Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forsking

Forskingsprosjekt

Senter for vitskapsteori (SVT) leier og deltek i ei rekke større og mindre forskingsprosjekt.

Neste
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right
CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk. Skjermdump av Covid-19-dashboardet til Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ved Johns Hopkins University. URL: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Foto/ill.:
JHU CSSE COVID-19 Data
1/7
Logo for the project MENSA
MENSAs overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk.
Foto/ill.:
The MENSA project
2/7
People and dogs on snowclad ground in front of mountain
SeMPER Artic-prosjektet: Uummannaq-samfunnet samler seg på isen foran øya mens de venter på at hundeløpet skal starte. Bildet er tatt av Jean-Michel Huctin, forskningssenteret CEARC, ARTisticc Project, 2015.
Foto/ill.:
Jean-Michel Huctin
3/7
Fiskebåtar på sjøen
Hovudmålet til LoVeSe-SDG-prosjektet er å ta i bruk nye tverrfaglege metodologiar frå samfunnsvitskap, humaniora, havbruksvitskap og matematikk for å vurdere og kritisk analysere noverande kunnskap relatert til det internasjonale mandatet om å møte berekraftsmåla til FN. For å støtte opp under dette målet jobbar ein i prosjektet med eit konkret døme, Andøy kommune i Vesterålen i Nord-Noreg.
Foto/ill.:
Joren Room
4/7
Primstav
CALENDARS-prosjektet: Primstaven er en såkalt «evigvarende» kalender som kan brukes år etter år.
Foto/ill.:
Elisabeth Schøyen Jensen
5/7

CCBIO - an introduction

Denne videoen gir et innblikk i CCBIOs arbeid.
Produsent:
CCBIO
6/7
Picture of leaves - official graphical profile for Afino
AFINO er eit nettverks- og læringssenter for ansvarleg forsking og innovasjon og bedrifter sitt samfunnsansvar i Noreg.
Foto/ill.:
Unsplash
7/7
Tilbake

Hovedinnhold

SVT har dei siste åra lukkast med å hente inn eksterne forskingsmidlar, og nedanfor finn du informasjon om våre noverande prosjekt, prosjektleiarar og finansieringskjelder- og program.

Klikk på prosjektet for meir informasjon.

Europeisk rammeprogram (Horisont 2020)

Excellent Science

Under pillaren Excellent Science har SVT eitt prosjekt innanfor Det Europeiske Forskingsrådet (ERC): CALENDARS. ERC sitt hovudmål er å fremje forsking av høg kvalitet i Europa gjennom å investere i dei beste forskarane og dei beste ideane. SVT har også to SEAS-postdoktorar under Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) COFUND. COFUND har som føremål å stimulere regionale, nasjonale eller internasjonale program som skal fremje kvalitet i forskarane si utdanning, mobilitet og karriereutvikling, samt dele dei beste føredømene blant Marie Skłodowska-Curie-prosjekt.

Scott Bremer | CALENDARS | ERC Starting Grant

Prosjekt: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions
Prosjektleiar: Scott Bremer
Prosjektperiode: 2019 – 2024

Aistė Klimašauskaitė | SEAS | MSCA COFUND

Thomas Völker | SEAS | MSCA COFUND

Prosjekt: Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability (SEAS)
Postdoktor ved SVT: Thomas Völker
Prosjektperiode: 2022-2027

Noregs forskingsråd (NFR)

Noregs forskingsråd fordeler årleg ti milliardar til forsking og innovasjon som bygger kunnskap for ei berekraftig framtid og møter dei store samfunnsutfordringane.

Prosjekt, senter og forskarskular med støtte frå NFR:

Kjetil Rommetveit  | DIGIT | Forskerskole - FORSKSKOLE

Prosjekt: DIGIT: Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn
Prosjektpartner ved SVT: Kjetil Rommetveit
Prosjektperiode: 2022–2030

Kjetil Rommetveit  | CoPol | Forskerprosjekt – SAMRISK

Prosjekt: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk
Prosjektleiar: Kjetil Rommetveit
Prosjektperiode: 2021–2025

Kjetil Rommetveit  | ASMOG | Kompetanse- og samarbeidsprosjekt - MAROFF-2

Mimi E. Lam | MENSA | Forskerprosjekt – MARINFORSK

Prosjekt: Managing Ethical Norwegian Seascape Activities
Prosjektleiar: Mimi E. Lam
Prosjektperiode: 2020–2024

Jan Reinert Karlsen | Neuro-SysMed: Nevrodegenerasjonens filosofi | Forskingssenter for klinisk behandling (FKB)

Prosjekt: Neuro-SysMed: Nevrodegenerasjonens filosofi
Prosjektleiar ved SVT: Jan Reinert Karlsen
Prosjektperiode: 2019-2027

Anne Bremer | AFINO | SAMANSVAR

Prosjekt: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge
Prosjektleiar ved SVT: Anne Bremer
Prosjektperiode: 2019-2024

Jeroen van der Sluijs | #LoVESeSDG | MILJØFORSK

Roger Strand | CCBIO | Senter for framifrå forsking (SFF)

Senter: Centre for Cancer Biomarkers
Forskingsleiar ved SVT: Roger Strand
Senterperiode: 2013-

Senteret blei finansiert av SFF-midlar frå 2013-2023. Frå 2024 blir senteret finansiert av Universitetet i Bergen (sentralt nivå) og fleire andre eksterne finansieringskjelder.

