Home
Anne Karen Bjelland's picture

Anne Karen Bjelland

Emerita
 • E-mailanne.bjelland@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Bjelland has conducted a number of studies related to themes within the Norwegian health and social sector in general and elderly care in particular. Central themes relate to questions of aging, the life situation of elderly people and they encompass forms of practise and knowledge related to health, illness, body and gender in a cultural perspective. During fieldworks in specific localities such as elderly homes, nursing homes, spa- and thalassic centres and in Norwegian urban and rural communities, she has focused upon different social processes and the cultural formation of meaning and identity as they relate to space, and the establishment of real and imagined communities. She is presently working on a research project about knowledge and practice related to (sea) water and health.

Academic article
 • Show author(s) (2017). Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 47-70.
 • Show author(s) (2016). Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 9 pages.
 • Show author(s) (2014). Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 81-93.
 • Show author(s) (2012). Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 143-157.
 • Show author(s) (2009). User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry. 287-296.
 • Show author(s) (2009). Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing. 409-416.
 • Show author(s) (2009). Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing. 151-158.
 • Show author(s) (2008). The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 728-736.
 • Show author(s) (2008). Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 54-68.
 • Show author(s) (2008). Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden. 19-23.
 • Show author(s) (2007). Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine. 2296-2306.
 • Show author(s) (2006). Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning. 43-59.
 • Show author(s) (2006). Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 5-19.
 • Show author(s) (2005). "Normaliteten paradokser.Kirurgi i estetikkens tjeneste". Rapport - Rokkansenteret. 27-41.
 • Show author(s) (2002). Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-88.
 • Show author(s) (2002). Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-89.
 • Show author(s) (2002). "Det vellykkete smilet". Den norske tannlegeforenings tidende. 220-223.
 • Show author(s) (2001). Pasientrollen - i sosialantropologisk perspektiv. Utposten. 30-35.
 • Show author(s) (2001). Det vellykkede smilet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3610-3612.
 • Show author(s) (2001). "Tilstedeværelse" - noen refleksjoner. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Show author(s) (1998). Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og helsevesen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. XXXX.
 • Show author(s) (1995). Sosialantropologien til hjelp i helse- og sosialforskning. Milepælen.
 • Show author(s) (1993). Kulturelle konstruksjoner av kropp og helse - antropologiske perspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (1985). Aging and Identity-Management in a Norwegian Elderly-home. Human Relations. 151-165.
 • Show author(s) (1984). Fagdidaktikk - bare for studenter? Antropolognytt.
 • Show author(s) (1984). Antropologi i Norge - et forskningsetisk paradoks? Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (1982). Holdninger til alderdom blant eldre. Sykepleien journalen.
Report
 • Show author(s) (1997). Psykiatrisk sykdomsdefinering i sosialantropologisk perspektiv (1993). .
 • Show author(s) (1997). Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersinstitusjon. .
 • Show author(s) (1997). Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk sosialt arbeid. .
 • Show author(s) (1994). Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss! .
 • Show author(s) (1993). Psykiatrisk sykdomsdefinering - i sosialantropologisk perspektiv. .
 • Show author(s) (1992). Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • Show author(s) (1992). Livsløp, identitet og fellesskapsutvikling. Sosialantropologiske perspektiver på aldershomogene bomiljøers potensialer, i: Livsløp og livshistorier. Fire bidrag til en livsløpsforståelse. .
 • Show author(s) (1991). Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • Show author(s) (1991). Sykehjemmene som bosted - hva satser vi på? i: Overbehandler eller underbehandler vi de gamle? .
 • Show author(s) (1987). "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
 • Show author(s) (1986). Helse- og sosialadministrasjon. En evaluerende oppsummering med hovedvekt på faget helse- og sosialpolitikk. .
 • Show author(s) (1986). Ei evaluering av utbygginga av Navarsete bustadfelt. .
 • Show author(s) (1981). Kommentarer til Britt Slagsvold: Kjønnsforskjeller blant sykehjemspasienter. .
 • Show author(s) (1975). Sogn og Fjordane og oljeverksemdi. Endring i næringar og busetjing. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Discussant på arbeidsgruppen "Forskningsetiske utfordringer i antropologifaget", 9. mai 2015.
