Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forsking

Forskingsprosjekt

Senter for vitskapsteori (SVT) leier og deltek i ei rekke større og mindre forskingsprosjekt.

Neste
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right
CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk. Skjermdump av Covid-19-dashboardet til Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ved Johns Hopkins University. URL: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Foto/ill.:
JHU CSSE COVID-19 Data
1/11
A canal with boats on both sides
Det EU-finansierte CANALS-prosjektet skal utforske nye måtar ein kan mobilisere kunnskap om vassinfrastrukturar på for å fremje tilpasningsdyktig avgjerdsletaking.
Foto/ill.:
Radwan Skeiky/Unsplash
2/11
Logo for the project MENSA
MENSAs overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk.
Foto/ill.:
The MENSA project
3/11
People and dogs on snowclad ground in front of mountain
SeMPER Artic-prosjektet: Uummannaq-samfunnet samler seg på isen foran øya mens de venter på at hundeløpet skal starte. Bildet er tatt av Jean-Michel Huctin, forskningssenteret CEARC, ARTisticc Project, 2015.
Foto/ill.:
Jean-Michel Huctin
4/11
Fiskebåtar på sjøen
Hovudmålet til LoVeSe-SDG-prosjektet er å ta i bruk nye tverrfaglege metodologiar frå samfunnsvitskap, humaniora, havbruksvitskap og matematikk for å vurdere og kritisk analysere noverande kunnskap relatert til det internasjonale mandatet om å møte berekraftsmåla til FN. For å støtte opp under dette målet jobbar ein i prosjektet med eit konkret døme, Andøy kommune i Vesterålen i Nord-Noreg.
Foto/ill.:
Joren Room
5/11
Primstav
CALENDARS-prosjektet: Primstaven er en såkalt «evigvarende» kalender som kan brukes år etter år.
Foto/ill.:
Elisabeth Schøyen Jensen
6/11

CCBIO - an introduction

Denne videoen gir et innblikk i CCBIOs arbeid.
Produsent:
CCBIO
7/11
The members of the SuperMoRRI consortium
SuperMoRRI-konsortiet bygger vidare på MoRRI-prosjektet (2014-2018), som utvikla og innførte det første systemet for overvaking av RRI (ansvarleg forsking og innovasjon) i Europa. SuperMoRRI held fram dette arbeidet, og sikrar vedvarande datainnsamling, samanstilling og vidare vurdering og forbetring av MoRRI-indikatorane.
Foto/ill.:
SuperMoRRI
8/11
Picture of leaves - official graphical profile for Afino
AFINO er eit nettverks- og læringssenter for ansvarleg forsking og innovasjon og bedrifter sitt samfunnsansvar i Noreg.
Foto/ill.:
Unsplash
9/11
RECIPES-prosjektets logo for neonicotionid-studien
Målet med BeeCaution, spin-off-prosjektet til RECIPES, er å bygge et norsk epistemisk nettverk av relevante aktører for å engasjere seg i RECIPES-diskusjonen om føre-var-prinsippet og innovasjon, med spesifikt fokus på casestudien om neonicotinoide plantevernmidler og bier.
Foto/ill.:
BeeCaution/RECIPES
10/11
A logo with the letters C and D in green on top of two pink half-circles and the words Communicatin Cognitive Decline Language Games and Tactile Objects in light red
CCD er eit innovasjonsprosjekt finansiert av UiB idé som skal teste eit taktilt og visuelt verktøysett som freistar å synleggjere sjukdomserfaringa til dei som lev med kognitiv svikt.
Foto/ill.:
CCD
11/11
Tilbake

Hovedinnhold

SVT har dei siste åra lukkast med å hente inn eksterne forskingsmidlar, og nedanfor finn du informasjon om våre noverande prosjekt, prosjektleiarar og finansieringskjelder- og program.

Klikk på prosjektet for meir informasjon.

Europeisk rammeprogram (Horisont 2020)

Excellent Science

Under pillaren Excellent Science har SVT eitt prosjekt innanfor Det Europeiske Forskingsrådet (ERC): CALENDARS. ERC sitt hovudmål er å fremje forsking av høg kvalitet i Europa gjennom å investere i dei beste forskarane og dei beste ideane. SVT har vidare eitt prosjekt innanfor Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships – lønns- og mobilitetsmidlar for forskarar som vil fremje karrieren sin med eit utanlandsopphald: CANALS. SVT har også ein SEAS-postdoktor under Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) COFUND. COFUND har som føremål å stimulere regionale, nasjonale eller internasjonale program som skal fremje kvalitet i forskarane si utdanning, mobilitet og karriereutvikling, samt dele dei beste føredømene blant Marie Skłodowska-Curie-prosjekt.

Science with and for Society (SwafS)

Science with and for Society (SwafS) i H2020 hadde som mål å bygge eit effektivt samarbeid mellom vitskap og samfunn, å rekruttere nye akademiske talent og kombinere framifrå forsking med sosialt medvit og samfunnsansvar. SVT har per dags dato eitt pågåande forskingsprosjekt under SwafS: SUPER MoRRI.

Scott Bremer | CALENDARS | ERC Starting Grant

Prosjekt: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions
Prosjektleiar: Scott Bremer
Prosjektperiode: 2019 – 2024

Simon Meisch | CANALS | MSCA European Fellowship

Prosjekt: Changing Water Cultures
Prosjektleiar ved SVT: Simon Meisch  
Prosjektperiode: 2021-2023

Aistė Klimašauskaitė | SEAS | MSCA COFUND

Kjetil Rommetveit og Roger Strand | SUPER MoRRI | SwafS-2018-1

Noregs forskingsråd (NFR)

Noregs forskingsråd fordeler årleg ti milliardar til forsking og innovasjon som bygger kunnskap for ei berekraftig framtid og møter dei store samfunnsutfordringane.

