Home
Gro Marit Grimsrud's picture

Gro Marit Grimsrud

 • E-mailGro.Grimsrud@uib.no
 • Phone+47 55 58 84 15
 • Visitor Address
  Nygårdsgt. 112
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5008 BERGEN
Academic article
 • 2019. Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet. Tidsskrift for velferdsforskning. 285-297.
 • 2011. How well does the ‘counter-urbanisation story’ travel to other countries? the case of Norway. Population, Space and Place. 642-655.
 • 2011. Gendered spaces on trial: The influence of regional gender contacts on in-migration of women to rural Norway. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. 3-20.
 • 1993. Regionalpolitikk ved en skilleveg. Regionale Trender. 37-41.
 • 1993. Distriktsarbeidsmarkedets betydning for flytting. Regionale Trender. 33-38.
 • 1993. Distriktenes Utbyggingsfond og bosettingsmønsteret. Regionale Trender. 26-32.
 • 1993. DUs virkemiddelprofil og de regionale problemene. Regionale Trender. 42-44.
 • 1989. Regionale forskjeller i aldersstruktur - en sammenlikning mellom senter og periferi på lands- og landsdelsnivå. Regionale Trender. 29-36.
Report
 • 2020. Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet? .
 • 2019. Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune. Resultat, erfaringer og læringsverdi fra pilotprosjektet «kommunen og nærbutikken» . .
 • 2019. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen . .
 • 2017. Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling . 5. 5. .
 • 2017. Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer» . 1. 1. .
 • 2017. Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedssutvikling. 4. 4. .
 • 2017. Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. 62. 62. .
 • 2016. The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments. .
 • 2016. Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. .
 • 2015. Ålesundregionen - Integrert og fragmentert? .
 • 2015. Med arbeidsform som pensum. Erfaringer fra pilotprosjektet «Praktisk pedagogisk utdanning,yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk». .
 • 2015. Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn forlater fiskeflåten og hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land. .
 • 2015. EVALUERING AV «KARRIERE SOGN OG FJORDANE. Ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike aktørar har med karrieresentra i Sogn og Fjordane. .
 • 2015. Byregionen Volda-Ørsta, utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet. .
 • 2014. Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane. .
 • 2014. Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? .
 • 2014. Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal. .
 • 2013. Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner. .
 • 2013. Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet. 36. 36. .
 • 2013. Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere. 42. 42. .
 • 2012. Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse. .
 • 2012. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene. .
 • 2011. Regionale aktører sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling. .
 • 2011. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. .
 • 2011. Befolkningsutvikling i Bergensregionen. Utfordringsnotat for Hordaland fylkeskommune. .
 • 2006. Kartlegging av kommunale næringsfond. 04. 04. .
 • 2006. Gränsfall. Platsens betydelse för omställing ock utveckling i en gränsregion. .
 • 2006. "Valdresrypa".Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres. 03. 03. .
 • 2005. ”ValHall”- Resultater fra en flyttemotivundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres. 2005/19. 2005/19. .
 • 2005. Kommunestruktur i Hordaland. 02. 02. .
 • 2005. Kommunestruktur i Hedmark. 2005/01. 2005/01. .
 • 2005. Hardanger kommune. Ei utgreiing om fordelar og ulemper ved å slå saman sju kommunar i Hardanger. 03/2005. 03/2005. .
 • 2004. Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet. .
 • 2004. Menneskelige ressurser gir livskraftige regioner. Kapittel 4 i: Selstad, Tor (red): Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner. 07. 07. .
 • 2003. Pendling, flytting og bolyst i Hedmark. 11. 11. .
 • 2003. Effekter av statlig politikk i indre Østlandsområdet. 03. 03. .
 • 2002. Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta. 08. 08. .
 • 2000. Kvinner på flyttefot. 13/2000. 13/2000. .
 • 1999. Utdanning og flytting. En kartlegging av utdanningsnivå blant flyttere og bofaste i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet. 21/1999.. 21/1999.. .
 • 1999. Kvinneflukten - en saga blott? Kartlegging av flyttestrømmer og flyttemønstre i sju innlandsregioner. 13. 13. .
 • 1999. Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet. .
 • 1999. Bortafor Ånestadkrysset: et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet. 4. 4. .
 • 1998. Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Nord-Fron og Sør-Fron. .
 • 1998. Levekårstatus for Lillehammer. .
 • 1997. Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal. 10. 10. .
 • 1997. Befolkningsutvikling i regioner med ulike typer sentre. 19. 19. .
 • 1997. Arbeidsledige etablerere. Del 3: Iverksetting og gjennomføring av kurs- og jobbskapingsprosjektene. 04. 04. .
 • 1996. Reiselivet som produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og de distriktsbaserte reiselivsbedriftenes utviklingsmuligheter. .
 • 1995. Sosiologiske og samfunnsmessige konsekvenser for sauenæringen. I: Mysterud, I. & Mysterud, I (red.).Perspektiver på rovdyr, ressurser og utmarksnæringer i dagens- og framtidens Norge. En konsekvensutredning av rovviltforvaltningens betydning for småfenæring, reindrift. .
