Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bedriftshelsetjenesten ved UiB

Om bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Main content

BHT har fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og skal på selvstendig grunnlag informere arbeidsgiver, arbeidstakere og deres tillitsvalgte om risikofaktorer på arbeidsplassen. ​Informasjon og råd skal utelukkende bygge på en faglig vurdering av arbeidsmiljøforholdene i virksomheten. Dette gjelder i alle sammenhenger, både som sakkyndig for virksomheten eller ved oppfølging av en enkelt arbeidstaker. ​

Bistand i det systematiske HMS-arbeidet

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten er definert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2. I henhold til forskriften skal bedriftshelsetjenesten blant annet bistå med kartlegging av arbeidsmiljøet, foreslå og bistå med forebyggende tiltak, følge opp arbeidstakeres helse når arbeidssituasjonen eller risikovurderingen tilsier det og bistå med tilrettelegging. Enhetenes behov for bistand kartlegges ved hjelp av UiBs verktøy for systematisk HMS-arbeid

Når risikoforholdene knyttet til arbeidshelse tilsier det kan bedriftshelsetjenesten bistå med rådgiving og vurdering av helsefare. BHT kan bistå enheten i forbindelse med HMS-risikovurderinger, utarbeidelse av lokal HMS-plan og oppfølging av tiltak. Dersom enheten krysser av for "Bistand fra Bedriftshelestjenesten" i den lokale HMS-handlingsplanen, så må enheten ta kontakt med BHT via epost bht@uib.no.

BHT kan bistå innenfor disse områdene:

Informasjon om bedriftshelsetjenestens fagområder