Home
Ernst Nordtveit's picture

Ernst Nordtveit

Emeritus
 • E-mailernst.nordtveit@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 77
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1/Jekteviksbakken 32 (JUSS II)
  Bergen
  Room 
  451
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Property law, Natural resource management, Energy law, Petroleum law

 

Between Market and Public Interests – Organization and Management of the Norwegian System for Sale and Transportation Natural Gas, i Undring og erkjennelse, Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 2013 s. 469-482

 Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar – privatisering eller regulering? Pro Natura, Festskrift til Hans Christian Bugge, Oslo 2012 s. 362-384.

Om sivillovbok og lovmål, Mål og rett : Juristmållaget 75 år / Gunnar O. Hæreid ... [et al.] (red.) 2010 p. 111-118

 Om arealplanar og særlege råderettar over fast eigedom, Kart og Plan nr. 3/1998 s. 145

 Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn, i ”Stat, politikk og folkestyre", festskrift til Per Stavang, 1997 s. 749

 Samarbeid mellom næringsverksemder - Rettslege rammer, SNF-rapport nr. 47/1993

 Oppløysing av sameige, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 705

 Grenser for fast eigedom, Jussens Venner 1990 s. 23.

 Samarbeid mellom næringsverksemder (English translation: Cooperation between enterprises), Bergen 1993

Oppdragssamarbeid, Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd og forsking og utvikling, Alma Mater forlag, Bergen 1992

 

Rettar til nausttomt, Universitetsforlaget, Bergen 1982.

 

