Home
Anne Karen Bjelland's picture

Anne Karen Bjelland

Professor
 • E-mailAnne.Bjelland@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 68+47 909 20 725
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Bjelland has conducted a number of studies related to themes within the Norwegian health and social sector in general and elderly care in particular. Central themes relate to questions of aging, the life situation of elderly people and they encompass forms of practise and knowledge related to health, illness, body and gender in a cultural perspective. During fieldworks in specific localities such as elderly homes, nursing homes, spa- and thalassic centres and in Norwegian urban and rural communities, she has focused upon different social processes and the cultural formation of meaning and identity as they relate to space, and the establishment of real and imagined communities. She is presently working on a research project about knowledge and practice related to (sea) water and health.

Academic article
 • Elvbakken, Kari Tove; Bjelland, Anne Karen; Malterud, Kirsti. 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 47-70.
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 9 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 2014. Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 81-93.
 • Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine. 2012. Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 143-157.
 • Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman. 2009. User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry. 287-296.
 • Skorpen, Aina; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen. 2009. Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing. 409-416.
 • Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman. 2009. Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing. 151-158.
 • Skorpen, A; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen. 2008. The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 728-736.
 • Bjelland, Anne Karen. 2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 54-68.
 • Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina; Øye, Christine; Anderssen, Norman. 2008. Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden. 19-23.
 • Oeye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina. 2007. Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine. 2296-2306.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning. 43-59.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 5-19.
 • Bjelland, Anne Karen. 2005. "Normaliteten paradokser.Kirurgi i estetikkens tjeneste". Rapport - Rokkansenteret. 27-41.
 • Bjelland, Anne Karen; Widding Isaksen, Lise. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-88.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Bjelland, Anne Karen. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-89.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det vellykkete smilet". Den norske tannlegeforenings tidende. 220-223.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Pasientrollen - i sosialantropologisk perspektiv. Utposten. 30-35.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Det vellykkede smilet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3610-3612.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. "Tilstedeværelse" - noen refleksjoner. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og helsevesen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. XXXX.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Sosialantropologien til hjelp i helse- og sosialforskning. Milepælen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Kulturelle konstruksjoner av kropp og helse - antropologiske perspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Bjelland, Anne Karen. 1985. Aging and Identity-Management in a Norwegian Elderly-home. Human Relations. 151-165.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Fagdidaktikk - bare for studenter? Antropolognytt.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Antropologi i Norge - et forskningsetisk paradoks? Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Holdninger til alderdom blant eldre. Sykepleien journalen.
Report
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Psykiatrisk sykdomsdefinering i sosialantropologisk perspektiv (1993). .
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersinstitusjon. .
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk sosialt arbeid. .
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss! .
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Psykiatrisk sykdomsdefinering - i sosialantropologisk perspektiv. .
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Livsløp, identitet og fellesskapsutvikling. Sosialantropologiske perspektiver på aldershomogene bomiljøers potensialer, i: Livsløp og livshistorier. Fire bidrag til en livsløpsforståelse. .
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykehjemmene som bosted - hva satser vi på? i: Overbehandler eller underbehandler vi de gamle? .
 • Bjelland, Anne Karen; Bringslid, Mary Bente. 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
 • Bjelland, Anne Karen. 1986. Helse- og sosialadministrasjon. En evaluerende oppsummering med hovedvekt på faget helse- og sosialpolitikk. .
 • Bjelland, Anne Karen; Bringedal, Berit. 1986. Ei evaluering av utbygginga av Navarsete bustadfelt. .
 • Bjelland, Anne Karen. 1981. Kommentarer til Britt Slagsvold: Kjønnsforskjeller blant sykehjemspasienter. .