Prosjekt, senter og forskarskular med støtte frå NFR:

Kjetil Rommetveit  | DIGIT | Forskerskole - FORSKSKOLE

Prosjekt: DIGIT: Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn
Prosjektpartner ved SVT: Kjetil Rommetveit
Prosjektperiode: 2022–2030

Kjetil Rommetveit  | CoPol | Forskerprosjekt – SAMRISK

Prosjekt: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk
Prosjektleiar: Kjetil Rommetveit
Prosjektperiode: 2021–2025

Kjetil Rommetveit  | ASMOG | Kompetanse- og samarbeidsprosjekt - MAROFF-2

Mimi E. Lam | MENSA | Forskerprosjekt – MARINFORSK

Prosjekt: Managing Ethical Norwegian Seascape Activities
Prosjektleiar: Mimi E. Lam
Prosjektperiode: 2020–2024

Jeroen van der Sluijs | BeeCaution | FORSTERK

Jan Reinert Karlsen | Neuro-SysMed: Nevrodegenerasjonens filosofi | Forskingssenter for klinisk behandling (FKB)

Prosjekt: Neuro-SysMed: Nevrodegenerasjonens filosofi
Prosjektleiar ved SVT: Jan Reinert Karlsen
Prosjektperiode: 2019-2027

Anne Bremer | AFINO | SAMANSVAR

Prosjekt: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge
Prosjektleiar ved SVT: Anne Bremer
Prosjektperiode: 2019-2024

Jeroen van der Sluijs | #LoVESeSDG | MILJØFORSK

Roger Strand | CCBIO | Senter for framifrå forsking (SFF)

Senter: Centre for Cancer Biomarkers
Forskingsleiar ved SVT: Roger Strand
Senterperiode: 2013-2023

Andre finansieringskjelder

SVT er involvert i eitt samfinansiert prosjekt:

SeMPER-Arctic er finansiert av The Belmont Forum, ei samling  av finansieringsorganisasjonar, internasjonale vitskapsråd og regionale konsortia dedikert til tverrfagleg forsking. Forskingsråd i Frankrike, Noreg, Russland, Sverige og Nederland sponsar prosjektet.

SVT har også motteke støtte frå UiB idé for innovasjonsprosjektet Communicating Cognitive Decline: Language Games and Tactile Objects (CCD).

Anne Bremer | SeMPER-Arctic | The Belmont Forum: Arctic2019 – Science for Sustainability

Jan Reinert Karlsen | Communicating Cognitive Decline: Language Games and Tactile Objects (CCD) | UiB idé

PhD-prosjekt

Per dags dato har SVT fem doktorgradsstipendiatar som jobbar med kvart sitt PhD-prosjekt:

Thor Olav Iversen | Kvantifisering av matsikkerheit | UIB

Doktorgradsprosjektet til Thor Olav Iversen tek føre seg utviklinga av eit kritisk rammeverk for å vurdere kvantifisering av matsikkerheit.

Matsikkerheit og svolt er framleis utbreidd i både utvikla land og utviklingsland. Ifølgje den mest brukte indikatoren er 800 millionar menneske underernærte globalt, 170 millionar færre enn for to tiår sidan. Slike estimat avheng av metodologien som vert nytta til å kvantifisere matsikkerheit.

Målemetodar har også påverknad på utforminga, målrettinga, skalaen og tidsperspektiva på politiske tiltak som freistar å motvirke svolt.

Emma Jane Lord | Utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk | UiB

Emma Jane Lord har nyleg gjennomført feltarbeid om dei samfunnsmessige konsekvensane av utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk i Vest-Tanzania.

For tida analyserer ho resultata sine på bakgrunn av spørsmål rundt ulike aspekt av rettferd (økonomisk distribusjon av fordelar, anerkjenning av samfunnsgrupper og prosedyrer rundt deltaking og representasjon); om og korleis ein kan utarbeide ansvarlegheitsmekanismar for internasjonal lovgjeving og politikk med tanke på utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk.

Denne forskinga på avskogingsprosessar og styring er tverrfagleg og relatert til konseptet miljørettferd innanfor politisk økologi.

Dafne Lemus | Kontroversar rundt hormonforstyrrarar | UiB

I doktorgradsprosjektet sitt set Dafne Lemus føre seg å studere rolla djup usikkerheit og vitskapleg usemje spelar i pågåande kontroversar rundt hormonforstyrrarar.

Elisabeth Schøyen Jensen | CALENDARS-prosjektet | H2020 – ERC

Elisabeth Schøyen Jensen er doktorgradsstipendiat på CALENDARS-prosjektet til Scott Bremer.

I prosjektet forskar ein på korleis raske sesongvariasjonar påverkar ulike institusjonar i samfunnet og korleis vi kan tilpasse oss endringar i klimaet på nye måtar.

Magdalena Wicher | SUPER MoRRI-prosjektet | H2020 – SwafS

Magdalena Wicher er doktorgradsstipendiat på SUPER MoRRI-prosjektet. I avhandlinga si fokuserer ho på styringsaspekt av RRI.

Mathias Venning | NORCE sitt CONFER-prosjekt | H2020 - Societal challenges

Mathias Venning er tilsett ved NORCE og er teke opp på ph.d.-programmet via Senter for vitskapsteori. Han jobbar for tida med CONFER-prosjektet. CONFER er finansiert under EU sitt Horisont 2020-program og fokuserar på klimatilpassing gjennom samprodusering av klimatenester i Aust-Afrika

Johannes Andresen Oldervoll | CoPol-prosjektet | NFR - SAMRISK

Johannes Andresen Oldervoll er doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet CoPol: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk. CoPol studerer smittesporing som digital politikk og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentleg helse og fundamentale rettar.