Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Nyttig å vite for ansatte

Nyttig å vite for ansatte

Her har vi samlet en del praktisk informasjon for deg som er ansatt ved SKOK. Du finner også en samling av nyttige linker.

Arkiv
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Generell informasjon

Medarbeiderhåndboken

Nyttig informasjon for ansatte generelt finner du i medarbeiderhåndboken og på ansattesidene til UiB.

Forpliktelser overfor senteret

Ansatte ved sentrene forventes å være til stede på faste møter og seminarer. Ansatte oppfordres også til å holde interne og/eller åpne seminar ved senteret.

Tilgang og brukerkonto

Nøkkelkortet fungerer også som lånekort ved Universitetsbiblioteket og til utskrift og kopiering på fellesskrivere. Spør Judith Larsen i ekspedisjonen for hjelp til å ordne med brukerkonto og e-post adresse ved senteret. Alle ansatte ved UiB må ha en brukerkonto for tilgang til UiBs IT-tjenester. Brukerkontoen gir tilgang til e-post, lagring, utskrift, hjemmesider, tilgang til internett, samt flere andre IT-tjenester. Vennligst informer Judith snart som mulig hvis du mister kortet.

IT-hjelp

Ved behov for brukerstøtte kan du ta kontakt med BRITA på tlf. 8 4700 eller UIBhjelp på ansattsidene.

Lønn

Lønn utbetales den 12. i hver måned, og ved oppstart den 1. vil man få lønn samme måned.

DFØs selvbetjeningsportal og app skal brukes til registrering av tid, reiseregninger, utgiftrefusjon, permisjonssøknader, feriesøknader osv.

Mobilapp

Last ned appen ‘DFØ selvbetjening’ fra AppStore eller Google Play til mobilen din. Brukerveiledning for DFØ-appen (dfo.no).

Nettløsning

Du logger deg inn i selvbetjeningsportalen her. Brukerveiledning for selvbetjeningsportalen (dfo.no)

Mer informasjon om både portal og appen finner du her. Her finner du også brukerveiledninger for de ulike tjenestene i app og portal.

Trenger du hjelp, eller har spørsmål, kontakt brukerstøtte i UiBhjelp. Spør Heidi.Thorbjornsen@uib.no for hjelp med skjemaene.

Har du tekniske spørsmål knyttet til selvbetjeningsportalen og app, kontakt DFØ (08.00-15.45) E-post: lonn@dfo.no, telefon: 40 63 40 21

Sykefravær

Sykefravær (både p.g.a. egen sykdom og barns sykdom) må meldes til Tone Lund Olsen så snart som mulig. Ved kortere sykefravær opp til åtte dager sammenhengende kan en bruke egenmelding. Alle ansatte skal registerere egenmeldt fravær i selfbetjenningsportal.

UiB er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det betyr at arbeidstaker har 24 egenmeldingsdager innenfor en 12 måneders periode. Egenmelding kan brukes inntil åtte kalenderdager sammenhengende, men etter dette må du ha sykemelding fra lege. Sykemeldingen sendes elektronisk av legen til din konto på nav.no og du må selv signere på denne for at denne skal oversendes til arbeidsgiver. Arbeidstakere har rett til inntil 10 dager fri med lønn hvert kalenderår, for å ha omsorg for syke barn under 12 år (15 dager dersom du har omsorg for tre eller flere barn).

Dersom du er eller blir sykemeldt i mer enn to uker, bør du avtale en samtale med nærmeste leder, administrasjonssjef eller senterleder. Det er pålagt med en samtale inne seks uker i sykemeldingen, som skal følges opp med en oppfølgingsavtale.

Ferie

Alle må søke om ferieperiode i Selvbetjeningsportalen. Her kan også alle sjekke status for sine feriedager.

Hovedferien ved SKOK skal hvert år avvikles i perioden 13. juni (uken 24) – 14. august (slutten av uken 32), og alle må innen 1. mai søke om hovedferieperiode. Normalt skal all ferie avvikles innen utgangen av året. All restferie som skal avvikles utenom ordinær ferietid må avtales i god tid med instituttleder før søknad legges i Selvbetjeningsportal. Søknad om overføring av eventuelle ubrukte feriedager fra ett år til neste eller forskottering av ferie gjøres også i Selvbetjeningsportalen.