 • Show author(s) (2015). "Finnes fremdeles Bergensantropologi?". Deltakelse i paneldebatt - 50-års Jubileum Institutt for sosialantropologi.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (1997). "Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg". Aldring og fellesskapsutvikling.
 • Show author(s) (1991). Personalkultur i helse- og sosialsektoren.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). NAT prisen 2016.
 • Show author(s) (2016). Resident community in nursing homes: A promising practice in the era of individualism.
 • Show author(s) (2015). Helse- og sosialpolitikk/medisinsk antropologi, innlegg sammen med Astrid Blystad, Frode Fadnes Jacobsen og Ane Straume.
 • Show author(s) (2015). Helse- og sosial politikk/medisinsk antropologi.
 • Show author(s) (2013). Samtale "Om muligheter og begrensninger ved anvendt etnografi i helse- og omsorgssektoren".
 • Show author(s) (2013). Oppsummerende refleksjoner av etnografiske analyser med vektlegging av interaksjonistiske perspektiver.
 • Show author(s) (2013). 2.opponent på disputas - ph.d. avhandlingen til Ånund Brottveit: "Åpne samtaler - mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering".
 • Show author(s) (2012). Ideologier og praksisformer i de nordiske helse- og omsorgssektorer.
 • Show author(s) (2012). "Prosessen fra feltarbeid til analyse/tolkning/formidling. Erfaringer fra forskning i aldershjem".
 • Show author(s) (2012). "Deltakende observasjon i helse- og omsorgssektoren. Erfaringer fra eldreomsorgen".
 • Show author(s) (2011). Fortid, minner og konstruksjon av nåtid - som livsstrategi blant eldre.
 • Show author(s) (2010). Pilegrimsvandring og Thalassoterapi - kommentar til Gerd Kjellaug Berge sitt innlegg "Pilegrimsvandring i eit helseperspektiv".
 • Show author(s) (2009). Forskningsetiske retningslinjer og tilgang til feltet.
 • Show author(s) (2009). Bygdeutvikling og entreprenører - iscenesettelse og forvaltning av lokalt særpreg. Med eksempler fra Selje kommune.
 • Show author(s) (2009). "Antropologisk metode og forskningsetikk".
 • Show author(s) (2007). Hav og helse - Konstruksjon av rom og sted.
 • Show author(s) (2007). Forankring og forflytning innen helse- og omsorgssektoren: Paradoksale idealer/praksiser i rom og tid.
 • Show author(s) (2007). 2 PhD-studenter og 2 veiledere: Erfaringer fra fellesskriving og fellesveiledning på tvers av fagmiljøer.
 • Show author(s) (2006). "Alternativ medisin - duett".
 • Show author(s) (2005). "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.".
 • Show author(s) (2005). "Ekstrem forvandling:Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste".
 • Show author(s) (2004). Helse og estetikk (kroppsidealer).
 • Show author(s) (2004). Forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid i helsefeltet (psykisk helsevern).
 • Show author(s) (2004). Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • Show author(s) (2003). The Crossers of Culture - the Survivors of the Mental Health System.
 • Show author(s) (2003). SV-fakultetets hovedfagsprogram i helse- og sosialpolitikk: Litt historikk.
 • Show author(s) (2003). Livskvalitet på institusjon. Eldres levekår og livskvalitet.
 • Show author(s) (2003). Helse- og sosialforskning ved SV-fak. - Introduksjon til programmet.
 • Show author(s) (2003). Helse- og sosialforskning ved Institutt for sosialantropologi.
 • Show author(s) (2002). "Krangling mellom pasienter. Er dette bare negativt?
 • Show author(s) (2002). "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon".
 • Show author(s) (2002). "Det vellykkete smilet".
 • Show author(s) (2001). Noen aspekter ved dagliglivet i aldersinstitusjoner.
 • Show author(s) (2001). Kampen om (det perfekte) smilet.
 • Show author(s) (2001). Innsatte, utsatte og ansatte? Ulike ståated og perspektiv innen eldreomsorgen.
 • Show author(s) (2001). Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • Show author(s) (2001). Det vellykkete smilet.
 • Show author(s) (2001). Den hegemoniske feminitetens svøpe - kosmetisk kirurgi.
 • Show author(s) (2001). "Tilstedeværelse" - "verdig alderdom" - noen refleksjoner.
 • Show author(s) (2000). Studier blant beboere og personale i eldreinstitusjon.
 • Show author(s) (2000). Pårørende i møte med helsevesener.
 • Show author(s) (2000). Perspektivbevissthet og perspektivvalg ved igangsetting av prosjektarbeid.
 • Show author(s) (2000). Pasienten: rolleforståelse og pasientidentitet.
 • Show author(s) (2000). Kroppsbilder i sosialt og kulturelt perspektiv.
 • Show author(s) (2000). Eldres levekår og livskvalitet- livskvalitet på institusjon.
 • Show author(s) (1999). Past experiences and present identities: Reminiscence among residents in Norwegian elderly homes.
 • Show author(s) (1999). Den konstruerte kroppen.
 • Show author(s) (1999). Aldring og livsløp.
 • Show author(s) (1998). Residence environment, Life Course, and Identity.
 • Show author(s) (1997). Søkelys på eldreomsorgen.
 • Show author(s) (1997). Sosialantropologiske perspektiver i sosial- og helsepolitikken.
