Home
Jørn Øyrehagen Sunde's picture

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor
 • E-mailJorn.Sunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 54
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Legal Culture

Legal History

Comparative Law

Legal Method

Courts and Rule of Law

 

 

JUS134: Legal History and Comparative Law - Legal Culture in a Europe in Change

JUS398: LLM by Research

JUS398/399: Legal Method for Master Students

The ERASMUS course Courts and Society in Transaction

Academic lecture
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. The legislation of King Magnus the Law Mender.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. The legal cultural model as a tool for analysis and comparison .
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N. 2018. The Norwegian Supreme Court law clerk unit: Toward a more prominent role in the judicial decision-making process.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. The Four Daughters of God in the Code of 1274 and in Jónsbók of 1281.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. The Code of the Norwegian king's realm of 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. The Beauty and the Beast? The use of Irish legal ideas and non-use of Irish substantial law in Norwegian medieval law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Pledge in Norwegian Law in the 14th Century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna. 2018. Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. From Allegory to Law - the Four Daughters of God in the Code of 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. What is a Nordic Supreme Court?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Skrift i stein.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Rule of Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Rettskultur og bokprosjektet Comparing Legal Cultures.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Vogt, Helle. 2017. Reformationens betydning for de nordeuropæiske rets- og samfundssystemer .
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Overhoffretten som appelldomstol i dølgsmålssaker 1700-1797.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N. 2017. Norwegian Supreme Court Law Clerks: The Development of an Institution [“... like ordering soldiers toward a shower of bullets”].
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Mellomalderlovgjeving.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Meir makt til domstolane!
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Magiske førestillingar og trolldomsforordninga av 1617.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Legal Culture og Legal Analysis.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Kristoffer Rustung - vold, juss og norsk adelskultur.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Konfliktløysing, samfunnsstyring og rettsstat - norske domstolar og norsk domstolsadministrasjon 2025.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Guds fire døtre. Frå Bibelen via Midrash Bereshit Rabba til Landslova, frå St. Victor via erkebispegarden til kongen sitt hoff.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Gud i retorikken og djevelen i dei juridiske detaljane.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. God in natural Law in Danish Norwegian Law in the 18th century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. From Jerusalem to Bergen - How Psalm 85 became å cornerstone in Norwegian state formation in the High Middle Ages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Four Daughters of God - a story of reception, religion and law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Endringar i Landslova etter reformasjonen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Du skal elska din neste og ikkje trå etter eigedomen hans - ei rettshistorisk forklaring på kvifor norsk eigedomsrett er som den er.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Domstolar og rettsstat i det 21. hundreåret.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Changes in Communication Technology in European Legal History.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Bortfall av kyrkjeleg jurisdiksjon - kompetansekrise og retorisk kapitalvekst.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. A Legal Cultural Inquiry into Private Law Foundations.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. (Bortanfor) historia i fiskeripolitikken.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Ytringsfridom i Noreg under andre verdskrigen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. What is legal culture, and what is Samí legal culture?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. To good to be true? The Norwegian Supreme Court and the backlog problem in the 1980s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Nadim, Morten. 2016. The Personal Injury Claim Process in Norway.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. The Bergen Court Records Project.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. The Art of Being a Non-Political Court With a Political Task.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Rule of law in transition - Communication technology, transnationalisation of law and the concept of rule of law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Norsk juridisk metode gjennom rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Magnus Lagabøters Landslov av 1274 - korleis kunne det umogelege verta mogeleg?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Legal Culture. A metaconcept to dissect law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Gud og framveksten av den tidlege rettsstaten i høgmellomladeren.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Grunnlova § 16 i 2064.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna. 2016. Courts and Society in Transaction.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Comparing Legal Cultures - A necessety in the era of internationalisation.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Closing remarks - Judicial Independence in recent Norwegian legal history.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Bygdelag i Finnmark sin lovfesta rett til sjøfiske.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Annleisdomstolen - Norsk høgsterett i eit komparativt perspektiv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Two of a kind - A comparison between the Norwegian and the American Supreme Courts.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The times they are a-changin' - Frå Bob Dyland til Tore Schei.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The legitimacy of judicial Power in a modern democratic state - how it the legitimacy established, and how to maintain it?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The Norwegian Supreme Court from a court of appeal to a court of precedent.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The Nordic legal culture between the common and civil law traditions.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The End of History - rettshistorie som metodisk grep i juridiske doktorgradsavhandlingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Samspelet mellom juridisk metode og teknologi.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Rettskulturell analyse av personskadeerstatningssaker i norsk rett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Personskadesaker og norsk rettsutvikling dei siste 50 åra.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Norsk mellomalderhistorie som ei kjelde til Grunnlova av 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Nordisk domsfellesskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Mor, far eller barnet sin rett? Dei castbergske barnelovene i eit rettstryggleiksperspektiv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Magnus Lagabøters Landslov from 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Magnus Lagabøter si Landslov - då Noreg var europaleiande i lovgjeving.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Korleis formidla Landslova av 1274? .