Alle ansatte ved UiB har rett til ferie i 5 uker (25 arbeidsdager), og fra det året vi fyller 60 år har vi rett til en uke (5 arbeidsdager) ekstra ferie, og fra det året vi fyller 62 år har vi 2 ekstra senior-uker. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at ferie blir avviklet.

Arbeidstakere som har jobbet i deler av året eller i ulik stillingsprosent foregående år (opptjeningsåret) har også rett til full ferie, men da uten lønn for ferie ut over opptjente dager. Opphører arbeidsforholdet, skal opptjente feriepenger utbetales dersom ikke arbeidstaker kan ta ut ferie før sluttidspunktet. Ved fastsatt dato for opphør av arbeidsforholdet (tidsbestemt midlertidig tilsettingsforhold eller avgang ved aldersgrense) skal det normalt ikke overføres restferie til siste arbeidsår.

Administrasjonssjef Tone Lund-Olsen kan kontaktes ved spørsmål rundt ferieavvikling.

Permisjoner

Dersom du ønsker å søke permisjon, må du gjøre dette i selvbetjeningsportalen i forkant. Administrasjonssjef Tone Lund-Olsen kan kontaktes dersom du har spørsmål om permisjoner (for eksempel fødselspermisjon/farspermisjon, tilvenning av barn i barnehage, flyttedag osv.). Andre permisjoner enn de som kan velges i Personalportalen må avklares med instituttledelsen.

Tilstedeværelse

Forskningsaktiviteter som krever fravær fra arbeidsplassen må planlegges slik at det ikke kolliderer med semesterstart (alltid i uke 2 og 33) eller eksamensperioden.

Fravær og varsling

Ved planlagt fravær fra arbeidsplassen (ferie, reise osv.) må du huske å legge inn fraværsmelding på din PC/Mac for e-posten din (Out of office), slik at alle får melding om når du er tilbake på arbeidsplassen.

HMS

Judith Ann Larsen er hovedverneombud for senteret. Varaverneombud er Idunn Bjørlo Tandstad. Mer informasjon om helse, miljø og sikkerhet ved SKOK finner du her.

Dersom du har spesielle ergonomiske behov for arbeidsplassen din kan du ta kontakt med hovedverneombud Judith Ann Larsen.

Personside på uib.no

Alle ansatte har sin egen personside ved UiB som fungerer som et digitalt visittkort. Denne siden dukker høyt opp i nettsøk, og det er denne siden kollegaer, eksterne og media bruker for å få kontakt med deg. Du bør derfor oppdatere siden med profilbilde og informasjon om fagområde, publikasjoner og forskningsprosjektet ditt. Se informasjon om hvordan du gjør dette her: «Puss opp din personside». 

Post/rekvisita

Alle ansatte har sin egen posthylle i 1. etasje. Her finner du også rekvisita. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig Judith Ann Larsen dersom du savner noe.

Vekter- og beredeskapstelefon: 55 58 80 81.

Også ring til Tone Lund-Olsen og informere henne om hva skjedde: 416 49 259.

110: Brann

112: Politi

113: Ambulansen

Økonomi/innkjøp/bestilling

DRIFTSMIDLER FOR STIPENDIATER OG POSTDOKTORER

Stipendiater får hvert år tildelt driftsmidler over en periode på tre år, og det fjerde året vil restmidler etter avtale bli overført.

Budsjett driftsmidler

Fra fakultetets driftsbevilgning trekkes normalt overhead som skal dekke husleie, kontorrekvisita osv. Vanlig kontorrekvisita bestilles gjennom administrasjonen (Judith). Vi er pålagt å bruke UiBs faste leverandører, som gir rabatt.

Dine private driftsmidler skal brukes til å dekke utgifter til forskningsformål; som bøker, spesielle dataprogram, lisenser, reiser og overnatting, seminarer, konferanser, diverse avgifter og andre forskningsrealterte formål. Budsjett vil bli formidlet årlig.