 • Bjelland, Anne Karen; Bjelle, Terje. 1975. Sogn og Fjordane og oljeverksemdi. Endring i næringar og busetjing. .
Lecture
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. Discussant på arbeidsgruppen "Forskningsetiske utfordringer i antropologifaget", 9. mai 2015.
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. "Finnes fremdeles Bergensantropologi?". Deltakelse i paneldebatt - 50-års Jubileum Institutt for sosialantropologi.
Popular scientific lecture
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. "Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg". Aldring og fellesskapsutvikling.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Personalkultur i helse- og sosialsektoren.
Academic lecture
 • Bjelland, Anne Karen; Haram, Liv; Remme, Jon Henrik Ziegler. 2017. NAT prisen 2016.
 • Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F. 2016. Resident community in nursing homes: A promising practice in the era of individualism.
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. Helse- og sosialpolitikk/medisinsk antropologi, innlegg sammen med Astrid Blystad, Frode Fadnes Jacobsen og Ane Straume.
 • Straume, Ane; Bjelland, Anne Karen; Blystad, Astrid; Jacobsen, Frode F. 2015. Helse- og sosial politikk/medisinsk antropologi.
 • Bjelland, Anne Karen; Jacobsen Fadnes, Frode. 2013. Samtale "Om muligheter og begrensninger ved anvendt etnografi i helse- og omsorgssektoren".
 • Bjelland, Anne Karen. 2013. Oppsummerende refleksjoner av etnografiske analyser med vektlegging av interaksjonistiske perspektiver.
 • Bjelland, Anne Karen. 2013. 2.opponent på disputas - ph.d. avhandlingen til Ånund Brottveit: "Åpne samtaler - mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering".
 • Bjelland, Anne Karen. 2012. Ideologier og praksisformer i de nordiske helse- og omsorgssektorer.
 • Bjelland, Anne Karen. 2012. "Prosessen fra feltarbeid til analyse/tolkning/formidling. Erfaringer fra forskning i aldershjem".
 • Bjelland, Anne Karen. 2012. "Deltakende observasjon i helse- og omsorgssektoren. Erfaringer fra eldreomsorgen".
 • Bjelland, Anne Karen. 2011. Fortid, minner og konstruksjon av nåtid - som livsstrategi blant eldre.
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Pilegrimsvandring og Thalassoterapi - kommentar til Gerd Kjellaug Berge sitt innlegg "Pilegrimsvandring i eit helseperspektiv".
 • Bjelland, Anne Karen. 2009. Forskningsetiske retningslinjer og tilgang til feltet.
 • Bjelland, Anne Karen. 2009. Bygdeutvikling og entreprenører - iscenesettelse og forvaltning av lokalt særpreg. Med eksempler fra Selje kommune.
 • Bjelland, Anne Karen. 2009. "Antropologisk metode og forskningsetikk".
 • Bjelland, Anne Karen. 2007. Hav og helse - Konstruksjon av rom og sted.
 • Bjelland, Anne Karen. 2007. Forankring og forflytning innen helse- og omsorgssektoren: Paradoksale idealer/praksiser i rom og tid.
 • Bjelland, Anne Karen; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Skorpen, Aina. 2007. 2 PhD-studenter og 2 veiledere: Erfaringer fra fellesskriving og fellesveiledning på tvers av fagmiljøer.
 • Bjelland, Anne Karen; Baerheim, Anders. 2006. "Alternativ medisin - duett".
 • Bjelland, Anne Karen. 2005. "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.".
 • Bjelland, Anne Karen. 2005. "Ekstrem forvandling:Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste".
 • Bjelland, Anne Karen. 2004. Helse og estetikk (kroppsidealer).
 • Bjelland, Anne Karen. 2004. Forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid i helsefeltet (psykisk helsevern).
 • Bjelland, Anne Karen. 2004. Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • Bjelland, Anne Karen. 2003. The Crossers of Culture - the Survivors of the Mental Health System.
 • Bjelland, Anne Karen. 2003. SV-fakultetets hovedfagsprogram i helse- og sosialpolitikk: Litt historikk.
 • Bjelland, Anne Karen. 2003. Livskvalitet på institusjon. Eldres levekår og livskvalitet.
 • Bjelland, Anne Karen. 2003. Helse- og sosialforskning ved SV-fak. - Introduksjon til programmet.
 • Bjelland, Anne Karen. 2003. Helse- og sosialforskning ved Institutt for sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Krangling mellom pasienter. Er dette bare negativt?
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon".
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det vellykkete smilet".
 • Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2001. Noen aspekter ved dagliglivet i aldersinstitusjoner.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Kampen om (det perfekte) smilet.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Innsatte, utsatte og ansatte? Ulike ståated og perspektiv innen eldreomsorgen.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Det vellykkete smilet.
 • Bjelland, Anne Karen; Widding Isaksen, Lise. 2001. Den hegemoniske feminitetens svøpe - kosmetisk kirurgi.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. "Tilstedeværelse" - "verdig alderdom" - noen refleksjoner.
 • Bjelland, Anne Karen. 2000. Studier blant beboere og personale i eldreinstitusjon.
 • Bjelland, Anne Karen. 2000. Pårørende i møte med helsevesener.
 • Bjelland, Anne Karen. 2000. Perspektivbevissthet og perspektivvalg ved igangsetting av prosjektarbeid.
 • Bjelland, Anne Karen. 2000. Pasienten: rolleforståelse og pasientidentitet.
 • Bjelland, Anne Karen. 2000. Kroppsbilder i sosialt og kulturelt perspektiv.
 • Bjelland, Anne Karen. 2000. Eldres levekår og livskvalitet- livskvalitet på institusjon.
 • Bjelland, Anne Karen. 1999. Past experiences and present identities: Reminiscence among residents in Norwegian elderly homes.
