Home
Centre for Women's and Gender Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kjønnsstudier

Fagutvalget for kjønnsstudier

Fagutvalget for kjønnsstudier er et studentorgan som representerer studenter ved Senter for kvinne- og kjønnsforsknings bachelorprogram, årsstudium og øvrige emner.

Studentar utanfor undervisningsbygg
Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Fagutvalget drives av studenter etter initiativ, ønsker og kapasitet. Det består av tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å enten delta på møtevirksomhet eller få erfaring med verv og organisasjonsarbeid, og målet er å fremme studentenes interesser og behov koblet til studieløp, læringsutbytte og trivsel.

Fagutvalget er på mange måter et mellomledd mellom studentene og ledelsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), og gir studentmassen påvirkningsmulighet gjennom å ha representanter i ulike styrer og utvalg på institutt- og fakultetsnivå.

SKOK har en fagutvalgskoordinator som hjelper studentene med spørsmål om drift og økonomi: Silje Mari Mo.

Hva gjøres i Fagutvalget for kjønnsstudier?

Fagutvalgets arbeid fokuserer på å fremme samhold blant studenter, blant annet gjennom å organisere ulike typer sosiale og faglige sammenkomster i løpet av studieåret, som for eksempel biljard på Kong Oscars, kinotur på Bergen internasjonale filmfestival, Fagkritisk dag, faglunsjer og andre studierelevante arrangementer.

I tillegg har fagutvalget månedlige møter hvor saker som angår studentenes hverdag drøftes med mål om å ivareta studentenes interesser. Saker kan dreie seg om alt fra læringsmiljøet, undervisning og evaluering av emner, til arrangementsplanlegging og utvikling av studieprogrammene.

Videre kan medlemmer ta på seg ulike verv for å tilegne seg spesifikke erfaringer innen for eksempel økonomistyring, kommunikasjon og sosiale medier, arrangementsplanlegging, lederskap og mer. Fagutvalget oppretter og tilpasser sine verv etter behov og kapasitet, og en person kan inneha flere verv.

For å kunne påvirke vedtak som fattes, sitter også representanter fra fagutvalget blant annet i SKOKs programstyre og Humanistisk Studentutvalg. Programstyret ved hvert fag har ansvar for studieprogrammets oppbygging, pensum, eksamen, undervisning og andre saker på fagnivå. Programstyret består av fagkoordinator, ansatte og studenter ved faget.

Engasjer deg!

Har du innspill til hvordan undervisning kan forbedres? Vil du vite mer om hva som ligger i å være medlem i fagutvalget eller delta på møter? Ønsker du å ta opp saker relevant for fagutvalget eller foreslå ideer til faglige eller sosialt orienterte arrangementer?

Ta kontakt med fagutvalget via kontaktinformasjonen til høyre.

Eksempler på ulike verv i fagutvalget

 • Leder har overordnet ansvar for fagutvalgets drift, og kaller inn til møter, lager sakslister og er møteleder. Leder har ansvar for kommunikasjon fra fagutvalgets e-post, så sant intet annet er avtalt. Leder bør holdes orientert om eventuelle saker studentene ønsker å ta opp med fagmiljøet eller administrasjonen slik at hen kan ta dem opp på fagutvalgsmøter. Leder har økonomisk ansvar så lenge vervet økonomiansvarlig er delt ut. 

 • Nestleder er leders stedfortreder og støtter opp om fagutvalgets generelle drift.  

 • Sekretær fører referat fra møter og sørger for at de deles med fagutvalgets medlemmer og lastes opp i Teams-fillageret. Kan også bidra med å holde orden i fillageret. 

 • Økonomiansvarlig kan ha ansvar for å søke hos fagutvalgskoordinator om økonomisk støtte til arrangementer, sette opp budsjett og eventuelt passe på at fagutvalgsmedlemmer får refundert sine utgifter. 

 • Arrangementsansvarlig har ansvar for organisering og gjennomføring av arrangementer, og delegerer eller gjennomfører oppgaver som bestilling av lokaler, avtaler med foredragsholdere eller andre deltakere, bestilling av mat, etc. 

 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for at fagutvalgets aktivitet er synlig for SKOKs studenter, gjennom promotering og oppdatering av fagutvalgets kanaler (f.eks. plakater, Facebook eller blogg) med informasjon til studenter og ansatte, og kontakter fagutvalgskoordinator om videreformidling av beskjeder på Mitt UiB. 

 • Tillitsvalgte fungerer som en kontaktperson for studenter på årsstudiet og de enkelte trinnene på bachelorstudiet, og deltar på et møte med SKOKs undervisningskoordinator hvert semester for å drøfte studenters syn på semesteret så langt.  

Økonomisk støtte til studentarrangementer 

 • SKOK setter av midler til fagutvalgets arrangementer, møter og rekrutteringstiltak.  
 • Fagutvalget søker til fagutvalgskoordinator om å få bruke midlene, med et utarbeidet budsjett for det spesifikke arrangementet eller en kommentar om at midlene er til møtesnacks, for eksempel. Budsjettet skal inneholde et reelt kostnadsoverslag og forklaring på hvordan midlene skal brukes, samt en kommentar om hvordan et arrangement vil promoteres til studentmassen. Det vil typisk være enten leder, nestleder eller økonomiansvarlig som søker og får godkjent bruk av midlene, og det må gjøres i god tid før et spesifikt arrangement.  
 • Alkoholutgifter dekkes ikke.  
 • Etter at søknaden godkjennes, kan fagutvalget bestille det de har fått tildelt støtte til. Det gjøres gjennom avtale med fagutvalgskoordinator: en representant fra fagutvalget (leder, arrangementsansvarlig, e.l.) sender oversikt over hva som skal bestilles av varer, mat, drikke, lokaler, o.l. til fagutvalgskoordinator. Send gjerne bestilling ca. to uker på forhånd eller så snart som mulig. 
 • Bestilleren ved instituttet vil opprette en bestilling i UiBs bestillingssystem, og avtaler henting eller levering av varene med fagutvalgsrepresentanten. Vi anbefaler ikke fagutvalgsmedlemmer å selv legge ut for utgifter, da refusjon av utlegg er en kronglete prosess. Man kan likevel lage avtaler om dette med fagutvalgskoordinator, og hvis man inngår avtale om refusjon, vil man få detaljert instruks om hvordan dette gjøres. 
 • Eksempel på bestilling: 

Hei! 

Fagutvalget skal ha faglunsj 1. november, kl. 11:30, på rom K, Sydneshaugen skole. Vi vil gjerne bestille fruktfat fra Sammen til 15 personer til da.

Vennlig hilsen  

Navn Navnesen, 

arrangementsansvarlig