Datamaskin/iPad

Sentrene dekker innkjøpet. Administrasjonen er behjelpelig med å velge innenfor IT-avdelingens anbefalte modeller, og foretar deretter bestillingen. Kontakt Judith Larsen.

Bestillerfunksjon (Judith)

UiB har innkjøpsordninger og avtaler med leverandører, som vi er forpliktet til å bruke. Bestilleren (Judith) skal bestille bl.a. datautstyr og gruppereiser for 10 eller mer personer, hotell og reiser for inviterte gjester som kommer til Norge (men hun ikke kan booke tog, ferge eller hotell i utlandet for gjester). Bestilleren ordner også alt av rekvisita (NorEngros), interiør, bøker, blomster, catering, bestiller alt som har med arrangementer som f.eks. leie av møtelokaler, måltid på restauranter som skal faktureres, og annet. Dette gjelder alle tjenester også, fra språkvask/oversettelse/transkribering (Semantix), til utvikling av websider og logo, trykkeri (ALLKOPI), programme lisens, osv. Det er viktig at kjøpet skal være godkjent på forhånd av Tone, og at en må ta kontakt og lage avtale med Tone før fakturering. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Judith.

Innkjøps- og bestillingsrutiner for bøker

Innkjøpsbehov som ønskes dekket av senterets fellesmidler skal godkjennes av administrasjonssjef Tone Lund-Olsen.  Alle bestillinger som skal dekkes av ulike UiB-midler, skal alltid gå via innkjøpsansvarlig Judith Ann Larsen. Dette gjelder også bøker, med unntak av bøker som kan bestilles på Amazon e.l., e-Bøker og samt bøker som kjøpes på antikvariat og i utlandet. Judith kan ikke bestille e-bøker. Utgiftene blir da refundert i etterkant. I henhold til UiBs reglement er det ikke mulig å gjøre innkjøp på Akademika på egen hånd, og få utgiftene dekket av UiB-midler i etterkant, men dette ikke gjelder faglig ansattes bokkjøp på nettet (som de fleste benytter seg av), bare fysisk kjøp på Akademika. 

Vennligst send Judith LINKER til bøkene du ønsker fra AKADEMIKA. Fint med ISBN13-nummer.

Innkjøp av litteratur som skal brukes i undervisningsøyemed, skal avklares med undervisningskoordinator.

Kredittkort

Det anbefales at den ansatte søker om UiB kredittkort, der man oppgir UiB som arbeidsgiver. Når reiser betales med eget kredittkort, får man også en reiseforsikring inkludert. Kredittkort ertsater forskudd ordningen.

Man kan søke på kredittkort som UiB-ansatt. Gebyr, rente og årsavgift til kredittkort dekkes av UiB. Mange velge å betale kun den miminum sumen hver måned og ber om refusjon av rente, osv på slutt oppgjøre - det er beste for din økonomi. Husk at kredittkort er KUN til tjenestereise ved UiB. Se linken under Reiser for mer info om Kredittkort.

Reiser
Ansatte bestiller og legger ut for alle reiseutlegg selv, som fly, tog, hotell, konferanse avgift, osv. Flybillettene og hoteller må bestilles direkte hos Berg-Hansen. For mer informasjon om reiser og kredittkort:  Reise | Ansattsider | UiB

Reiseregning

Leveres i selvbetjeningsportal med skannede originale kvitteringer. Dette gjøres ETTER REISEN ER FERDIG. Husk å inkludere rente på kortet! UiB refundere dette også til dere.

Refusjon av utlegg i selvbetjenningsportal

Kun forskningsrelaterte formål og kjøp som ikke kan dekkes inn via ordinært innkjøp, skal føres som ”Refusjon av utlegg”. Spør Tone om dette. (Alle reiserelaterte utgifter skal føres på reiseregning. Se over.) Kjøp som kan foretas via bestillerfunksjonen i administrasjonen (Judith) skal den enkelte ansatte ikke foreta selv.