 • Show author(s) (1997). Om å være instituttstyrer.
 • Show author(s) (1997). Mot en ny norsk underklasse? Introduksjon.
 • Show author(s) (1997). Kommentarer til Guri Rørtveit og Edvin Schei, Seksjon for allmennmedisin, UiB: Allmennmedisinsk videre- og etterutdanning i dataalderen. En kvalitativ evaluering av SATS.
 • Show author(s) (1996). Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Show author(s) (1996). Forskningsetikk og kvalitativ forskningsdesign.
 • Show author(s) (1996). Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • Show author(s) (1995). Sosialantropologiske perspektiver i helse- og sosialforskning.
 • Show author(s) (1995). Sosial differensiering.
 • Show author(s) (1995). Om Kunnskapverksteder i Indre Sogn.
 • Show author(s) (1995). Forskningsetiske problemer i faget sosialantropologi.
 • Show author(s) (1995). Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • Show author(s) (1994). The Role of Social Anthropology in Research on Elderly Housing and Aging in Norway.
 • Show author(s) (1994). Invitert innlegg/opposisjon til prof. Lynn Petersons forelesning "Normative Use of Narrative".
 • Show author(s) (1994). Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • Show author(s) (1994). Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • Show author(s) (1994). Det antropologiske (hovedfags-)prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • Show author(s) (1993). Fysioterapi - tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • Show author(s) (1992). Tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • Show author(s) (1992). The experimental space of old people - constructions of the past and present (in elderly-homes, Norway).
 • Show author(s) (1992). Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Show author(s) (1992). Sosialantropologiens bidrag til en flerfaglig samfunnsvitenskapelig helse- og sosialforskning.
 • Show author(s) (1992). Forsøksprosjekt i sykehjem - personalkulturens vedlikehold og endring.
 • Show author(s) (1992). "Legemet er en viktig del av kroppen..." Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner. Sosialantropologiske potensialer og utfordringer i helse- og sosialforskningen.
 • Show author(s) (1991). Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner.
 • Show author(s) (1991). Livsløp og identitet i aldershomogene bomiljøer.
 • Show author(s) (1990). Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på?
 • Show author(s) (1990). Constructions of the past and the present in elderly-homes (Norway). Problems of interpretation.
 • Show author(s) (1988). Piker, vin og sang. Om drikkemønstre og identitetshåndtering blant pensjonerte sjømenn i en aldersinstitusjon.
 • Show author(s) (1987). Deltakande observasjon - ein antropologisk metode. Frå observasjon til data - døme frå ein aldersheim.
 • Show author(s) (1986). Kvalitativ metode - forskning og formidling.
 • Show author(s) (1986). Kvalitativ metode.
 • Show author(s) (1983). Om bevaring av identitet i eldreinstitusjoner.
 • Show author(s) (1983). Institutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • Show author(s) (1983). Identitetshåndtering på et aldershjem. En skisse av en tilnærmingsmåte og forståelsesramme.
 • Show author(s) (1982). Sosiale grupperinger i aldershjem.
 • Show author(s) (1982). Intitutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • Show author(s) (1982). De eldre i sosialantropologisk perspektiv. Aldershjemmet som livsmiljø. Beboernes tilpasningsmønstre og identitetshåndtering.
 • Show author(s) (1982). Aldring og omsorg - noen betraktninger.
Book review
 • Show author(s) (1994). Når eldre menn forteller... Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (1993). Når eldre menn forteller om sine liv. Aldring og Eldre.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (1991). Vieillir en Norvege, i: Le savoir-etre Norvegien. Regards anthropologues sur la culture norvegienne. Arne Martin Klausen (red.). L`Harmattan.
 • Show author(s) (1989). "Piker, vin og sang". Om pensjonerte sjømenn på et aldershjem, i: På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.). Ad Notam Forlag.
 • Show author(s) (1984). Om å bli gammel i Norge, i: Den norske væremåten, Arne Martin Klausen (red.). J.W. Cappelens Forlag AS.
Compendium
 • Show author(s) (2003). SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi.
 • Show author(s) (1998). Alder som kulturbetinget fenomen.
 • Show author(s) (1998). "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'".
 • Show author(s) (1997). Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvikling.
 • Show author(s) (1997). Life course and identity-management. Constructions of the past and the present in agehomogeneous residence enviroment.
 • Show author(s) (1996). Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Show author(s) (1996). Kroppen i sosialantropologi.
 • Show author(s) (1995). Kan det bygges broer mellom sosialantropologi og samfunnsmedisin?
 • Show author(s) (1995). Det medisinsk-antropologiske selskap (etb. 1993), Våren 1995.