 • 1995. Kroner og kultur i skolefritidsordningen: variasjoner i rammebetingelser og innhold. .
 • 1994. Skolefritidsordningen i Norge: resultater fra en undersøkelse våren 1993. .
 • 1993. Statlige overføringer til Vestfold fylke. .
 • 1993. Enterprise-oriented subsidies - effects on employment and settlement. .
 • 1992. Regional policy goals and the profile of grants form the Regional Development Fund in the 1980s. .
 • 1992. Changed Production Conditions in the regions. .
 • 1991. Kindergartens and the attitudes of politicians, mothers and firms . .
 • 1991. Gardermoen Airport and the labour market. .
 • 1991. Flyplassutbygging og flytting på Romerike. .
 • 1991. "Konsekvenser av alternativene med hensyn til velferdsmessige/sosiale mål", I: Næss,P. (red.) Alternativer for tettstedsutvikling i Borre: En vurdering av måloppnåelse i forhold til natur- og miljøvernkriterier. .
 • 1990. Farming in Norway Towards the year 2010. Social and cultural consequences of four scenarios. . .
 • 1989. Evaluering av formidlingstiltak under NORAS-programmet “Forskning for regional utvikling”. 1989. 1989. .
 • 1984. Vindkraftverk på Frøya. Konsekvenser for lokalsamfunn og landskap. .
Lecture
 • 2019. Nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling. Tilpasset småbyers erfaring?
 • 2018. Går vinninga opp i spinninga? Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling.
 • 2018. Attraktive og bærekraftige småbyer? Om småbyers erfaring med nasjonale forventninger til by- og tettstedsutvikling.
 • 2017. Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling.
 • 2017. Byen som regional motor: Ålesund, Molde og Kristiansund.
 • 2016. The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments.
 • 2016. Rural development in Norway - the role of regional policy and decentralised welfare services.
 • 2014. Labour immigration to Western Norway as a resource for regional development. The role of local government responses.
Popular scientific lecture
 • 2015. Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner.
 • 2015. Blir vi mer produktive av å flytte til byen? Kommenterende innlegg til Darina Steskals doktorgradsavhandling. .
 • 2013. Hva kan Rauma gjøre for å øke folketallet?
 • 2008. Kvinneflukt og gubbekultur. Om bolyst i Innlandet.
 • 2008. Fra karsk til cappuccino? Om kvinner og menns flyttemønstre.
Academic lecture
 • 2019. Opportunities and challenges for future rural development policies in the Nordic Region.
 • 2018. Small towns in rural regions.
 • 2018. Small town dilemmas.
 • 2018. Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark.
 • 2016. What’s in it for the rural? Repercussions of marketing the rural as idyll.
 • 2016. Temporarily settled in a sedentary rural. A story of love and betrayal.
 • 2016. Skilled and unskilled labour immigration to Western Norway. Rural drain and urban gain?
 • 2014. Hva kan migrasjonsforskning bidra med? En geografs perspektiv på språkendring.
 • 2013. Et kritisk blikk på idegrunnlaget i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid.
 • 2013. Affekt, mobilitet og sted. Hvor går teoriene?
 • 2009. “Counterurbanisation” Crossing Borders. The Problem of Model Import.
 • 2009. Crossing borders with the counterurbanisation story.
 • 2008. Gendered Spaces on Trial: The co-production of migration and gendered ruralities in peripheral Norway.
 • 2007. Changing place to change pace? Women’s migration to Rural Norway.
 • 2006. Kvinner mot flyttestrømmen: På jakt etter jobb og kjærlighet, eller på flukt fra tidsklemma?
 • 2006. Identitet i grenseland. Stedsfortellinger fra Indre Skandinavia.
 • 2003. New patterns of gendered migration and the difficulties of finding effects of “greybeard culture” on patterns of migration and settlement.
 • 2002. The out-migration of women from rural Norway - an example of collective behaviour?
 • 2001. The exodus of women from rural Norway. A paper on the advantages of a life course approach in migration research.
 • 2001. Rural - Urban Migration in the Light of Feminist Epistemologies.
Reader opinion piece
 • 1997. Forskning og politiske flagellanter. Hamar arbeiderblad.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2006. Gränsfall. Platsens betydelse för omställning ock utveckling i en gränsregion. Nordregio.
Thesis at a second degree level
 • 1989. Arbeidsmarked og flytting på Fedje.
Popular scientific article
 • 2014. Kampen om kompetanse – innovasjon og rekrutteringsutfordingar i regionalt perspektiv. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 10-16.
 • 2013. Kampen om kompetansen – Innovasjon og rekrutterings-utfordringar i regionalt perspektiv. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 10-16.
 • 2004. Østerdalene - landet med den uendelige barskogen. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 38-41.
 • 2001. Er "Plan" uinteressant for kvinner, eller er kvinner uinteressante for "Plan"? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 46-47.