 • Bjelland, Anne Karen. 1999. Den konstruerte kroppen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1999. Aldring og livsløp.
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Residence environment, Life Course, and Identity.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Søkelys på eldreomsorgen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Sosialantropologiske perspektiver i sosial- og helsepolitikken.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Om å være instituttstyrer.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Mot en ny norsk underklasse? Introduksjon.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Kommentarer til Guri Rørtveit og Edvin Schei, Seksjon for allmennmedisin, UiB: Allmennmedisinsk videre- og etterutdanning i dataalderen. En kvalitativ evaluering av SATS.
 • Bjelland, Anne Karen. 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Bjelland, Anne Karen. 1996. Forskningsetikk og kvalitativ forskningsdesign.
 • Bjelland, Anne Karen. 1996. Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Sosialantropologiske perspektiver i helse- og sosialforskning.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Sosial differensiering.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Om Kunnskapverksteder i Indre Sogn.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Forskningsetiske problemer i faget sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. The Role of Social Anthropology in Research on Elderly Housing and Aging in Norway.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Invitert innlegg/opposisjon til prof. Lynn Petersons forelesning "Normative Use of Narrative".
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Det antropologiske (hovedfags-)prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Fysioterapi - tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. The experimental space of old people - constructions of the past and present (in elderly-homes, Norway).
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Sosialantropologiens bidrag til en flerfaglig samfunnsvitenskapelig helse- og sosialforskning.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Forsøksprosjekt i sykehjem - personalkulturens vedlikehold og endring.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. "Legemet er en viktig del av kroppen..." Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner. Sosialantropologiske potensialer og utfordringer i helse- og sosialforskningen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Livsløp og identitet i aldershomogene bomiljøer.
 • Bjelland, Anne Karen. 1990. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på?
 • Bjelland, Anne Karen. 1990. Constructions of the past and the present in elderly-homes (Norway). Problems of interpretation.
 • Bjelland, Anne Karen. 1988. Piker, vin og sang. Om drikkemønstre og identitetshåndtering blant pensjonerte sjømenn i en aldersinstitusjon.
 • Bjelland, Anne Karen. 1987. Deltakande observasjon - ein antropologisk metode. Frå observasjon til data - døme frå ein aldersheim.
 • Bjelland, Anne Karen. 1986. Kvalitativ metode - forskning og formidling.
 • Bjelland, Anne Karen. 1986. Kvalitativ metode.
 • Bjelland, Anne Karen. 1983. Om bevaring av identitet i eldreinstitusjoner.
 • Bjelland, Anne Karen. 1983. Institutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • Bjelland, Anne Karen. 1983. Identitetshåndtering på et aldershjem. En skisse av en tilnærmingsmåte og forståelsesramme.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Sosiale grupperinger i aldershjem.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Intitutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. De eldre i sosialantropologisk perspektiv. Aldershjemmet som livsmiljø. Beboernes tilpasningsmønstre og identitetshåndtering.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Aldring og omsorg - noen betraktninger.
Book review
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Når eldre menn forteller... Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Når eldre menn forteller om sine liv. Aldring og Eldre.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Vieillir en Norvege, i: Le savoir-etre Norvegien. Regards anthropologues sur la culture norvegienne. Arne Martin Klausen (red.). L`Harmattan.
 • Bjelland, Anne Karen. 1989. "Piker, vin og sang". Om pensjonerte sjømenn på et aldershjem, i: På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.). Ad Notam Forlag.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Om å bli gammel i Norge, i: Den norske væremåten, Arne Martin Klausen (red.). J.W. Cappelens Forlag AS.
Compendium
 • Bjelland, Anne Karen; Bråten, Eldar; Grønhaug, Reidar. 2003. SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Alder som kulturbetinget fenomen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'".
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvikling.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Life course and identity-management. Constructions of the past and the present in agehomogeneous residence enviroment.
 • Bjelland, Anne Karen. 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Bjelland, Anne Karen; Blystad, Astrid. 1996. Kroppen i sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Kan det bygges broer mellom sosialantropologi og samfunnsmedisin?
