Home
Sabine Wollscheid's picture

Sabine Wollscheid

Associate Professor
Academic article
 • Show author(s) (2022). Systematisk kunnskapsoppsummering utdanningssektoren. Norsk pedagogisk tidsskrift. 131-144.
 • Show author(s) (2021). Rapid reviews as an emerging approach to evidence synthesis in education. London Review of Education. 1-17.
 • Show author(s) (2021). A balancing Act – Perceptions of how Teachers in Norwegian and Mathematics combine Digital and Analogue Devices. Nordic Journal of Digital Literacy. 102-114.
 • Show author(s) (2020). Ready to Go? Schools? Preparedness for Teaching and Learning Within a One-to-One Program. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 569-580.
 • Show author(s) (2020). Prepared for higher education? Staff and student perceptions of academic literacy dimensions across disciplines. Quality in Higher Education. 20 pages.
 • Show author(s) (2020). How a SPOC might facilitate in-service teachers' interactions in professional development. Nordic Journal of Digital Literacy. 125-137.
 • Show author(s) (2019). Study success policy patterns in higher education regimes: More similarities than differences? Higher Education Policy. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). Evidence-Informed Policy and Practice in the Field of Education: The Dilemmas Related to Organizational Design . European Education : Issues and Studies. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal. 776-800.
 • Show author(s) (2016). The effect of pen and paper or tablet computer on early writing - A pilot study. Computers & Education. 70-80.
 • Show author(s) (2016). The Impact of Digital Devices vs. Pen(cil) and Paper on Primary School Students’ Writing Skills - a Research Review . Computers & Education. 19-35.
 • Show author(s) (2016). Knowledge brokering initiatives in education – a systematic map of the Nordic countries. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.
 • Show author(s) (2014). The impact of the leisure reading behaviours of both parents on children's reading behaviour: Investigating differences between sons and daughters. Poetics. 36-54.
 • Show author(s) (2013). Undermining the rules in home care services for the elderly in Norway: flexibility and cooperation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 414-421.
 • Show author(s) (2013). Parents' Cultural Resources, Gender and Young People's Reading Habits - Findings from a Secondary Analysis with Time-Survey Data in Two-parent Families. International Journal about Parents in Education. 69-83.
 • Show author(s) (2012). ’Too much theory’ in vocational education and training – a question of conflicting objectives? European educational regimes and the Norwegian model. Tidsskrift for samfunnsforskning. 217-232.
 • Show author(s) (2007). Time is Money and Money Needs Time. A Secondary Analysis of Time-Budget Data in Germany. Journal of Leisure Research.
 • Show author(s) (2007). Mehr Dinge zur gleichen Zeit. Die Erfassung von medialen Nebenbei-Aktivitäten am Beispiel von Zeitbudgetdaten. Journal of Media Psychology.
 • Show author(s) (2004). Medienzeitbudgets im Vergleich. Eine Gegenüberstellung der Langzeitstudie Massenkommunikation und der Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes. Medien & Kommunikationswissenschaft.
Report
 • Show author(s) (2022). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2022. 11. 11. .
 • Show author(s) (2022). Konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering innen utdanning: En kunnskapsoversikt. 22. 22. .
 • Show author(s) (2022). Konsekvenser av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet: En kunnskapsoversikt. 27. 27. .
 • Show author(s) (2022). Kartlegging av nordisk forskning på eksamen. 18. 18. .
 • Show author(s) (2022). Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet: En kunnskapsoversikt. 20. 20. .
 • Show author(s) (2021). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2020. 2. 2. .
 • Show author(s) (2021). Nordisk forskning om diskriminering, trakassering og likestilling: En forenklet kunnskapsoversikt. 14. 14. .
 • Show author(s) (2021). Konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn - en kunnskapsoversikt . 22. 22. .
 • Show author(s) (2021). Forbruksforskning i Norge: En kunnskapsoversikt. 24. 24. .
 • Show author(s) (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020. 14. 14. .