 • Show author(s) (2023). The changing role of property rights: an introduction.
 • Show author(s) (2023). The Changing Role of Property Law; Rights, Values and Concepts. Edward Elgar Publishing.
 • Show author(s) (2023). International and supranational aspects of oil and gas law and its impact on national autonomy over petroleum development. 30 pages.
 • Show author(s) (2022). The relationship between International and Domestic Energy law.
 • Show author(s) (2022). Ny minerallov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020. Avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet 1. juli 2022 . 8. 8. .
 • Show author(s) (2022). Norwegian Land Use Planning Law – An introduction.
 • Show author(s) (2022). Norwegian Governance of Mineral exploration – Finders rights, environmental regulation and the Rights of Indigenous People.
 • Show author(s) (2022). Miljøslaget om Førdefjorden - Innleiing om dom av Borgarting lagmannsrett (21-176614ASD-BORG/03).
 • Show author(s) (2022). Kommentar til sameigelova. Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) (2022). Kommentar til grannelova. Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) (2022). European Energy supply and the Energy Crisis.
 • Show author(s) (2022). Ein formuerett for bærekraft – er det mogeleg?
 • Show author(s) (2021). § 117.
 • Show author(s) (2021). Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning.
 • Show author(s) (2021). Geografiske og økologiske endringar som rettsleg problem. 25 pages.
 • Show author(s) (2020). The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis. Edward Elgar Publishing.
 • Show author(s) (2020). The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis . Edward Elgar Publishing.
 • Show author(s) (2020). Reguleringsmodellar for helse, miljø og tryggleik i høgrisikoverksemd. 17 pages.
 • Show author(s) (2020). Reguleringsmodellar for helse, miljø og tryggleik i høgrisikoverksemd.
 • Show author(s) (2020). Legal Character of Petroleum Licenses under Norwegian law.
 • Show author(s) (2020). International energy law in perspective: The relationship between national and international energy law. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Metodiske utfordringar i tingsretten. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). "Særlege rettshøve" i tingsretten.
 • Show author(s) (2018). Article 74. Protective measures. 17 pages.
 • Show author(s) (2018). Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 pages.
 • Show author(s) (2016). Regulation of Trans-border Oil & gas pipelines: The Norwegian Experience.
 • Show author(s) (2016). Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. 13 pages.
 • Show author(s) (2016). Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2016). DESIGN OF LEGAL INSTITUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • Show author(s) (2015). The Norwegian “odelsrett” – a special property regime for agricultural land.
 • Show author(s) (2015). Regulation of the Norwegian Upstream Petroleum Sector. 27 pages.
 • Show author(s) (2015). Høgsteretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom. 37 pages.
 • Show author(s) (2015). History of Water Law in Scandinavia. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). CARBON AS A NEW COMMODITY – THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR CAPTURE AND STORAGE.
 • Show author(s) (2014). Correction of metering errors in third party access to transportation facilities: Restitution in kind or tort?
 • Show author(s) (2014). Arctic Council Update. 11 pages.
 • Show author(s) (2013). Oil Governance in Norway - Lessons for Uganda?
 • Show author(s) (2013). Cross border Energy Infrastructure - What law?
 • Show author(s) (2013). Between Market and Public Interest - Organization and Management of the Norwegian System for sale and Transportation of Natural Gas. 14 pages.
 • Show author(s) (2013). Arctic Council Update.
 • Show author(s) (2012). THE ROLE OF PROPERTY AND MARKET-BASED SOLUTIONS IN THE PROTECTION OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY.
 • Show author(s) (2012). Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar - privatisering eller regulering? 23 pages.
 • Show author(s) (2012). Development of evidence based legal models for ecosystem and biodiversity protection and recovery.
 • Show author(s) (2010). SALIENT LEGAL ISSUES OF DEEP SEABED MINING.
 • Show author(s) (2010). Om sivillovbok og lovmål. 8 pages.
 • Show author(s) (2010). Legal strategies for sustainable ecosystem management.
 • Show author(s) (2010). HimaLines; Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • Show author(s) (2010). HimaLines: Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • Show author(s) (2008). kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov. 1996 nr. 72. 2489-2506. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. 663-666. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om vitenskapleg utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 676-689. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1014-1014. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 729-733. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1521-1522. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2652-2653. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 507-509. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. apr. 1969 nr. 17. 865-866. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 617-619. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 733-735. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) av 28. juni 2002 nr. 61. 3507-3507. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2048-2059. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 25. juni 1999 nr. 54. 3199-3199. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Ei redning for høgare utdanning. Bergens Tidende. 13-13.
 • Show author(s) (2007). Adaptation of Natural Resource Contracts. The Norwegian Offshore Joint Operating Agreement.
 • Show author(s) (2006). The Specification of Property Rights as a Basis for Investment Decisions.
 • Show author(s) (2006). Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2006). Bakgrunnsrett og tolkingsgrunnlag for Samarbeidsavtalen på norsk sokkel.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 735-736. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1053-1054. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 788-791. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. 721-724. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 25. juni 1999 nr. 54. 3206-3207. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om petroleumsvirksomhet av 29.nov. 1996 nr. 72. 2531-2548. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 471-471. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2684-2685. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 572-573. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 908-909. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 678-679. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 792-794. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3497-3498. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 480-481. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2005). Kommentar til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2119-2130. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) (2004). Åpning og avslutning av fellesseminaret.
 • Show author(s) (2004). Sale of Naturgas in the Light of European Competition Rules.
 • Show author(s) (2004). Rettslege rammer for forvaltninga og utnytting av kystsona.
 • Show author(s) (2004). Petroleum Law as Legal Discipline.
 • Show author(s) (2004). Naboloven kan hjelpe beboerne.
 • Show author(s) (2003). Takeover Regulation in Norway.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. juni 1998 nr. 43. 2920-2921. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 12. juni 1963 nr. 12. 749-760. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1065. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 807-810. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 731-733. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommenter 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om registrering og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske område av 25. juni 1999 nr. 54. 3167. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72. 2551-2566. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 454-455. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2696. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 562-563. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 692-694. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.).
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 810-812. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3447-3448. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. 2123-2133. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 918-919. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Kommenrarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 466-467. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) (2002). Buplikt etter odelslova. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) av 26. juni 1998 nr. 43. 2923-2924. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 803-804. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om utførselsforbud mot levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 491-491. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum igrunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1124-1124. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 865-868. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 784-787. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov.1996 nr. 72. . In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 473-474. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1636-1637. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2703-2708. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 601-602. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 969-971. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 745-746. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 485-485. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1999). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2167-2177. In:
  • Show author(s) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) (1998). Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn. 28 pages.
 • Show author(s) (1998). Om arealplaner og særlege råderettar over fast eigedom. Kart og Plan. 145-151.
 • Show author(s) (1998). "Registration of properties in strata (in 3D)".
 • Show author(s) (1997). Normprispunktets betydning. Behov for tilpasning til nye løsninger.
 • Show author(s) (1997). Lov om petroleumsvirksomhet (lov av 29. nov 1996 nr. 72) med kommentar. 57 pages.
 • Show author(s) (1997). Lov om innførsle- og utførsleregulering (lov av 6. juni 1997 nr. 32) med kommentar. 4 pages.
 • Show author(s) (1997). Frå to til tredimensjonal grunneigedom. 5 pages.
 • Show author(s) (1997). "Frå to- til tredimensjonal eigedomsrett".
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til mellombels lov om utførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 30. 1 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til mellombels lov om innførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 29. 1 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr. 20. 1 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 2 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 1 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 4 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 4 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11. 14 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 1 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 3 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 2 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 3 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1. 4 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 11 pages.
 • Show author(s) (1996). Kommentarer til Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 2 pages.
 • Show author(s) (1994). Åpningstidslova.
 • Show author(s) (1994). Sameigelova.
 • Show author(s) (1994). Petroleumsloven.
 • Show author(s) (1994). Meieriselskapslova.
 • Show author(s) (1994). Lov om utførsel av rev.
 • Show author(s) (1994). Lov om undersjøiske naturforekomster.
 • Show author(s) (1994). Lov om petoleumsforekomster under land.
 • Show author(s) (1994). Lov om mellombels utførselsforbud.
 • Show author(s) (1994). Lov om mellombels innførselsforbud.
 • Show author(s) (1994). Lov om industrielt hj. arb.
 • Show author(s) (1994). Lov om hittegods.
 • Show author(s) (1994). Lov om hendelege eigedomshøve.
 • Show author(s) (1994). Lov om grannegjerde.
 • Show author(s) (1994). Innførselsforbudsloven 1934.
 • Show author(s) (1994). Grannelova.
 • Show author(s) (1994). Forpaktingslova.
 • Show author(s) (1994). Avhendingslova.
 • Show author(s) (1993). Samarbeid mellom næringsverksemder. 47. 47. .
 • Show author(s) (1992). Oppløsing av sameie. 729. 729. , Oslo.
 • Show author(s) (1992). Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forskning og utvikling. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1992). Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd, forskning og utvikling.
 • Show author(s) (1990). Oppdragssamarbeid joint ventures : samarbeidsformer innanfor entreprenørverksemd, konsulenttenester og leverandørindustri.

More information in national current research information system (CRIStin)

Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines), Project leader (Norwegian Research Council)

Cand. jur. 1980

Dr. juris 1990