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett sine utfordringar med ei reformert Gunnlov og i ei meir internasjonalisert verd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og frisleppet av individet - ei demokratiutfrodring?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og fremveksten av eit transnasjonalt rettsregime.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og demokratiet i 200 år - konflikt eller samarbeid?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og demokratiet 200 år. Høgsterett sin plass som statsmakt i det 20. og 21. hundreåret.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Gudsbilete og statsutvikling fram mot 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. From skeyting bref to schound bill - the Destiny of Norwegian Law at Shetland in the 16th and 17th century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Fisk, forteiing og forteljing - ein nedslåande forteljing om historiske argument i norsk fiskeriregulering.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Exploring Norwegian Law from the Middle Ages to the Present.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Donasjonar til kyrkjer, skular, omsorgsinstitusjonar, fattige og andre naudlidande i Bergen 1606-1772.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Demokratiet og Høgsterett på veg inn i ein transnasjonal verd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Changes in Communication and Law - the Transnationalisation of Law in a Legal Historical Perspective.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Bortfall av ættestrukturar som bakgrunn for Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Avkriminalisering av leiermål i 1812.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. A Theory of the Internationalisation of Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Verksame ord: Ny tale.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The call of the wild - courts and cosntitutional justice, and the communication revolution.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The Pragmatic Path Between Civil and Common Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The Image of God in Court Records from the western part of Norway from the mid of the 17th Century till the 1800s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The Approach to Legal Reception during the Middle Ages and the Early Modern Period - Interaction between different Legal Cultures.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Skuld og religiøse førestillingar i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Samfunn, samhald og styring i Gulating.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettsutvikling ai Noreg (og Europa) dei siste 50 åra.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettstilhøva i Sunnhordland.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettsleggjering i det norske samfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Retten til fiske og bonden sitt matfat.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Report from the Hinterlands - the role of the Nrowegian countryside in the trade with Scots towns in the 16th and 17th centuries.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Presentasjon av Landslovsprosjektet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Lausungar før og no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Kvinner si rettslege stilling og barn født utanfor ekteskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Kvinnene på Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Høgsterett i rettsutviklingslabyrinten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. How Nordic are the Nordic Laws?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Gjerde og møte som grannesemjar - lokalstyre i det gamle bondesamfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Frostatingslova som rettshistorisk fundament gjennom 1000 år.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Forskingspolitikk på norske universitet og Forskargruppa for Rettskultur ved Det juridiske fakultet, UiB.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Forskingsleiing og formidling.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Fengselsvesenet i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Exploring the Nordic Legal Culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Ein digitaliseringsskeptikar sitt vitnesbyrd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Eigedomsrett til fiske i sjø og utskiftning av slike rettar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. "I hine haarde Dage" - Vaksdal 1642-1802.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Tidleg institusjonalisering av næringsfiskerettar i Noreg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Tid for Grunnlov - eller kvifor det gjev meining å feira eit 200 års jubileum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. The art of being supreme through subordination.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Samhald og lokal regulering - den sosiale og rettslege funksjonen til Onarheimsgildet i mellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Rettsliggjering og samfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Norwegian legal literature 1190 till today.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Norsk politikk og Dei europeiske menneskerettane og EU-retten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Magnus Lagabøtar si Landslov av 1274 - eit europeisk storverk.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Legal cultural dependancy of the Norwegian legal method.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Law in the Norwegian Realm outside the Norwegian Mainland in the 12th and 14th Century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Høgsterett som politisk organ - Høgsterett si rolle i demokratiutviklinga i ein periode med rettsleg og politisk internasjonalisering.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Gud og djevel i Nordhordland, Hardanger og Sunnhordland og intellektuelle epokar mellom 1650 og 1800.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Grunnlovsrevisjonen og tilhøvet til den tredje statsmakta.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Ein gordisk knute - møte mellom ulike fiskeriforvaltningsregime.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Domstolane og rettsstat.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dei lange linjene i ein metodisk revolusjon - metode i norsk Høgsterett 1965-2015.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dei lange linjene i ein metodisk revolusjon - metode i norsk Høgsterett 1965-2012.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dei lange linjene i ein metodisk revolusjon - metode i norsk Høgsterett 1965-2012.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Constitution and power in the Norwegian realm 1274 to 1319.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Arverett og rettskultur - arverettsreformar i skjeringspunktet mellom det historiske, det naturlege, det statistiske og det komparative.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Aga og Rosendal i rettshistorisk lys.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Why and How a Nordic Legal Culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Vilje til tradisjon og endring - Forstatingslova mellom makt, politikk og samfunnsendring.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Understanding the past and present to make the law for the future.