Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Yngre forskere

Kompetanseutvikling for yngre forskere

Som ung forsker ved Universitetet i Bergen har du mange muligheter til å utvikle deg videre og planlegge din fremtidige karriere. Her vil du finne en oversikt over det eksisterende tilbudet ved UiB.

Hovedinnhold

Ofte er yngre forskere ansatt i åremålsstillinger ved universitetet, derfor vil det å fokusere på din karriere- og kompetanseutvikling være med på å sikre deg en god overgang fra en stilling til den neste. Her vil du finne mer informasjon om de eksisterende tilbudene ved Universitetet i Bergen for yngre forskere.

For kommende arrangement og kurs, se kalenderoversikten vår

Utviklingsprogram for yngre forskere

UiB tilbyr flere utviklingsprogram for ulike målgrupper av yngre forskere. Flere er åpne for søknader, andre har bestemte krav til fakultetstilhørighet etc. Felles for alle er at de i stor grad arrangeres og koordineres av interne UiB ressurser, og har som mål om å fremme yngre forskeres karrieremuligheter. 

Momentum
Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere - postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet.

TMS UiB Career Program
Trond Mohn Foundation (TMS) og UiB rekrutterer fremragende unge forskere til UiB gjennom TMS Starting Grants. Stipendhaverne vil motta karrierestøtte via TMS-UiB Karriereprogram. Formålet med karriereprogrammet er å gi ekstra verdi og støtte til TMS Starting Grant-innhavere, for å bygge sin karriere som forskere ved Universitet i Bergen. 

SV fakultetet - Career Development Programme for Early Career Researchers
Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer postdoktorer og ph.d.-kandidater til å delta i deres utviklingsprogram. 

MED Postdoc Training Programme
Programmet er åpent for postdoktorer. Forskere i forskerstillinger oppfordres til å søke og vil bli påmeldt dersom det er kapasitet. Programmet går fra september til juni og dekker et bredt spekter av faglig og teknisk kompetanseutvikling.   

Program for yngre forskningsledere 
Psykologimiljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo har gått sammen om et lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere. Programmet er åpent for søkere fra Det psykologiske fakultet ved UiB.

Eksternfinansiering av forskning og innovasjon

Når du skal søke eksternfinansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter tar du kontakt med forskningsrådgiver ved ditt fakultet/institutt/senter i god tid før søknadsfrist. Forskningsrådgiver vil deretter ved behov koble på andre deler av støtteapparatet ved UiB.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen kan rådgi om finansiering knyttet til bestemte søknadstyper i Forskningsrådet og til EUs rammeprogram

Ta gjerne kontakt med UiB sitt Brusselkontor eller UiB sitt team med lokale kontaktpunk for eksternfinasiering for mer informasjon om muligheter for EU-finansiering gjennom ERC eller Marie S. Curie Programmet.

Nettbasert kurs: Navigating the research funding landscape  (krever innlogging på Mitt UiB)

Nettverk og internasjonalisering

Som ung forsker har man gjerne faglige nettverk fra tidligere stillinger, og blir en del av nye eksisterende faglige nettverk gjennom veileder, forskningsgruppe, prosjektpartnere, etc. Mange ønsker etter hvert å etablere egne nettverk, en erfaring som kan være både faglig og personlig utviklende. Nettverkene dine kan være både lokale, nasjonale og internasjonale, og kan være finansiert av eksterne midler, eller etableres uten videre kostnader. Internasjonal forskermobilitet er også en viktig arena for å etablere egne nettverk. Gjennom sammenhengende, lengre forskningsopphold utenlands opparbeider man seg internasjonal erfaring, bygger kontakter og personlige nettverk, blir innviet og invitert inn i nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner, og skaffer seg tilgang til forskningsinfrastruktur og forskningsdata man ikke har tilgang til hjemme.  

Forskningsopphold

For å vite mer om finansieringsmuligheter for internasjonale forskningsopphold ta kontakt med din veileder/forskningsruppeleder/instituttleder, eller din eller lokale forskningsrådgiver. Aktuelle muligheter kan være: 

Internasjonale nettverk

Nettverksbygging kan fasiliteters gjennom interne kanaler, som blant annet intresseorganisasjonen for ph.d., postdoc og midlertidige ansatte ved UiB UiB Doc, eller gjennom fagmiljøer, satsninger mm. Det er også mulig å engasjere seg i nettverk gjennom ARQUS alliansen, og UiBs andre institusjonelle, internasjonale samarbeid.

