Home
Benn Folkvord's picture

Benn Folkvord

Professor, Adjunct professor at the Faculty of Law
 • E-mailBenn.Folkvord@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Textbook
 • Show author(s) 2020. Skatterett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) 2015. Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
Academic article
 • Show author(s) 2020. Skattemoral. Skatterett. 166-174.
 • Show author(s) 2019. Kontantsstrømskatt: Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det. Skatterett. 122-129.
 • Show author(s) 2018. Fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatterett. 351-364.
 • Show author(s) 2018. Aksjesparekonto. Skatterett. 78-87.
 • Show author(s) 2017. Hva er bevistema ved tilleggsskatt? Skatterett. 203-209.
 • Show author(s) 2016. Omklassifisering av aksjonærlån til utbytte. Skatterett. 135-155.
 • Show author(s) 2016. Lovfestet omgåelsesnorm - Forslag som ikke vet hvor det vil. Skatterett. 177-185.
 • Show author(s) 2015. Hva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen etter Rt 2014 s. 227 «Tangen»? Skatterett. 150-164.
 • Show author(s) 2014. Corporate income tax and the international challenge. Nordic Tax Journal. 55-87.
 • Show author(s) 2012. Tvangslønn. Skatterett. 200-210.
 • Show author(s) 2012. Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Praktisk økonomi & finans. 90-94.
 • Show author(s) 2010. Kommentar til forslag om nye regler for trekantfusjoner og trekantfisjoner. Skatterett. 6.
 • Show author(s) 2010. Hvilke aksjefond innen EØS omfattes av fritaksmetoden. Skatterett. 2-15.
 • Show author(s) 2009. Rabatt iarveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. Skatterett. 12.
 • Show author(s) 2009. Lovlighetskravet Skatterettslige sanksjoner mot selskapsrettslige feil. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 15.
 • Show author(s) 2009. Betydningen av ulemper ved ulovfestet omgåelse. Skatterett. 169-178.
 • Show author(s) 2007. Er skattemessig motivasjon et grunnvilkår for gjennomskjæring? Skatterett. 8.
Report
 • Show author(s) 2020. Economic rent taxation in salmon aquaculture. .
 • Show author(s) 2014. Surcharges and Penalties in Tax Law. .
 • Show author(s) 2007. Tax legislation on mergers and demergers. 1. 1. , Oslo.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk.
 • Show author(s) 2019. Framtidens skatteregime for havbruksnæringen.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2007. Skatt på fondsobligasjoner.
 • Show author(s) 2007. Kontrollkravet i IFRS 3, illustrert ved Statoil-Hydrofusjonen.
Academic lecture
 • Show author(s) 2012. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær - tilpassninger.
 • Show author(s) 2009. Skatt ved fisjon og fisjon.
 • Show author(s) 2009. Europeiske aksjefond og fritaksmetoden.
 • Show author(s) 2008. Lovlighetskravet - hvilke selskapsrettslige feil utløser skatteplikt?
Editorial
 • Show author(s) 2020. Reversering av utbytte. Skatterett.
 • Show author(s) 2020. Politiske utfordringer. Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) 2020. Politiske utfordringer. Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) 2020. Forskning i koronaens tid. Skatterett. 99-100.
 • Show author(s) 2019. Revitalisert omgåelsesnorm? Skatterett. 89-90.
 • Show author(s) 2019. Mer lovregulering av virksomhetsbegrepet? Skatterett. 153-155.
 • Show author(s) 2019. Hvordan skal vi skattlegge i fremtiden? Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) 2019. Hva skal vi leve av etter oljen? Skatterett. 239-241.
 • Show author(s) 2018. Unødvendig komplisert skatterett? Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) 2018. Høyaktuell grunnrenteskatt. Skatterett. 207-208.
 • Show author(s) 2017. Transocean og kompleksitet. Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) 2017. Klagebehandling og resursbruk. Skatterett. 1-3.
 • Show author(s) 2016. Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett? Skatterett. 187-188.
 • Show author(s) 2016. Lovfesting og usikkerhet. Skatterett. 115-116.
 • Show author(s) 2016. Fritaksmetode for alle. Skatterett. 289-290.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2018. Norge mister milliarder i utbytteskatt. Dagens næringsliv. 1 pages.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2013. Aktuell bedriftsbeskatning. Gyldendal Juridisk.
Academic monograph
 • Show author(s) 2013. Utbytte : lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene.
 • Show author(s) 2006. Skatt ved fusjon og fisjon. 1.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2018. Norsk bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
Feature article
 • Show author(s) 2014. Tilbake til fortiden. Stavanger Aftenblad. 2-2.
 • Show author(s) 2014. Stol aldri på en forsker. Stavanger Aftenblad. 2-2.
 • Show author(s) 2014. Slurvestaten. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2014. Norskfiendtlig skatteforslag. Dagens næringsliv. 38-38.
 • Show author(s) 2014. Er arv urettferdig? Stavanger Aftenblad. 2-2.
 • Show author(s) 2014. Brenningen av Borge. Stavanger Aftenblad. 38-38.
 • Show author(s) 2013. Varsleren og sladrehanken. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Tungvindt og gammeldags. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Statens skjulte pengebruk. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Nødvendige mistillitserklæringer. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Ingen grunn til begreistring. Aftenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) 2013. Fra de fattige til de rike. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Forbrytelse og flaks. Stavanger Aftenblad. 1 pages.