 • Show author(s) (1994). Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • Show author(s) (1994). Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • Show author(s) (1994). Prosjektsamling i Lom.
 • Show author(s) (1994). Life Course, identity and residence environment. Social Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in Urban Norway.
 • Show author(s) (1994). Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • Show author(s) (1991). Institusjonssosiologi II.
 • Show author(s) (1985). Aldring og institusjonsomsorg. En antropologisk tilnærmingsmåte.
Masters thesis
 • Show author(s) (2015). Unge middelklassekvinner i det offentlege rom. Ein antropologisk studie frå Jaipur, India.
 • Show author(s) (2014). Idrett som arena for integrering. En problematisering av organisert idrett i Norge med spesielt hensyn til integrering av etniske minoriteter i fotball.
 • Show author(s) (2014). "Skal man virkelig forstå hva det vil si, må man ha opplevd det". En empirisk undersøkelse av morsrollen, av det å ha små barn og håndtering av sosiale relasjoner i og utenfor åpen barnehage.
 • Show author(s) (2008). Å leve for og av musikken - Frilandsmusikernes strategier for å oveleve.
 • Show author(s) (2008). The Orange Order -Parades Fraternity and commemoration.
 • Show author(s) (2005). De usynlige; En studie av en gruppe lesbiske kvinner i Mumbai, India.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2010). Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende.
Feature article
 • Show author(s) (2004). Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1995). Det sosialantropologiske skips- og mannskapsunivers. KulaKula.
 • Show author(s) (1984). Pensjonister - opp på barrikadene! Bergens Tidende.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2018). Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 1-3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2013). Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.
 • Show author(s) (2009). Dagligliv i en psykiatrisk institusjon. En analyse av miljøterapeutiske praksiser.
 • Show author(s) (2008). From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Show author(s) (1990). Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg... av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
 • Show author(s) (1989). "Sorgerne glemmer jeg - Minnerne gjemmer jeg...". En studie av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
Interview
 • Show author(s) (2015). Hvorfor "Den tredje vei"?
 • Show author(s) (2015). "Løftebrudd fra rektoratet".
 • Show author(s) (2013). Vi ville reise til Mexico. Kari Siverts intervjuet av Anne Karen Bjelland.
 • Show author(s) (2013). Med Anka bak roret.
 • Show author(s) (2013). Intervjuet under tittelen "Omfavnelsene er godt for hjertet", Bergensavisen 24.02. 2013, s.25.
 • Show author(s) (2013). "Gebissniss. Baktus er fortid. Botox kan være fremtiden. Tannlegekontoret er blitt den nye skjønnhetssalongen".
 • Show author(s) (2012). En solskinnshistorie.
 • Show author(s) (2012). "Forskere om første felt", intervjuet i Kula Kula,nr. 2, 2012, s. 8-9.
 • Show author(s) (2011). Intervjuet av journalist Linn Hanssen under tittelen: Mamma med silikon".
 • Show author(s) (2010). Intervjuet under tittelen "Koselig klem eller bare beklemmende?",av journalistene Hildegunn Mellesmo Aslaksen og Helene Ebeltoft.
 • Show author(s) (2010). Intervjuet av journalist Tina Sletbak-Akerø i et program om Tannhelse.
 • Show author(s) (2010). Intervjuet av journalist Marte Spurkeland under tittelen "Skjønnheten og utstyret".
 • Show author(s) (2007). Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".
 • Show author(s) (2007). Speil, speil på veggen der. Hva er vakkert i verden her?
 • Show author(s) (2007). "Menn mer fornøyd med kroppen".
 • Show author(s) (2006). Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.
 • Show author(s) (2006). "Under kniven for å bli normal".
 • Show author(s) (2006). "Lille speil på veggen der...hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli.
 • Show author(s) (2006). "Kvinner under kniven".
 • Show author(s) (2002). Tannlegen pynter deg, Helsereportasje.
 • Show author(s) (2002). "Nye smil til salgs".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? 22 pages.
 • Show author(s) (2015). Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen.
 • Show author(s) (2012). "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. 24 pages.
 • Show author(s) (2002). "Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder". 20 pages.
Other
 • Show author(s) (2001). Disiplinerings- og maktrelasjoner i helse- og omsorgstjenestene: Finnes det motstrategier? Kommentar til Kirsten Thorsen: Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt hos tjenestemottakere.
Medical Student Research Thesis
 • Show author(s) (2000). "I medisinmannens vold - en beretning om egne opplevelser i møte med leger innenfor det norske helsevesenet." Særoppgave ved det medisinske embedsstudium, UiB.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2017). Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 150-163.
Interview Journal
 • Show author(s) (2013). "Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 52-67.