Lokale nettverk

Det eksisterer også mange tematiske nettverk ved UiB, dersom du ønsker å bli bedre kjent med kolleger ved andre fakultet og institutt som har sammenfallende faglige interesser: 

Priser, reise- og prosjektstipend

Meltzerfondet

Meltzerfondets pris for yngre forskere. Prisen tildeles for fremragende arbeid utført av yngre forskere og deles ut årlig.

Meltzerfondets støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin 

Reisestøtte utenlandsopphold

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet: Støtte til utenlandsopphold for postdoktorer ved forskningsinstitusjon.

SPIRE-midler

Dette er et strategisk program for forskningssamarbeid med mål om å støtte opp om UiBs strategi. Det kan søkes om midler til støtte for prosjektsøknader og til gjesteforskermidler.

Fond og legater

Vil du realisere et prosjekt som kan redusere UiBs klimaavtrykk? Søk midler fra UiBs klimafond!

Åpen vitenskap, forskningetikk og GDPR 

Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke forskningens tilgjengelighet. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser kan forskningsprosessen gjøres mer effektiv. Samtidig vil tilgang til underliggende data og metode gjøre det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater og slik styrke tilliten til forskningen. Forskere, institusjoner, myndigheter, finansiører, næringsliv og allmennheten er alle interessenter i åpen vitenskap. For å finne ut av hva det betyr for deg og ditt prosjekt, kan universitetsbiblioteket kontaktes. Der finner du mer info om forskningsdata og publisering og aktuelle kurs om emnet. 

Dersom forskningsprosjektet ditt inneholder personopplysninger, må du sette deg inn i kravene knyttet til behandling av disse. På UiBs Personvernportal finner du nyttig informasjon. Der finner du også informasjon om RETTE som er UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Systemet skal også ha oversikt og kontroll med oppgaver og prosjekter knyttet til kvalitetssikring av pasientbehandling og undervisning, og prosjekter knyttet til læringsanalyseformål.  

For behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning er det et elektronisk kurs tilgjengelig i Mitt UiB.

Tilbud for ph.d og postdoc veiledere

Ved Universitetet i Bergen tilbyr program for universitetespedagogikk pedagogikkurs for ansatte og ph.d.-kandidater. Flere fakultet tilbyr i tillegg egen opplæring for ph.d.-veiledere:

Formidling og forskningskommunikasjon 

Arena for forskningskommunikasjon

Arena for forskningskommunikasjon er en møteplass mellom akademia og samfunn, der forskningen fra Universitetet i Bergen kommuniseres på Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum. Gjennom flere formidlingsformat og metoder legger Arena for forskningskommunikasjon til rette for dialog rundt UiBs ulike forskningsprosjekt, og gir innsyn i hvilken form for kunnskap et universitet produserer for samfunnet. Vi formidler og kommuniserer fra forskningsgrupper, prosjekter og klynger, fra institutt og senter og fra enkeltforskere. Tre ganger i året åpner Arenaen en ny utstilling med den aller nyeste forskningen fra UiBs fagfelt.

Finn en forsker!

Finner de som har behov for din ekspertise deg? På denne siden kan du synliggjøre din ekspertise. Ta kontakt med ditt fakultets kommunikasjonsrådgiver dersom du vil bli mer synlig. 

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene er en fin mulighet til å nå ut til et bredt publikum og gjøre forskningen din bedre kjent - både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det internasjonale arrangementet Researchers' Night er en del av Forskningsdagene. 

Retningslinjer for postdoktorer

Postdoktorpolitikk ved UiB

1. Bakgrunn

Formålet med postdoktorpolitikken er å sikre at stillingene blir brukt i samsvar med hensikten om å kvalifisere til vitenskapelig toppstilling.

Postdoktorstillingen har kvalifisering til vitenskapelig toppstilling som hovedmål. Universitetet i Bergen vil legge til rette for postdoktorene slik at de får god opplæring, gode forskningsvilkår og karrieremuligheter etter postdoktorperioden, enten i akademia eller utenfor. Ansettelsesvilkårene for postdoktorer er regulert i egen forskrift.

Kvalifisering til fast stilling krever kompetanse på flere felt. Hovedtyngden er forskning og publisering, men det kreves også kompetanse på veiledning, undervisning, formidling, ledelse og utviklingsarbeid. Postdoktorer oppfordres til å orientere seg mot den internasjonale forskningsfronten i tillegg til å utvikle egne ideer og nettverk. Ansatte med opphold fra flere land og institusjoner oppfattes ofte som sterkere kandidater enn de som har hele karrieren sin fra en enkelt institusjon.