Hvem gjør hva i administrasjonen

Fellesadministrasjonen ved SVT og SKOK har følgende funksjoner og oppgaver:

Tone Lund-Olsen er administrasjonssjef og er ansatt i 100 % stilling. Tone har ansvar for følgende oppgaver:

 • Administrativ ledelse av sentrene
 • Personalansvar administrativ stab
 • Personaladministrasjon (herunder IA og HMS) begge sentrene
 • Økonomiforvalting (budsjett og regnskap), inkl. BOA og PA
 • Ressursforvalting (herunder bygg og areal)
 • Postfordeling (ePhorte)
 • Utlysing og tilsetning i faste stillinger og vikariat
 • Rapportering
 • Strategiutvikling og rammeplaner
 • Rutiner, retningsliner og kvalitetssikring
 • Sekretær for SKOK-styret
 • Sekretær for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning
 • Kontakt med fakultetet og andre administrative enheter
 • Korrespondanse og variert sakshåndtering
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver

Kamilla Stølen er rådgiver for forskning og formidling og er ansatt i 100 % stilling. Hun har ansvar for følgende oppgaver:

 • Rådgiving ved prosjektsøknader
 • Formidling og mediekontakt
 • Andre administrative oppgaver

Judith Larsen er førstekonsulent, førstelinjetjeneste, og er ansatt i 80 % stilling. Hun arbeider hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Judith har ansvar for følgende oppgaver:

 • Innkjøp av varer, møbler, bøker, mat, PC/MAC, andre tjeneste som språkvask/oversetting/transkribering.
 • Varemottak
 • Booking av hotell, transport og fly for gjester
 • Kontaktperson ved Berg Hansen Reisebyrå og gruppereiseavdelingen. Arrangere strategiseminarer hvert annet år for SVT og SKOK
 • Booking av restauranter og selskapslokaler for kurs, konferanser og selskaper
 • Verneombud HMS 2015-2016; 2017-2018; 2019-2020, 2021-2022.
 • Kontaktperson for ARC og HMS-Avvik
 • E-Phorte-bruker
 • Ekspedisjon, post, arkiv, vedlikehold av e-postlistene
 • Vert-rolle for tildeling av gjestekontorer
 • ID- og kortansvarlig
 • Sentrenes kontaktperson for biblioteket
 • Kontaktperson for nye ansatte
 • Disponering av eget seminarrom og rombestilling/booking
 • Er med i planlegging og utførelse av miljøskapende virksomhet for ansatte og studenter som Soup Day, hus-fest, fødselsdager, HMS-dag, osv.
 • Kontaktperson for Lydia-saker
 • Diverse saksbehandling
 • Assistere senterlederne og administrasjonssjefen
 • Andre administrative oppgaver

Idunn Tandstad er seniorkonsulent med ansvar for studieadministrasjon og forskerutdanning og ansatt i 100 % stilling. Idunn har ansvar for følgende oppgaver:

 • Studieveiledning
 • Studieadministrasjon på masternivå (rekruttering, studiekvalitet, eksamen, studieplanendringer, internasjonalisering)
 • Administrasjon av forskerutdanning
 • Nettsider
 • PhD-koordinering

Maria Skjelbred Meyer er seniorkonsulent med ansvar for studieadministrasjon på bachelornivå og ansatt i 70% stilling. Maria har ansvar for følgende oppgaver:

 • Studieveiledning
 • Studieadministrasjon på bachelornivå (rekruttering, studiekvalitet, eksamen, studieplanendringer, internasjonalisering)

Finansieringskilder og ressurser

Under finner du en liste over interne, lokale, nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Gi beskjed til Kamilla dersom du kommer over lenker som ikke lenger funker og/eller mener at listen under mangler relevante finansieringskilder. Andre relevante utlysninger uten permanente nettsider blir sendt ut via stabs-eposten når de blir annonserte.

Interne og lokale:

Nasjonale:

Internasjonale:

Ledige stillinger i Norge og utenlands

Jobbnorge: Ledige stillinger i Norge. 

Euraxess: Researchers in motion. Finn ledige forskerstillinger i hele Europa

 

Sign in front of SKOK/SVT office building

SKOKs hjem i Ida Bloms hus, Parkveien 9.

Foto/ill.:
Thor Brødreskift/UiB