 • Show author(s) (2020). Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2019. 1. 1. .
 • Show author(s) (2020). Norske elevers engasjement og motivasjon i naturfag og matematikk : Litteraturkartlegging og pilotundersøkelse . 6. 6. .
 • Show author(s) (2020). Kunnskap om tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte : En litteraturgjennomgang . 9. 9. .
 • Show author(s) (2020). Fleksibel opplæring for voksne : En kunnskapsoppsummering. 29. 29. .
 • Show author(s) (2020). Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering . 23. 23. .
 • Show author(s) (2019). Digital læring i askerskolen : Sluttrapport fra følgeforskning. 27. 27. .
 • Show author(s) (2019). Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet : En litteraturgjennomgang. 5. 5. .
 • Show author(s) (2018). Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt. 25. 25. .
 • Show author(s) (2018). «Jeg bruker mye kopier når elevene trenger det» : En studie om hvorfor og hvordan lærere bruker supplerende materiale i grunnopplæringen. 14. 14. .
 • Show author(s) (2018). Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold. 1. 1. .
 • Show author(s) (2018). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018. 34. 34. .
 • Show author(s) (2018). Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1 : Evaluering av «Tett på realfag». Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019). 5. 5. .
 • Show author(s) (2018). Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning. 29. 29. .
 • Show author(s) (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. 30. 30. .
 • Show author(s) (2016). The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature review. 8. 8. .
 • Show author(s) (2016). Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene: Sluttrapport. 1. 1. .
 • Show author(s) (2016). Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner. 15. 15. .
 • Show author(s) (2016). Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang. 10. 10. .
 • Show author(s) (2016). Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring. 26. 26. .
 • Show author(s) (2016). Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016. .
 • Show author(s) (2016). Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning. 12. 12. .
 • Show author(s) (2016). Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingen. 33. 33. .
 • Show author(s) (2015). Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere. 4. 4. .
 • Show author(s) (2015). Pennal eller pad? Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy. 6. 6. .
 • Show author(s) (2015). Lange spor i helseforskningen: Bidrag fra forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd innenfor psykisk helse og rusmiddelfeltet på 2000-tallet. 36. 36. .
 • Show author(s) (2015). Hva teller når barn skriver? En ekspertpanelstudie. 38. 38. .
 • Show author(s) (2015). Effect of and experiences with interpretation and translation services in the public sector. .
 • Show author(s) (2015). Dropout and Completion in Higher Education in Europe. .
 • Show author(s) (2014). Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier. .
 • Show author(s) (2014). Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere. .
 • Show author(s) (2014). Forebygging av ideologisk radikalisering. Systematisk litteratursøk med sortering. .
 • Show author(s) (2014). Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning. Systematisk litteratursøk med sortering. .
 • Show author(s) (2014). Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder. 13. 13. .
 • Show author(s) (2014). Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering. .
 • Show author(s) (2013). Fra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet. 8. 8. .
 • Show author(s) (2013). Effekt av tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige barnefamilier eller enslige unge og offentlig tjenesteapparat. 15. 15. .
 • Show author(s) (2013). Boligløsninger for eldre. .
 • Show author(s) (2012). Tiltak for risikofamilier med barn mellom 0-3 år.Notat 2012: Systematisk litteratursøk med sortering. .
 • Show author(s) (2012). Politiråd og lignende tiltak for å forebygge kriminalitet. .
 • Show author(s) (2012). Forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne. .
 • Show author(s) (2012). Forebygging av Fotballvold. Notat 2012 - Systematisk litteratursøk med sortering. .
 • Show author(s) (2012). Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 8. 8. .
 • Show author(s) (2010). Språk, stimulans og læringslyst. Tidlig innsats og tiltak mot frafall gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt. .
 • Show author(s) (2010). Språk, stimulans og læringslyst - tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt. 12. 12. .
Lecture
 • Show author(s) (2021). Å produsere (kunnskaps-)oppsummeringer som bestilt.
