ofte kroniske. Da trenger man flere perspektiv for å ivareta pasientene på en god måte. TVEPS er en fantastisk anledning for studenter til å komme i kontakt med andre fagprofesjoner som de trenger å arbeide sammen med etter at de er ferdige som studenter. Det å få den muligheten i studier skulle jeg ønske jeg hadde som student. 

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? Vi spurte noen av studentene som hadde praksis gjennom TVEPS våren 2019 (saken forts. under videoen).

TVEPS-studenter i praksis

Producer:
Gunhild Agdesteen

Les mer: Hva sier TVEPS-studentene? Astrid på musikkterapi: Tverrfaglighet ga bredere forståelse // Thea på juss: – Unik mulighet til tverrfaglighet på jusstudiet // Mina på ernæring: – Lærerikt å samarbeide med andre profesjoner // Astrid på psykologi: – Tverrfaglighet er interessant og nyttig // Einar på barnehagelærer: – Nyttig med tverrfaglig praksis i barnehage

Hvordan foregår det?

TVEPS har siden 2012 sendt grupper med studenter fra medisin- og helsefag til sykehjem. De senere årene har vi utvidet våre praksisarenaer til hjemmetjeneste, barnehage, Frisklivs- og mestringssentre, Lærings- og mestringssentre, rehabilitering og sosialtjeneste. Høsten 2019 blir første gang vi tester ut TVEPS i samarbeid med Etat for barn og familie og Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Hvem deltar i TVEPS 2019, illustrasjon oppdatert august 2019
Photo:
Illustrasjon, TVEPS

Les mer: Hva opplever du som student i TVEPS? Her forklarer vi steg for steg

TVEPS sitt mål er å skape læringsomgivelser som fremmer tverrfaglig utvikling hos studentene, - og som gir merverdi for praksissted og enkeltpersoner. Alle våre praksisarenaer kan du lese om her: Praksissteder i TVEPS

I denne videoen forklarer TVEPS-leder Ane Johannessen hvordan TVEPS på sykehjem fungerer (video fra 2018). 

Hva er TVEPS?

Producer:
Gunhild Agdesteen