2. Ansettelse i postdoktorstillinger

«Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat» omhandler stillingen postdoktor i § 1-2. Postdoktor er åremålsstillinger, der perioder utover to år innebærer pliktarbeid. Ved Universitetet i Bergen skal postdoktorperioden normalt være på 3-4 år.

Fakultetene skal legge til rette for de eksternt finansierte postdoktorer får forlenget sine åremål ved UiB, slik at meritterende undervisning inngår i stillingen og stillingen som hovedregel får en samlet varighet på minimum 3 år.

Det oppfordres til at postdoktorperioden bør forlenges tilsvarende lengden på godkjent utenlandsopphold for alle stillinger som har kortere varighet enn 4 år, med øvre begrensing oppad til 4 år. Varigheten på utenlandsoppholdet bør være minimum 3 måneder. 

I henhold til forskriften skal det utarbeides en plan for gjennomføring av postdoktorperioden som skal understøtte målsetningen om at kandidatene skal kunne kvalifisere seg til en vitenskapelig toppstilling. Ved Universitetet i Bergen benevnes denne planen som karriere- og utviklingsplan.

3. Oppstart

Det skal gjennomføres en oppstartsamtale med instituttleder (eller annen faglig leder) i starten av postdoktorperioden. I denne samtalen skal det avklares hvem som har nærmeste personalleder ansvar og hvem som har ansvar for å utarbeide og følge opp punkter i karriere- og utviklingsplanen sammen med postdoktoren.

4. Karriere- og utviklingsplan

Instituttet der postdoktoren er ansatt har ansvar for innhold i karriere- og utviklingsplanen, og instituttleder skal påse at slik plan foreligger. Instituttleder eller postdoktorens nærmeste personalleder lager en karriere- og utviklingsplan sammen med postdoktoren. En skriftlig versjon av denne planen skal foreligge senest tre måneder etter tilsettingen. Karriere- og utviklingsplanen skal være signert av postdoktoren og personalleder. Planen revideres ved vesentlige endringer.

Karriere- og utviklingsplanen skal inneholde følgende punkter:

•    Målsetting for hva som skal oppnås i løpet av postdoktorperioden

•    Tiltak for kvalifisering på alle hovedområder som vurderes ved tilsetting i førstestilling

•    Aktiviteter og forventede resultater innenfor forskning, utviklingsarbeid og undervisning, og samfunnskontakt og innovasjon der dette er relevant

•    Plan for internasjonalisering i form av nettverk, forskningssamarbeid og utenlandsopphold

•    Publiseringsplan med mål om å bygge opp en selvstendig publiseringsprofil

•    Plan for opplæring i prosjektledelse, søknadsskriving og forvaltning av eksternt finansierte prosjekter

•    Navn på person som er ansvarlig for oppfølgingen.

Undervisning skal legges opp på en slik måte at postdoktoren får skjermet tid til forskning og undervisningen skal i størst mulig grad knyttes til postdoktorens forskningsfelt. Plan for undervisningen er en del av karriere- og utviklingsplanen. Postdoktorene skal oppfordres til å delta på kurs i universitetspedagogikk.

Karriereutviklingssamtalen skal om mulig integreres i medarbeidersamtalen. Karriereplanen skal være en del av samtalene og skal fokusere på organisering av arbeidstid, prioritering av arbeidsoppgaver. I tillegg skal forskerrollen/familieliv, nettverk og karrierebygging være tema i medarbeidersamtalen.

5. Mobilitet

Postdoktorene oppfordres til internasjonal mobilitet og universitetet skal det legges til rette for at slike opphold er gjennomførbare. UiB har en målsetning om at 50% av postdoktorstillingene skal ha utenlandsopphold. For rammefinansierte postdoktorer med godkjent utenlandsopphold bør det så langt det lar seg gjøre gis minimumssats med muligheter for ekstratilskudd for postdoktorer som reiser med familie.

6. Opplæring

UiB skal forberede postdoktorene på komplekse arbeidsoppgaver både i og utenfor akademia, bidra til strukturert kompetansebygging og tilby et kreativt og stimulerende læringsmiljø. Det skal gis tilbud om ulike kurs/samlinger hvert semester med tema som skal bygge opp under utvikling av breddekompetanse. Slike kurs og samlinger kan f.eks. omfatte:

•    Veiledning og undervisning

•    Kommunikasjonsferdigheter og formidling av egen forskning til ulike målgrupper

•    Søknadsskriving om forskningsfinansiering

•    Forskningsledelse

•    Tverrfaglighet/samarbeid

•    CV-bygging

•    Karriereveiledning innen og utenfor akademia