Andre finansieringskjelder

SVT er involvert i eitt samfinansiert prosjekt:

SeMPER-Arctic er finansiert av The Belmont Forum, ei samling  av finansieringsorganisasjonar, internasjonale vitskapsråd og regionale konsortia dedikert til tverrfagleg forsking. Forskingsråd i Frankrike, Noreg, Russland, Sverige og Nederland sponsar prosjektet.

Anne Bremer | SeMPER-Arctic | The Belmont Forum: Arctic2019 – Science for Sustainability

Prosjekt: SeMPER-Arctic: Sense Making, Place attachement, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic
Prosjektleiar ved SVT: Anne Bremer
Prosjektperiode: 2020-2023

Ph.d.-prosjekt

Per dags dato har SVT åtte doktorgradsstipendiatar som jobbar med kvart sitt ph.d.-prosjekt:

Emma Jane Lord | Utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk | UiB

Emma Jane Lord har nyleg gjennomført feltarbeid om dei samfunnsmessige konsekvensane av utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk i Vest-Tanzania.

For tida analyserer ho resultata sine på bakgrunn av spørsmål rundt ulike aspekt av rettferd (økonomisk distribusjon av fordelar, anerkjenning av samfunnsgrupper og prosedyrer rundt deltaking og representasjon); om og korleis ein kan utarbeide ansvarlegheitsmekanismar for internasjonal lovgjeving og politikk med tanke på utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk.

Denne forskinga på avskogingsprosessar og styring er tverrfagleg og relatert til konseptet miljørettferd innanfor politisk økologi.

Dafne Lemus | Kontroversar rundt hormonforstyrrarar | UiB

I doktorgradsprosjektet sitt set Dafne Lemus føre seg å studere rolla djup usikkerheit og vitskapleg usemje spelar i pågåande kontroversar rundt hormonforstyrrarar.

Elisabeth Schøyen Jensen | CALENDARS-prosjektet | H2020 – ERC

Elisabeth Schøyen Jensen er doktorgradsstipendiat på CALENDARS-prosjektet til Scott Bremer.

I prosjektet forskar ein på korleis raske sesongvariasjonar påverkar ulike institusjonar i samfunnet og korleis vi kan tilpasse oss endringar i klimaet på nye måtar.

Magdalena Wicher | SUPER MoRRI-prosjektet | H2020 – SwafS

Magdalena Wicher er doktorgradsstipendiat på SUPER MoRRI-prosjektet. I avhandlinga si fokuserer ho på styringsaspekt av RRI.

Mathias Venning | NORCE sitt CONFER-prosjekt | H2020 - Societal challenges

Mathias Venning er tilsett ved NORCE og er teke opp på ph.d.-programmet via Senter for vitskapsteori. Han jobbar for tida med CONFER-prosjektet. CONFER er finansiert under EU sitt Horisont 2020-program og fokuserar på klimatilpassing gjennom samprodusering av klimatenester i Aust-Afrika

Johannes Andresen Oldervoll | CoPol-prosjektet | NFR - SAMRISK

Johannes Andresen Oldervoll er doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet CoPol: Covid-19-kontaktsporing som digital politikk. CoPol studerer smittesporing som digital politikk og som datapraksis i grenseflatene mellom teknologi, offentleg helse og fundamentale rettar.

Audun Syltevik | Normative antakelser i moralpsykologisk forskning | UiB

Audun Sylteviks prosjekt utforsker de normative antakelsene i moralpsykologisk forskning. Han stiller spørsmål om både de etiske dimensjonene ved psykologisk forskning på moral, og etikkens rolle i moralvitenskapene. Forhåpentligvis kan dette også bidra til å opplyse spørsmålet om hva forholdet mellom etikk og samfunnsvitenskapene bør være.

José Francisco Orozco-Meléndez | Maktforhold i klimatilpasningsstrategier | UiB

Franciscos forskning fokuserer på samproduksjon av klimakunnskap og tilpasningsstrategier med sårbare samfunn i ulike geografiske områder og sosiale kontekster. Hans forskning tar sikte på å diskutere hvordan maktforhold- og dynamikk kan forklares i ulike tradisjoner innen utvidet vitenskap for å støtte representasjonen av marginaliserte verdenssyn og kunnskapssystemer i mer rettferdige klimatilpasningsstrategier.