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Det medisinsk-antropologiske selskap (etb. 1993), Våren 1995.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Prosjektsamling i Lom.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Life Course, identity and residence environment. Social Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in Urban Norway.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Institusjonssosiologi II.
 • Bjelland, Anne Karen. 1985. Aldring og institusjonsomsorg. En antropologisk tilnærmingsmåte.
Masters thesis
 • Olsbø, Miriam. 2014. Idrett som arena for integrering. En problematisering av organisert idrett i Norge med spesielt hensyn til integrering av etniske minoriteter i fotball.
 • Bruvold, Benedicte Øvsthus. 2014. "Skal man virkelig forstå hva det vil si, må man ha opplevd det". En empirisk undersøkelse av morsrollen, av det å ha små barn og håndtering av sosiale relasjoner i og utenfor åpen barnehage.
 • Jeppsson, Eva. 2013. Synshemming og arbeid. En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten.
 • Prestegård, Ingvild S. 2013. Spa Pilgrimage. Recovery and learning to cope with chronic illness at a holistic spa in Thailand.
 • Palmstrøm, Linn. 2013. Ayurvedic Medical Tourism in Kerala: Frontstage and Backstage.
 • Melvik, Mona. 2011. Tatoveringspraksiser og meningsskaping. Tatoveringsmotivenes rolle i identitetshåndtering.
Popular scientific article
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende.
Feature article
 • Bjelland, Anne Karen; Isaksen, Lise Widding. 2004. Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Det sosialantropologiske skips- og mannskapsunivers. KulaKula.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Pensjonister - opp på barrikadene! Bergens Tidende.
Letter to the editor
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 1-3.
Doctoral dissertation
 • Haukelien, Heidi. 2013. Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.
 • Skorpen, Aina; Øye, Christine. 2009. Dagligliv i en psykiatrisk institusjon. En analyse av miljøterapeutiske praksiser.
 • Van den Bergh, Graziella. 2008. From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Bjelland, Anne Karen. 1990. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg... av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
 • Bjelland, Anne Karen. 1989. "Sorgerne glemmer jeg - Minnerne gjemmer jeg...". En studie av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
Interview
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. Hvorfor "Den tredje vei"?
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. "Løftebrudd fra rektoratet".
 • Bjelland, Anne Karen; Siverts, Kari. 2013. Vi ville reise til Mexico. Kari Siverts intervjuet av Anne Karen Bjelland.
 • Bjelland, Anne Karen; Fuglestrand, Marianne; Jarholm, Henrik. 2013. Med Anka bak roret.
 • Bjelland, Anne Karen; Blågestad, Nina. 2013. Intervjuet under tittelen "Omfavnelsene er godt for hjertet", Bergensavisen 24.02. 2013, s.25.
 • Bjelland, Anne Karen; Ramm, Benedicte. 2013. "Gebissniss. Baktus er fortid. Botox kan være fremtiden. Tannlegekontoret er blitt den nye skjønnhetssalongen".
 • Bjelland, Anne Karen; Engdahl, Bjørg. 2012. En solskinnshistorie.
 • Bjelland, Anne Karen; Bergheim Dahl, Nina. 2012. "Forskere om første felt", intervjuet i Kula Kula,nr. 2, 2012, s. 8-9.
 • Bjelland, Anne Karen. 2011. Intervjuet av journalist Linn Hanssen under tittelen: Mamma med silikon".
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Intervjuet under tittelen "Koselig klem eller bare beklemmende?",av journalistene Hildegunn Mellesmo Aslaksen og Helene Ebeltoft.
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Intervjuet av journalist Tina Sletbak-Akerø i et program om Tannhelse.
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Intervjuet av journalist Marte Spurkeland under tittelen "Skjønnheten og utstyret".
 • Sæveraas, Siv; Bjelland, Anne Karen. 2007. Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".
 • Spets, Kari; Bjelland, Anne Karen. 2007. Speil, speil på veggen der. Hva er vakkert i verden her?
 • Halvorsen, Christina; Bjelland, Anne Karen. 2007. "Menn mer fornøyd med kroppen".
 • Berge, Gerd Kjellaug; Bjelland, Anne Karen. 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. "Under kniven for å bli normal".
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. "Lille speil på veggen der...hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. "Kvinner under kniven".
 • Bjelland, Anne Karen; Dalland, Eline. 2002. Tannlegen pynter deg, Helsereportasje.
 • Bjelland, Anne Karen; Egeland, Åsmund. 2002. "Nye smil til salgs".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Selberg, Torunn; Bjelland, Anne Karen. 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? 22 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen.
 • Bjelland, Anne Karen. 2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. 24 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder". 20 pages.
Other
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Disiplinerings- og maktrelasjoner i helse- og omsorgstjenestene: Finnes det motstrategier? Kommentar til Kirsten Thorsen: Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt hos tjenestemottakere.
Medical Student Research Thesis
 • Wiik, Margareth. 2000. "I medisinmannens vold - en beretning om egne opplevelser i møte med leger innenfor det norske helsevesenet." Særoppgave ved det medisinske embedsstudium, UiB.
Article in business/trade/industry journal
 • Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 150-163.
Interview Journal
 • Bjelland, Anne Karen. 2013. "Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 52-67.