 • Show author(s) (2021). What does research tell us about flexible education. .
 • Show author(s) (2021). Panelsamtale om fleksibel opplæring med Statsråd Henrik Asheim fra KD, Sabine Wollscheid fra NIFU og Arne Krokan fra NTNU, ledet av Karoline Tellum-Djarraya fra HK-dir.
 • Show author(s) (2019). Resultater fra «Forskning på straffesakskjeden 2006–2018. En forenklet kunnskapsoppsummering», en presentasjon av prosjektresultater .
 • Show author(s) (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere. Resultater fra en systematisk kunnskapsoversikt.
 • Show author(s) (2017). Effects of instructional programs for second language learners. Results from a rapid review.
 • Show author(s) (2014). Tidlig innsats mot frafall i videregående skolen - Hva sier forskning om effekt av tiltak?
 • Show author(s) (2014). Hvordan utjevne sosiale ulikheter gjennom tidlig innsats?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2012). Tiltak mot frafall i videregående skole – hva sier forskning om effekt av tiltak?
 • Show author(s) (2012). Hvordan kan forskning bidra til ”kvalitet i skolen”?
 • Show author(s) (2012). Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 • Show author(s) (2011). Språk, stimulans og læringslyst. Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring.
 • Show author(s) (2010). Språk, stimulans og læringslyst – Tidlig innsats mot frafall i videregående opplæring gjennom hele veien.
 • Show author(s) (2009). Bildungswege von Jugendlichen in Norwegen und Deutschland – Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Technology for education in disadvantaged contexts.
 • Show author(s) (2021). Digital transformation in higher education during a crisis- A (cross-country) typology. 43rd Annual EAIR Forum.
 • Show author(s) (2020). Organization of teaching and learning with 1:1 digital devices .
 • Show author(s) (2019). The impact of mergers in higher education institutions on micro organizational processes including staff and disciplines – a literature review .
 • Show author(s) (2019). A balancing act – How do teachers in Norwegian and mathematics combine digital and non-digital devices?
 • Show author(s) (2017). Ready to go? How are Schools prepared for teaching and Learning With 1:1 digital Devices?
 • Show author(s) (2016). Making the incomparable more comparable: Cross-national metrics of higher education completion rates.
 • Show author(s) (2016). MOOCs and Change Dynamics in Higher Education.
 • Show author(s) (2016). How a MOOC-like course is facilitating teachers’ continuing education and professional learning communities.
 • Show author(s) (2013). Linking home background, gender, and reading literacy - a comparative analysis with PISA 2009 data from Germany and Norway.
 • Show author(s) (2011). Foreldres rollemodell og barns lesevaner – mekanismer knyttet til kjønn og foreldrenes lesepraksis.
 • Show author(s) (2010). Språk, stimulans og læringslyst – Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten.
 • Show author(s) (2010). Lesesosialisering i familien – Hvordan påvirker foreldrenes utdanning og tid lesevanene til døtre og sønner.
 • Show author(s) (2009). Elderly Home-Care in Norwegian Municipalities with Purchaser-/provider-split Model – Exploring Variations in Time-Use.
 • Show author(s) (2007). Time Matters? About the Relation between, Education, Time and Reading Socialization in the Family.
 • Show author(s) (2007). Reading Socialization in the Family as part of Early Education - An Analysis with German Time Survey Data.
 • Show author(s) (2006). Using Media Simultaneously. Differences between Fulltime Working Women and Men in Rural and Urban Areas.
 • Show author(s) (2006). The Family as Reading Socialising Agent - an Analysis with Data of the German Time-Use Survey 2001/02.
 • Show author(s) (2005). Looking inside the Harried Leisure Class.
 • Show author(s) (2004). Time is Money and Money Needs Time? A Secondary Analysis of Time-Use Data in Germany.
Academic monograph
 • Show author(s) (2008). Lesesozialisation in der Familie.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2004). Mediennutzung im Tagesverlauf: Ausweitung des Angebots und Strukturen der Zeitverwendung. Statistisches Bundesamt.