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. The abolishion of 'foreign laws' on Shetland and Orkney in 1611.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Samfunn og individ, moral og straff i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Riksrett og høgsterett sine plenumsdommar som unnatakstilstand.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Rettskulturelle argument i den konstitusjonelle debatt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Ordo iudiciarius Bergensis i ein norsk rettshistorisk kontekst.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Naturretten og Om de gamle Danskes Rettssædvaners Autonomie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Mellomalderlovas bokstav.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Law, language and culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Law and Poetry.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Fordi du er eit menneske - utviklinga av strafferettspleia i norsk mellomalderrett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Ei forteljing om ein varsla revolusjon - Høgsterett før og etter Carsten Smith.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Domspolitikk og rettspolitikk i Høgsterett 1965-2010 - ei rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Dissensar i norsk Høgsterett 1965-2010 - ein rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Dissensar i Høgsterett 1965-2009 - ei rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Dissensar i Høgsterett - ei rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. An Eye for an Eye - Violence as an Instrument for Conflict Resolution in Norwegian Medieval Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. When elephants fight, might the mouse prevail? The making of Shetland law 1602-1612.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Vegen over havet - utstillingsføredrag.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Tradition, reception and innocation concerning fixed time periods as a creterion for the acqusition and loss of rights according to Norwegian law ca. 1200 till 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. To Pick and Choose - Norwegian Ideology of Legal Reception.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Norwegian Bureautic Aristocracy and Their Manor Houses in the 13th and 14th Century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The History of the Norwegian Legal Culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Gulathing Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Boundaries of the Criminal Law - Cultural Contigency in the Criminal Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Rettskultur som rettsvitskapleg analyseverktøy.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Religion, kriminalitet og Gud snærvær i Petter Dass si samtid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. P.A. Munch og historia i juridisk arguemntasjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. On the Importance of Legal Historical Perspectives.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Norwgian legal legacy in Shetland law 1602-1612.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Kunsten å skapa viten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Gudstru i Sunnhordland og Nordhordland i eldre tid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Gudstru i Nordhordland, Sunnhordland og Hardanger på 1600- og 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Aga and the Aristocracy in Hardanger and Sunnhordland in the Middle Ages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Teaching legal history and comparative law in a Europe in change.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Rettshistorie i rettsvitenskapen - om bruk av rettshistoria i rettsvitskapleg refleksjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Rettshistoria i rettsvitskapen - om bruk av rettshistoria i rettsvitskapleg refleksjon, særleg under skriving av doktorgradsavhandlingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Mixing and remixing when shaping conflict resolution in the Norwegian Code of the Realm of 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Exclusive rights to fishery in the sea in a geographical and historical perspective.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. The Lay Tribunal "nemnd" as it Appears in the National Code of 1274 and in Legal Practice 1300-1520.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. The Hanseatic League and the Internationalisation of Norwegian Law between 1300 and 1800.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Prescription, adverse possession and fixed time limits in the Norwegian medieval laws.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. From a Shetland Lairdship to a Norwegian Barony - The Mowat-family and the Barony Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Fishery Resources and State Authorized Legal Sources.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Bibelen som antikk rettstekst og aktuell tekst.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Tidlegmoderne rettsvitskapleg diskurs i Norden.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. The Three Ghosts of Legal Concepts part, present and future.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Spelemenn, spøkjelse og syndarar - Om retten og mennesket sin kvardag og deira grunnleggjande førestillingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Notarius Publicus in Norwegian Legal History and Present Norwegian Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Kvinner, kvinnfolk og kvinnemenneske i Nordhordland 1642-1802 - Eit døme på korleis ein kan nytta elektronisk søkbare rettsprotokollar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Internationalisation - with Norwegian Legal History as an Archemedes Fulcrum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Eigedom i fortid, notid og framtid - det relasjonelle eigedomsomgrepet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. The Art of Internationalization, the Art of Internationalizing and the Art of being Internationalized- a Meta History with Norwegian Law as an Archimedes fulcrum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Internasjonaliseringa av retten i mellomalderen som forskningsutfordring.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Framveksten av eit rettssystem, med særleg vekt på utviklinga av rettferds- og rettstenking.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Eigedomsrettsomgrepet, eigedomsrett og eigedom - Ei metahistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Christian Wolff, Charles Montesquieu og prøvingsretten i Danmark-Noreg på 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Rettskjeldelæra i høve til den praktiske kvardagen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Fishing rights in the sea according to Norwegian law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Fisekrettar i saltvatn - eit døme på lex non scriptum i norsk rett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Trolldomsprosessane og overgangen frå en rettsorden til eit rettssystem på 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. The Juridical Revolution.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Retten og det magiske.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. P. A. Munch, adelssaka og unionspolitikk.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Overgangen frå ein rettsorden til eit rettssystem i Noreg, med vekt på forordningar frå 1735/36.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Om rettvis krig og norsk rett i mellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Norwegian legal history in the Middel Ages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Hovudtrekk og kuriosia i norsk bevislære opp gjennom rettshistoria.

More information in national current research information system (CRIStin)

Personal information

 • 2010: Head of the research group in Legal Culture, at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2008: In charge of the teaching of Legal History and Comparative Law - Legal Culture in a Europe in Change
 • 2008-2010: Professor at Centre for Medieval Studies, the University in Bergen
 • 2007 : Professor at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2007: Dr. juris at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2006: Associated professor at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2004: PhD-student at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2000: PhD-student at the Faculty of Law, the University in Tromsø
 • 1992-1999: Student at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 1991-1992: Sophmore/junior at St. Olaf College, Northfield, Minnesota, USA

 

Experience

 • 2014:Head of the Code of 1274-project
 • 2014: Edited Constitutionalism before 1789
 • 2013: Edited Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice no. 2 2013
 • 2012- : Member of the Advisory Board for Glossae Glossae - European Journal of Legal History
 • 2012- : Member of the Editorial Board of Acta Scandinavica (Brepols)
 • 2011: Was rewarded Lecturar of the year at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2010: Was rewarded Lecturar of the year at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2010: Made the exhibition Vegen over havet, at the Barony Rosendal, together with Elisabeth Akselvoll
 • 2009-2010: Managed the project, and edited Rendezvous of European legal cultures, together with Knut Einar Skodvin
 • 2008: Arranged the 9. REUNA Nordic legal historical conference
 • 2007-2010:Arranged four workshops on Encounter of Legal Cultures in the High Middle Ages, at the Centre for Medieval Studies
 • 2005-2008: Managed the Decalogue-project, and edited Dekalogen – 13 essay om individ og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion
 • 2006: Edited Rettshistoriske studier no. 17: Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis
 • 2003- :Arranges annual historical seminar at the museum the Barony Rosendal
 • 2003-2006: Member of the editorial board for the legal journal Retfærd
 • 2002: Arranged an international symposium in legal history in Tromsø together with Professor Dag Michalsen (Oslo)

 

 

 • King Magnus the Law Mender's Code of the Norwegian Realm of 1274 (The Code of 1274-project)
 • Rule of Law 2015-
 • North Sea Court Records 2016-
 • Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-1400 (2010-2015)