More information in national current research information system (CRIStin)

Some selected publications

2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg, in Mary Bente Bringslid (ed.) Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press,  pp. 119-142.


2009. [with Christine Oeye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing, 18 (6): 409-416.

2009. [with Christine Øye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry, 16(4): 1-10.

2009. [with Christine Øye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing, 30 (3): 151-158.

2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(1):  54-68.

2008. [with Aina Skorpen, Christine Øye and Norman Anderssen] Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden, 28(4): 19-23.

2008. [with Aina Skorpen, Christine Øye and Norman Anderssen] The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(9): 728-736.

2007. [with Aina Skorpen and Christine Øye] Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine, 65(11): 2296-2306.

2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1/2: 5-19.

2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning, 5(2): 43-59.

2005. Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste, in Kari Tove Elvbakken, Per Solvang and Kirsti Malterud (eds) Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret. Rapport 12: pp. 27-41.

2002. Det vellykkete smilet. Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (4):  220-223.

2002. [with Lise Widding Isaksen] Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning, (3): 76-89.

2002 Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder, in Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget, pp. 103-122.

 

 

Some recent and/or ongoing projects

2009– : Member of the interdisciplinary research group: Bruk av tvang i åpen omsorg. (UCSH/UCB/UoB). Grants from UH-Vest.

2006 – : Member of the research group Norske Rom. Department of Social Anthropology - Grants from Norwegian Research Council – Småforsk.

2004 – : Member of the research group: Miljøterapi, makt og kommunikasjon i psykiatriske institusjoner (UCSH/UiB).

2002 – 2004: Project manager: Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon; - en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Aina Skorpen/Christine Øye - Grants from Helsevest, Helsefonna and Haugesund/Stord University College (UCSH).

1999 - 2005: Member of The Health Pals - a cross-disciplinary group of researchers working on issues related to illness and health in a cultural perspective - Grants from Norwegian Research Council 1999−2001 and 2003−2005.

1992 - 1996: Project manager: Psychiatric definition of illness – from a social anthropological perspective - Grants from “Rådet for psykisk helse”.

Regional focus: Norway, the Nordic countries, the Mediterranean region


Thematic focus: Disease, illness and health in a cultural perspective, aging and the elderly, care


Academic background

Research assistant, Department of Social Anthropology, UoB, 1982-1983. Research Associate, (NAVF - The Norwegian Science Council for the Humanities and Social Sciences) in Social Anthropology, 1983 - 1985. Assistant professor, health and social administration, Sogn and Fjordane College University 1985-1986. Research Associate, (NAVF), Department of Social Anthropology, 1986-1987. Assistant Professor and later Associate Professor, Department of Health and Social Policy, UoB1987-1989. Associate Professor, Department of Social Anthropology (anthropology/social and health policy/medical anthropology) UoB, 1989 - 1995. Visiting Associate Professor of Medical Anthropology, Department of Social Medicine, Harvard Medical School, February - March 1994. Professor, Department of Social Anthropology, UoB 1995 - Head of Department 1996 -1998 and 2008 - 2009.