 • Show author(s) 2012. Sjørøvere i paradis. Stavanger Aftenblad. 3-3.
 • Show author(s) 2012. Rike uten inntekt. Stavanger Aftenblad. 3-3.
 • Show author(s) 2012. Jurister og andre kirurger. Stavanger Aftenblad. 3-3.
 • Show author(s) 2009. Arveavgiften bør ramme likt. ?. 1.
 • Show author(s) 2009. Arveavgiften bør ramme likt. ?. 1.
 • Show author(s) 2007. Statoil-hydrofusjonen: Tikkende skattebombe. Dagens næringsliv. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
 • Show author(s) 2006. Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap.
Interview
 • Show author(s) 2009. Millionhytter ved Oslofjorden er ikke løsøre.
 • Show author(s) 2009. Kan være utbytte.
 • Show author(s) 2009. Kan rammes av loven - Aker solutionssaken.
 • Show author(s) 2007. Tvilsom metode gir penere tall.
 • Show author(s) 2007. Kan risikere skattebombe.
Programme participation
 • Show author(s) 2007. Hvorfor de rike ikke har skattepliktig inntekt på årets ligning.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Millimeterrettferdighet og unødvendige komplikasjoner i skatteretten. 15 pages.
 • Show author(s) 2017. The meaning of avoidance and aggressive tax planning and the BEPS initiative. 11 pages.
 • Show author(s) 2016. National Reports Norway. 19 pages.
 • Show author(s) 2015. Corporate Income Tax Subjekts - Norway. 13 pages.
 • Show author(s) 2014. Bevis ved transaksjoner mellom selskap og selskapseier. 11 pages.
 • Show author(s) 2013. National concept burden of proof. 9 pages.
 • Show author(s) 2013. Grensen mellom egen- og fremmedkapital. 15 pages.
 • Show author(s) 2007. I hvor stor grad bør norsk skatterett tilpasses utviklingen i Europa? 1 pages.
Other
 • Show author(s) 2007. Quality of tax legislation?
Poster
 • Show author(s) 2009. Trekantfusjon og trekantfisjon.
 • Show author(s) 2008. Vurderingstema ved gjennomskjæring.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2020. VS Stein AS: Frist for inngåelse av justeringsavtale mv.? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2020. Skeie Energy: Opplysningsplikt om motivet bak en transaksjon? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2020. REC Waffer AS: Når oppstår et justeringskrav? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2020. Norske Shell AS: Når 2 + 2 = 5; brutto eller netto beregningsgrunnlag ved konserninterne overdragelser. Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon.
 • Show author(s) 2020. Friskoledommen (UWC): Når omfattes undervisningstilbud fra privat videregående skole. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2020. ANG AS: Vurderingstidspunkt etter mval. § 8-1; tidspunktet for oppstart av virksomhet. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2019. Hva er et verdipapirfond?: Storebrand International Private Equity (SIPE). Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2019. Fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap – skatterettslig «Catch-22», verne nasjonalt skattefundament eller sikre fri etableringsrett? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2018. Tandberg: Fradragsrett for kostnader som er både i selskap og aksjonærens interesse. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2018. Salmar: Fradrag for bidrag til lokalsamfunn – fjern eller indirekte tilknytning til fremtidig inntekt? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2018. Bravo Capital: Effektuering av tilleggsskatt i underskuddsår? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2018. Armada eiendom: Avskjæring etter sktl § 14-90 ved kjøp av fremførbart underskudd. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2018. Argentum: Fradrag for honorar til fondsforvalter – hovedformålslære eller fordeling? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Thinggaard: Fradrag for tap på fordring i virksomhet – igjen. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Rauma Energi AS: Egenkapital eller gjeld? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Malermesterdommen: Hvem er ansatt? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Justering om det foretas vederlagsfri overføring? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Frivilling registrering i mva-registeret uten å identifisere bruker? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Fradrag for tap på fordringer – når er aksjonærens aktivitet foretatt på vegne av selskapet? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Fradrag for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2017. Ai lease-dommen: Grensen mellom utleie og salg. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) 2007. Fordeling av aksjekapital ved fisjon. Revisjon og Regnskap. 7.
Chapter
 • Show author(s) 2015. Norsk bedriftsskatterett, Nytt kap 21 Avskåret rentefradrag. 597-631. In:
  • Show author(s) 2015. Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) 2015. Norsk bedriftsskatterett. 914-923. In:
  • Show author(s) 2015. Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
Interview Journal
 • Show author(s) 2014. ONS-skatt vurderes på nytt. Stavanger Aftenblad. 20-20.
 • Show author(s) 2014. Gir de rikeste en million hver. Stavanger Aftenblad. 1-1.
 • Show author(s) 2014. Diskriminerende for norske eiere. Dagens næringsliv. 14-15.
 • Show author(s) 2013. Skattefritak for oljemesse kan være ulovlig. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Rogalands aller rikeste slipper skatt. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. ONS-rival forbauset over skattefritaket. Aftenbladet.
 • Show author(s) 2013. Kan senke moralen. Rogalands Avis.
 • Show author(s) 2013. Forbauset over skattefritak - ONS. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. Ekspert tror Rødt-forslag er ulovlig. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2013. 20 år uten skatt. Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups