Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Brøggerprisen 2023

Rolf Birger Pedersen ble tildelt Brøggerprisen 2023

På årets vinterkonferanse i Trondheim har professor Rolf-Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen i dag blitt tildelt Brøggerprisen. Han mottok prisen for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av oseansk litosfære, hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og dyphavets geobiologiske prosesser.

Main content

Tekst fra NGF:

Rolf-Birger startet sin geologiske forskningskarriere i 1977, da han tok fatt på sitt Cand.real.-studium. Studiet omfattet et Kaledonsk ofiolitt-kompleks i Vest-Norge, i en tid da både relasjonen mellom ofiolitter og havbunnsspredning og platetektonikk nylig var blitt etablert. Cand.real. oppgaven ble belønnet med en av de beste karakterer som er blitt gitt ved instituttet. Dr.philos-avhandlingen var et omfattende studium av Kaledonske ofiolitter i hele Norge. Flere av publikasjonene fra doktorgraden er i dag betraktet som klassiske arbeider. Rolf-Birger ble i 1992 ansatt som førsteamanuensis ved instituttet, og ble professor samme sted i 1999.

Med over 20 år med landbaserte ofiolitt-studier som bakgrunn og ballast, ble Rolf-Birgers interesse etter hvert dreid mer inn mot ofiolitters opprinnelses-sted, dvs. moderne, in-situ havbunnskorpe. Kartleggingen av hydrotermal aktivitet og magmatisme i Norskehavet og Grønlandshavet var en fullstendig ny vinkling innen den geologiske forskningen i Norge. Det fanget derfor manges interesse, både innen fagmiljøet, men også i media.

Interaksjon mellom vulkanske bergarter og mikrobielt liv ble etter hvert et nytt interesseområde for kandidaten. Dette førte til samarbeid mellom geologer og mikrobiologer ved universitetet, og sammen med kollegaer fra begge miljøer begynte kandidaten planleggingen for etablering av et senter for fremragende forskning. Senter for Geobiologi fikk tildeling som SFF i 2007, med Rolf-Birger som senter-direktør. Den overordnede målsettingen for Senter for Geobiologi var å utvikle ny fundamental kunnskap om samspillet mellom geosfæren og biosfæren og livets opprinnelse. Senteret har ført til utviklingen av en ny generasjon forskere med både geologi og biologi som fagområde, og forskningen har åpnet dørene til en ny, og hittil lite kjent, verden.

I 2017 ble Rolf-Birger leder av et nytt senter, K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning, som etterfulgte Senter for Geobiologi. Fra 2021 er han leder for Senter for dyphavsforskning der det bl.a. utvikles grunnleggende kunnskap rundt potensialet for utvinning av mineraler i dyphavet.

Rolf-Birger har bidratt til å bygge opp både enkeltforskere og forskergrupper, til å skaffe utstyr og ta i bruk moderne og innovativ teknologi for å nå nye forskningsmål, og til å skaffe finansiering til forskergruppene rundt seg. Han har deltatt i feltarbeid og ekspedisjoner til sjøs over hele verden og har vært toktleder og ledende forsker på mer enn 20 av disse ekspedisjonene. Han er i dag en internasjonalt anerkjent forsker med hovedinteresse innen havbunnsspredning, dannelse av oseansk litosfære og hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og dyphavets geobiologiske prosesser – både i moderne tid og i jordens tidlige historie. Hans egen ekspertise ligger primært innen geokjemi og petrologi, men som senterleder har han bygget bro mellom geofag og biologi på nye spennende måter.

William Helland-Hansen fra komiteen overleverte diplomet. Komiteen besto ellers av Brit-Lisa Skjelkvåle og Mathias Forwick.