More information in national current research information system (CRIStin)

Some selected publications

2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg, in Mary Bente Bringslid (ed.) Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press,  pp. 119-142.


2009. [with Christine Oeye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing, 18 (6): 409-416.

2009. [with Christine Øye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry, 16(4): 1-10.

2009. [with Christine Øye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing, 30 (3): 151-158.

2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(1):  54-68.

2008. [with Aina Skorpen, Christine Øye and Norman Anderssen] Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden, 28(4): 19-23.

2008. [with Aina Skorpen, Christine Øye and Norman Anderssen] The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(9): 728-736.

2007. [with Aina Skorpen and Christine Øye] Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine, 65(11): 2296-2306.

2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1/2: 5-19.

2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning, 5(2): 43-59.

2005. Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste, in Kari Tove Elvbakken, Per Solvang and Kirsti Malterud (eds) Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret. Rapport 12: pp. 27-41.

2002. Det vellykkete smilet. Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (4):  220-223.

2002. [with Lise Widding Isaksen] Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning, (3): 76-89.

2002 Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder, in Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget, pp. 103-122.

 

 

Regional focus: Norway, the Nordic countries, the Mediterranean region


Thematic focus: Disease, illness and health in a cultural perspective, aging and the elderly, care


Academic background

Research assistant, Department of Social Anthropology, UoB, 1982-1983. Research Associate, (NAVF - The Norwegian Science Council for the Humanities and Social Sciences) in Social Anthropology, 1983 - 1985. Assistant professor, health and social administration, Sogn and Fjordane College University 1985-1986. Research Associate, (NAVF), Department of Social Anthropology, 1986-1987. Assistant Professor and later Associate Professor, Department of Health and Social Policy, UoB1987-1989. Associate Professor, Department of Social Anthropology (anthropology/social and health policy/medical anthropology) UoB, 1989 - 1995. Visiting Associate Professor of Medical Anthropology, Department of Social Medicine, Harvard Medical School, February - March 1994. Professor, Department of Social Anthropology, UoB 1995 - Head of Department 1996 -1998 and 2008 - 2009.

Some recent and/or ongoing projects

2009– : Member of the interdisciplinary research group: Bruk av tvang i åpen omsorg. (UCSH/UCB/UoB). Grants from UH-Vest.

2006 – : Member of the research group Norske Rom. Department of Social Anthropology - Grants from Norwegian Research Council – Småforsk.

2004 – : Member of the research group: Miljøterapi, makt og kommunikasjon i psykiatriske institusjoner (UCSH/UiB).

2002 – 2004: Project manager: Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon; - en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Aina Skorpen/Christine Øye - Grants from Helsevest, Helsefonna and Haugesund/Stord University College (UCSH).

1999 - 2005: Member of The Health Pals - a cross-disciplinary group of researchers working on issues related to illness and health in a cultural perspective - Grants from Norwegian Research Council 1999−2001 and 2003−2005.

1992 - 1996: Project manager: Psychiatric definition of illness – from a social anthropological perspective - Grants from “Rådet for psykisk helse”.