Compendium
 • Show author(s) (2022). Digital technologies for primary education in disadvantaged contexts: An explorative review . 7.
 • Show author(s) (2021). Playing your way to knowledge: The impact of digital games on student learning in marketing and business studies. 6.
 • Show author(s) (2019). Forskning på straffesakskjeden 2006–2018 : En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review»). 2.
 • Show author(s) (2019). Academic environment and quality of education : A literature review. 1.
 • Show author(s) (2015). Nordisk forskning og forskningsbasert policy og praksis på barnehage- og grunnskoleområdet: En systematisk kartlegging. 19.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Hvorfor lærere bruker kopier som læremateriell. Bedre Skole.
 • Show author(s) (2014). Lesetiltak i sommerferiene kan redusere sosiale forskjeller. Bedre Skole. 64-67.
 • Show author(s) (2012). Tiltak mot frafall i videregående skole virker! Bedre Skole. 37-41.
 • Show author(s) (2008). Literaturkonsum und Lesezeit. Berliner Debatte INITIAL: Zeitschrift für sozialwissenschaflichen Diskurs.
 • Show author(s) (2006). Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen im familialen Kontext. Eine Analyse mit Zeitbudgetdaten. Mediaperspektiven.
Feature article
 • Show author(s) (2019). Hvorfor skal vi ha nettbrett i skolen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2015). Digital duell - pennal eller pad? Debatten om digitaliseringen i norsk skole er stadig mer polarisert og lite konstruktiv. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2015). Blyant, nettbrett og sinnsro. Klassekampen.
 • Show author(s) (2012). Oppmerksomt nærvær reduserer stress og helseplager. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2012). Kan ugyldig skolefravær reduseres? Utdanning. 46-49.
Interview
 • Show author(s) (2013). Valg 2013: Frafall, sosiale forskjeller og unges psykiske helse. 18 år og snart uførepensjonist.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Undergraduate research in Scandinavia.
 • Show author(s) (2021). Oppsummert forskning om kjønnsforskjeller i skolen - mangfoldige årsaksfaktorer og sprikende resultater.
Abstract
 • Show author(s) (2014). Effects of Interventions to Counter over Serving, Serving Underage Persons and Alcohol-related Harms/injuries: a Systematic Review of Systematic Reviews. 2014 Campbell Collaboration Colloquium 16-19 June Queen's University Belfast, Northern Ireland. 92 pages.
Poster
 • Show author(s) (2014). Interventions to facilitate social integration of immigrants and their families.
 • Show author(s) (2014). Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol use and risky cannabis use among young people between 15 and 25 years old.
 • Show author(s) (2014). Does it matter? Do large educational reforms in Norway and Germany reduce social inequalities in academic achievement?
 • Show author(s) (2013). Effects of overserving, serving underage people, and alcohol-related harm linked to drinking venues. An overview of systematic reviews (Work in progress).
 • Show author(s) (2013). Effect of interventions to facilitating communication between minority-language children, youth or families and public services.
 • Show author(s) (2012). Effect of interventions to improve transitions for children and adolescents with disabilities – An overview over systematic reviews.
Academic literature review
 • Show author(s) (2021). The impact of mergers in higher education on micro-level processes – a literature review. Tertiary Education and Management. 257-280.
 • Show author(s) (2018). Effects of Computerized Interventions on Risky Alcohol Use Among Youth: Systematic Review. Research on social work practice. 731-740.
 • Show author(s) (2017). Effects of early, computerized brief interventions on risky alcohol and cannabis use among young people. Campbell systematic reviews. 213 pages.
 • Show author(s) (2014). Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol use and risky cannabis use among young people: protocol for a systematic review. Campbell systematic reviews.
Interview Journal
 • Show author(s) (2012). Tidlig innsats mot frafall. SPOR : informasjonsavis for rus-sektoren i Nord-Norge. 7-9.

More information in national current research information system (CRIStin)