Feature article
 • 2015. Kvinnen, et distriktspolitisk virkemiddel. NRK Ytring.
 • 2015. Fiskere er attraktiv arbeidskraft. Sunnmørsposten.
 • 2003. Kvoterte kvinner, kompetente menn? Gudbrandsdølen Dagningen.
 • 2000. Mindre kvinnetap og større utdanningsgap. Hamar arbeiderblad.
 • 2000. Mindre kvinnetap og større utdanningsgap. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • 1999. Myten om kvinneflukten. Arbeidets Rett.
 • 1999. Kvinneflukten: en myte! Nationen.
 • 1997. Høner og haner i Nord-Gudbrandsdalen. Innlegg i Gudbrandsdalen Dagningen 1997-10-27. Gudbrandsdølen Dagningen.
Doctoral dissertation
 • 2012. Rural migrasjon i Norge. Import av teori, metodologiske tilnærminger og kjønnede flyttemønstre.
Interview
 • 2019. Juss på landet. Karrierevegen fra by til bygd.
 • 2019. - Det er jo litt flaut.
 • 2018. Freistar å lokke unge heim - kan få motsett effekt.
 • 2018. Fraflytting fra Lyngen.
 • 2018. Forsker advarer mot hjem-lokking.
 • 2018. Ekteparet sa opp drømmejobbene i Oslo i bytte mot fjell og natur.
 • 2018. De sa opp jobben og flyttet til bygd med 800 innbyggere: – Flere bør ta sjansen, mener forsker.
 • 2018. Bygdeungdom trives i storbyen.
 • 2018. -For ett år siden sa Karianne Munch- Ellingsen (31) opp jobben og flyttet til en bygd i Nord-Norge. Så angret hun.
 • 2017. Frå by til bygd på ny?
 • 2017. Elin fann roa på øy med 13 bebuarar.
 • 2017. Djupdykk i valdressamfunnet - 50 geografistudenter fra Universitetet i Bergen går Valdres i sømmene.
 • 2017. - Dårlig bredbåndsdekning kan bety fraflytting.
 • 2015. Svarene fra fiskerne overrasket forskerne.
 • 2015. Om fraflytting fra distriktene.
 • 2015. Om drømmen om det gode liv på landet.
 • 2015. Kvinner går i land, menn blir værende på havet.
 • 2015. Kjemper for kompetansen.
 • 2015. Hvem forlater fiskeflåten og hvor går kompetansen.
 • 2015. Hjem til bestemor.
 • 2015. Her flytter vi mest til og fra - se oversikten.
 • 2015. Flere kvinner enn menn rekrutteres til fiskeflåten.
 • 2015. Derfor flytter kvinnene.
 • 2015. - Sliter med å rekruttere kvinner.
 • 2015. - Berre ute etter livmora.
 • 2014. Unge familier sier farvel til byen.
 • 2014. Derfor stikker Sp -krisen dypere.
 • 2013. Konkret jakt på nye innbyggere.
 • 2013. De var med å snu flyttestrømmen.
 • 2012. Utflytting uten romantikk.
 • 2012. Tilhørighet gir flytting til bygda.
 • 2012. Gøy på landet? Ikke alltid.
 • 2006. Flytting til Nord-Gudbrandsdalen.
 • 2000. UNGKARENE BOR I BYEN.
 • 2000. Menn rømmer bygda.
 • 2000. Menn med utdanning rømmer fra distriktene.
 • 1999. Ho som lever på landet.
 • 1997. Ungdommer vil ikke ta over sauenæring.
Documentary
 • 2014. Vi ønsker flere kunstnere.
 • 2013. Vi ønsker flere kunstnere i vår region.
 • 2013. Vi skal løfte Rauma.
 • 2013. Fra kunnskap til handling.
 • 2013. Dreg fram Sogndal.
 • 2013. Alle vil ha tilflytting, men få lykkast.
Programme participation
 • 2019. Dreifbýli oft stimplað sem óumhverfisvænt (about the challenge of rural regions in the era of climate mitigation).
 • 2013. Radiofront.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2018. Gender gaps on board and on shore: why women gain less from working in the fisheries.
 • 2017. Nye sentrum–periferi-mønster? Tilgang til kompetanse gjennom arbeidsinnvandring. 20 pages.
 • 2016. Velkommen til bygda? Tilflyttingsarbeidets tvetydighet. 20 pages.
 • 2007. Identitet i grenseland. 8 pages.
 • 2006. Stedsmyter. På hvilken måte er Indre Skandinavia en identitetsregion? 17 pages.
 • 2004. Østerdalene - bortafor Ånestadkrysset. 26 pages.
 • 2004. Flytting og bosetting, jobb og pendling. 23 pages.
 • 2001. Escape from patriarchy? Female migration in the light of three feminist epistemology. 14 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • 2019. Rural regions at a crossroads: Policy challenges for the future. Nordiske arbeidspapierer (Nordic Working Papers). 48-60.

More information in national current research information system (CRIStin)