Hjem
Det humanistiske fakultet

Studiestyret

Studiestyret fungerer som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

Hovedinnhold

Fakultetsstyret oppnevner studiestyret og fastsetter mandat. Funksjonstiden er den samme som for fakultetsstyret.

Studiestyret er satt sammen av følgende medlemmer:

 • Leder: Svein Ivar Angell, visedekan for utdanning og internasjonalisering
  Varamedlem: Ole Thomassen Hjortland, prodekan for forskning
   
 • Medlem: Benedicte Mosby Irgens, IF
  Varamedlem: Birger Solheim, IF
   
 • Medlem: Heming Gujord, LLE
  Varamedlem: Thorsteinn G. Indridason
   
 • Medlem: Sissel Undheim, AHKR
  Varamedlem: Svein Atle Skålevåg, AHKR
   
 • Medlem: Jesse Tomalty, FOF
  Varamedlem: Franz Knappik, FOF
   
 • Medlem: Sigrid Ørevik, PUHF
  Varamedlem: Myriam Daniele Coco, PUHF
   
 • Medlem: Randi Gressgård, SKOK
   
 • Medlem: Asle Tellefsen, studentrepresentant
 • Medlem: Lèa Fabri, studentrepresentant
 • Varamedlem: Mia Schrøder, studentrepresentant
   
 • Fast observatør: Pål Steiner, Universitetsbiblioteket
  Vara: 

Ranveig Lote er sekretær for studiestyret.

Organisering

Studiestyret har følgende medlemmer:

 • visedekan for utdanning og internasjonalisering (leder)
 • undervisningskoordinatorene ved instituttene og Senter for kvinne- og kjønnsforskning
 • leder for programutvalget for lærerutdanning ved HF
 • to studentrepresentanter

Studiesjef er sekretær for studiestyret.

Varamedlem for visedekan for utdanning og internasjonalisering er prodekan for forskning og formidling. Varamedlemmer for de øvrige medlemmene oppnevnes etter forslag fra henholdvis instituttene, programutvalget for lærerutdanning ved HF og studentene.

Utvalget kan oppnevne faste observatører. Studielederne ved instituttene og administrative saksbehandlere som forbereder saker til studiestyret, har møte-og talerett i studiestyret.

Mandat

Studiestyret skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret, og skal videre:

 • sikre utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi
 • sikre kvalitet i utdanningene og ha tilsyn med at evaluering og kvalitetssikring er i tråd med UIBs kvalitetssystem for utdanning systembeskrivelse
 • påse at studietilbudet er i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer, så som Lov om høyskoler og universitet, Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet
 • gi tilrådninger til fakultetsstyret i saker som gjelder endringer, oppretting og nedlegging av studieprogrammer
 • koordinere oppfølging og justeringer i emneomtaler
 • ha tilsyn med programsensorordningen og være rapporteringsorgan for programsensor
 • foreta justeringer i Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet
 • ha tilsyn med studentgjennomstrømming
 • nedsette  arbeidsutvalg/komiteer for behandling av særlige spørsmål
 • vurdere behov for spesielle rekrutteringstiltak til særskilte fagområder
 • arbeide for økt internasjonalisering

Dekanus kan pålegge studiestyret oppgaver ved behov.