Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utvalg

Lektorutdanningsutvalget

Lektorutdanningsutvalget har ansvar for fakultetets femårige lektorprogram, samt fagdidaktikk i realfag i PPU.

Main content

Lektorutdanningsutvalget fungerer som lokalt programstyre for MNs lektorprogram, på samme måte som instituttenes programstyrer. I tillegg behandler utvalget øvrige saker ved fakultetet som gjelder lærerutdanning.

Utvalget byttet navn fra Lærerutdanningsutvalget til Lektorutdanningsutvalget vinteren 2019 for å harmonisere navnebruken på tvers av fakultetene.

Sammensetning

Lektorutdanningsutvalget består av

 • leder (for 2 år av gangen)
 • 1-2 studentrepresentanter (for 2 år av gangen)
 • to representanter fra skoleverket (VGS og ungdomsskole)
 • en representant fra hvert av instituttene:
             - Matematisk institutt,
             - Kjemisk institutt,
             - Institutt for biovitenskap
             - Institutt for fysikk og teknologi
             - Institutt for geovitenskap
 • Hvis alle instituttrepresentantene er fagdidaktikere - en annen vitenskapelig tilsatt. Hvis ingen av instituttrepresentantene er fagdidaker - en fagdidaktiker
 • en pedagog fra Institutt for pedagogikk

Nåværende representanter

Kikki Kleiven, Institutt for geovitenskap/leder av utvalget
Jorun Nyléhn, Institutt for biovitenskap (vikar V21: Tom Klepaker)
Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet
Erik Holst, Bergen Katedralskole
Gunnar Nyhammer, Holen skole
Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk
Odd André Karlsen, representant for disiplinfagene
Mette Andresen, Matematisk institutt
Matthias Stadler, Kjemisk institutt
Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi 

Sekretær
Marianne Jensen, Matematisk institutt

Mandat

Lektorutdanningsutvalget (LU) er et rådgivende og arbeidende organ for fakultetet i saker knyttet til lærerutdanning. Arbeidsområdet er lærerutdanning i realfag (grunnutdanning, etter- og videreutdanning). LU fungerer som et lokalt programstyre for lektorprogrammet og realfagsdidaktikkdelen av PPU. Som del av UiBs lektorutdanning forholder LU og fakultetet seg til faste sentrale organer som Styringsgruppen for lektorutdanning, Programrådet for lektorutdanning og Praksisutvalget, der MN er representert med henholdsvis (utdannings)dekan, LU-leder og en fagdidaktiker. LU har ansvar for utvikling, kvalitet og drift av studieprogrammet, herunder

 • Oppdatere programmets oppbygning og overordnede læringsutbytte i henhold til rammeplan, sentrale føringer, den faglige utviklingen, etc.
 • Tilrettelegge for at studentene kan nå programmets læringsutbytte på en tilfredsstillende måte.
 • Sikre faglig helhet og samordning innad i programmet, samsvar mellom forventet læringsutbytte, undervisnings- og vurderingsformer.
 • Kvalitetssikring og utvikling av undervisnings- og vurderingsformer i programmet som helhet.
 • Sikre at de involverte fagmiljøene er godt kjent med utviklingen og overordnet struktur i programmet.
 • Ansvar for å sikre godt samarbeid og informasjonsflyt internt i programmet og med andre institutt og institusjoner som er bidragsytere i programmet
 • Sørge for samarbeid med alle aktuelle institutter som bidrar med emner i programmet for å sikre variasjon av undervisningsmetoder og vurderingsformer, god overordnet struktur og jevn arbeidsbelastning
 • Ansvar for den helhetlige studiekvaliteten i henhold til UiBs kvalitetsrutiner, herunder:
  - Gi oppdrag til og gjennomgå årlig rapport fra ekstern fagfelle
  - Utarbeide en kort årlig egenvurdering av programmet, blant annet basert på egenvurderingene av emnene.
  - Gjennomføre programevaluering minst hvert 5. år
 • Bidra til rekruttering og profilering av programmet
 • Planlegging av timeplaner og koordinering av arbeidsbelastning i parallelle emner gjennom semesteret.
 • Faglig ansvar for overgangsordninger fra andre studier og til videre studier, inkludert opptakskrav og innpassing av ekstern utdanning.
 • Innstilling til, og begrunnelse for opptaksrammer for det aktuelle programmet.
 • Mottak av nye studenter og faglige/sosiale tiltak i programmet.
 • Ansvar for tilrettelegging av integrerte utvekslingsopphold og andre internasjonaliseringstiltak på programmet.
 • Godkjenne studentenesmasteravtaler.

For PPU har LU i tillegg følgende mandat:

 • Sikre faglig helhet og samordning i realfagsdelen av programmet
 • Bidra til rekruttering og profilering av programmet (realister)
 • Revisjon av fagkrav for opptak (realfag) i samarbeid med involverte institutt
 • Innstilling til, og begrunnelse for opptaksrammer for realister
 • Planlegging av timeplaner og koordinering av arbeidsbelastning i parallelle emner gjennom semesteret

(Vedtatt i fakultetsstyret 17.06.2020)